123RF

Ustawa o jakości po konsultacjach

Udostępnij:
Na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji opublikowano projekt ustawy o jakości w opiece zdrowotnej i bezpieczeństwie pacjenta oraz raport z konsultacji publicznych dokumentu, informując jednocześnie, że – po wcześniejszym przyjęciu przez Stały Komitet Rady Ministrów – nowe przepisy przekazano do Komisji Prawniczej.
Projekt ustawy o jakości w opiece zdrowotnej i bezpieczeństwie pacjenta
Procedowany projekt ustawy o jakości w opiece zdrowotnej i bezpieczeństwie pacjenta 14 października został przekazany do Komisji Prawniczej.

– Celem projektu jest wdrożenie rozwiązań prawno-organizacyjnych, które w sposób kompleksowy i skoordynowany będą realizowały priorytety polityki zdrowotnej w obszarze jakości – wyjaśniono w uzasadnieniu projektu, wyliczając, że „przedmiotem uregulowania będzie wprowadzenie rozwiązań w zakresie:
– autoryzacji,
– wewnętrznego systemu zapewnienia jakości i bezpieczeństwa,
– akredytacji,
– systemu świadczeń kompensacyjnych,
– rejestrów medycznych”.

W projekcie podkreślono, że „aktualnie zagadnienia jakości w opiece zdrowotnej są regulowane przez wiele aktów prawnych o zróżnicowanej randze, a systemowe monitorowanie jakości udzielanych świadczeń zdrowotnych w drodze odrębnego aktu prawnego pozwoli na:
– poprawę skuteczności diagnostyki i leczenia, przez systematyczną ocenę klinicznych wskaźników jakości,
– stałe udoskonalanie praktyki klinicznej, przez prowadzenie rejestrów medycznych,
– poprawę bezpieczeństwa i satysfakcji pacjenta przez rejestrowanie i monitorowanie zdarzeń niepożądanych,
– stworzenie warunków do systematycznej oceny jakości świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych i upubliczniania tych informacji,
– uzyskanie porównywalności podmiotów udzielających świadczeń pod względem jakości i skuteczności oferowanej opieki oraz udostępnienie wyników opinii publicznej,
– stworzenie warunków umożliwiających finansowe motywowanie podmiotów udzielających świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych do podnoszenia poziomu jakości,
– efektywniejsze wykorzystanie środków publicznych w obszarze zdrowia”.

W projekcie wprowadzono – między innymi – nowe rozwiązania w strategicznych obszarach ochrony zdrowia, to jest:
– wymóg obligatoryjnej autoryzacji dla podmiotów wykonujących działalność leczniczą udzielających świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,
– wewnętrzny obligatoryjny dla podmiotów wykonujących działalność leczniczą system zarządzania jakością i bezpieczeństwem – system monitorowania zdarzeń niepożądanych,
– regulacja dotycząca ochrony personelu medycznego w związku ze zgłoszeniem zdarzenia niepożądanego, co w założeniu ma zachęcać personel do ujawniania możliwie jak największej liczby zdarzeń niepożądanych, bez obawy o ewentualne sankcje i działania represyjne z tym związane, a także wpływać na rozwój kultury bezpieczeństwa w ramach opieki nad pacjentem,
– procedura udzielania akredytacji w ochronie zdrowia – fakultatywna zewnętrzna ocena jakości,
– system pozasądowego rekompensowania szkód doznanych przez pacjentów w wyniku zaistnienia zdarzeń medycznych,
– Fundusz Kompensacyjny Zdarzeń Medycznych zapewniający pacjentom rekompensatę za szkody związane z opieką zdrowotną na poziomie akceptowalnego społecznie stopnia zadośćuczynienia za doznaną krzywdę.

Co w projekcie zapisano w szczegółach?

Udostępniamy projekt z 6 października w całości.Projekt można oglądać wyłącznie na komputerach lub ściągając go po kliknięciu w: Projekt ustawy o jakości w opiece zdrowotnej i bezpieczeństwie pacjenta.

Raport z konsultacji publicznych
Na stronie internetowej RCL opublikowano także raport z konsultacji publicznych projektu.

Które organizacje zgłosiły uwagi do dokumentu i które z nich uwzględniono?

Udostępniamy raport w całości.Raport można oglądać wyłącznie na komputerach lub ściągając go po kliknięciu w: Raport z konsultacji publicznych i opiniowania projektu ustawy o jakości w opiece zdrowotnej i bezpieczeństwie pacjenta.

Przeczytaj także: „Projekt ustawy o jakości przyjęty przez Stały Komitet Rady Ministrów”, „Sposób na uniknięcie błędów medycznych”, „Jakości nie da się zadekretować” i „Co z ustawą o jakości?”.

 
© 2024 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.