iStock

Rekomendacje Pracodawców RP dla nowego ministra zdrowia

Udostępnij:
Pracodawcy RP – w uzgodnieniu ze środowiskiem ekspertów z obszaru organizacji ochrony zdrowia oraz organizacjami członkowskimi – ustalili listę wymagających korekty obszarów w systemie opieki zdrowotnej.
– Przygotowaliśmy stosowne rekomendacje, które zostały zawarte w dokumencie „Po pierwsze ZDROWIE”. Jest to propozycja, która – jak mamy nadzieję – zainteresuje rządzących, instytucje zdrowia publicznego i partie, a członkowie Pracodawców RP doczekają się jej wdrożenia – mówi Rafał Dutkiewicz, prezes zarządu Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej.

– Podpowiadamy, jak zbudować efektywny system ochrony zdrowia. Zależy nam na na optymalnym wykorzystaniu zasobów na rzecz najważniejszego beneficjenta, jakim jest pacjent. Proponowane rozwiązania kładą olbrzymi nacisk na zdrowie i utrzymanie aktywności zawodowej każdego dorosłego człowieka, a to nierozerwalnie wiąże się z rozwojem gospodarczym, na czym nam wszystkim bardzo zależy. Ochrona zdrowia musi być priorytetem rządu, gdyż jest warunkiem koniecznym do rozwoju społeczno-gospodarczego kraju i zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego obywateli – wyjaśnia prezes.

– Stan zdrowia Polaków wpływa na jakość życia społeczno-gospodarczego w długiej perspektywie. Dlatego niezwykle ważne jest, by zacząć myśleć o pozycjonowaniu rozwoju ochrony zdrowia jako inwestycji w zdrowie obywateli – podkreślają w dokumencie Pracodawcy RP.

Konieczna jest także koncentracja opieki na pacjencie i jego potrzebach. Z perspektywy opieki zdrowotnej dobro pacjentów jest priorytetem i powinno być zawsze w centrum uwagi wszystkich uczestników systemu ochrony zdrowia. Reformowanie i organizacja systemu powinny być skupione na trosce o chorych, na zapewnieniu im równego dostępu do świadczeń medycznych na jak najwyższym poziomie. Wszystko to, by osiągnąć możliwie dobre wyniki leczenia, biorąc pod uwagę dostępne finansowanie i zasoby, takie jak kadry czy infrastruktura.

Wymaga to koordynacji działania poszczególnych komponentów ochrony zdrowia oraz aktywnej współpracy świadczeniodawców zarówno sektora publicznego, jak i prywatnego. Niezbędna jest też optymalizacja alokacji zasobów i odpowiednie zarządzanie nimi, w tym wykorzystanie unikatowych zasobów oraz kompetencji świadczeniodawców prywatnych w zaspokajaniu potrzeb zdrowotnych.

– Konieczne jest, aby cały system skorzystał z wybranych dobrych praktyk sektora prywatnego, którego siłą jest sprawność organizacyjna, umiejętność szacowania ryzyka, efektywność kosztowa oraz nowoczesne podejście, angażujące pacjentów w dbanie o zdrowie jako przejaw profilaktyki zachorowań – zwraca uwagę Andrzej Mądrala, członek Rady Pracodawców RP, przewodniczący Platformy Zdrowe Zdrowie.

Osiągnięcie pożądanego przez pacjentów efektu synergii wydaje się niemożliwe bez regularnej wymiany informacji i dobrych praktyk między poszczególnymi elementami systemu. Należy zwiększyć rolę lecznictwa otwartego, przeznaczając więcej nakładów na profilaktykę i wczesną diagnostykę realizowaną jak najbliżej miejsca zamieszkania chorego. Zdecentralizowanie sytemu, jasne zdefiniowanie ścieżek pacjenta i wzmocnienie znaczenia podstawowej opieki zdrowotnej oraz opieki ambulatoryjnej pozwoli alokować zasoby kadrowe i kompetencje personelu medycznego adekwatnie do stopnia skomplikowania potrzeb zdrowotnych. Niezwykle istotną rolę w systemie ochrony zdrowia odgrywa cyfryzacja.

– Warto też wykorzystać potencjał aptek – szczególnie biorąc pod uwagę wciąż zwiększające się zapotrzebowanie na dostęp do leczenia, diagnostyki i profilaktyki. Szczepienia, e-recepta, a także zakończony pilotaż opieki farmaceutycznej to wyraz elementarnej odpowiedzialności za środki publiczne, zdrowie pacjentów i jakość ich życia – podkreśla dr farm. Justyna Kaźmierczak, przewodnicząca Platformy Aptecznej Pracodawców RP.

Rosnące koszty sprawiają, że niezbędne jest wdrażanie opieki opartej na wartości i skupionej na pacjencie oraz jego potrzebach zdrowotnych. Zasadna wydaje się też analiza i rewizja skali samodzielnych wydatków pacjentów na realizację świadczeń zdrowotnych, a także wyeliminowanie „podwójnej płatności” za świadczenia, do których dostęp powinien być zagwarantowany w publicznym systemie.

Optymalizacja opieki zdrowotnej to właściwy model opieki uwzględniający nowoczesne technologie. Dostępność technologii lekowych i nielekowych (wyrobów medycznych) prowadzi do wzrostu efektywności opieki nad chorymi – redukcji zgonów oraz redukcji powikłań. Dlatego niezwykle ważne jest stworzenie rozwiązań prawnych zapewniających dostęp do nich zgodnie z wytycznymi klinicznymi, poprzez ich szybką implementację do systemu ochrony zdrowia.

– Dzisiaj niezwykle ważnymi kwestiami są zmniejszenie różnic w dostępie do innowacyjnych terapii między Polską a tym, co określamy standardami europejskimi, poprawa jakości, jak również przewidywalność prawa refundacyjnego, a także wzmocnienie polskiego systemu ochrony zdrowia – zaznacza Agnieszka Grzybowska-Zalewska, członek Rady Pracodawców RP, przewodnicząca Platformy Farmaceutycznej Pracodawców RP.Tekst opublikowano w „Menedżerze Zdrowia” 7–8/2023.

 
© 2023 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.