iStock

Wizytatorzy w szpitalach

Udostępnij:
Przeglądy akredytacyjne szpitali będą realizowali specjalnie powołani do tego wizytatorzy – na stronie Rządowego Centrum Legislacji opublikowano projekt rozporządzenia ministra zdrowia określający tryb naboru kandydatów do podjęcia tej funkcji.
Na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji opublikowano projekt ustawy o jakości w opiece zdrowotnej i bezpieczeństwie pacjenta oraz raport z konsultacji publicznych dokumentu, informując jednocześnie, że – po wcześniejszym przyjęciu przez Stały Komitet Rady Ministrów – nowe przepisy przekazano do Komisji Prawniczej. Wraz z projektem ustawy o jakości opublikowano projekt rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie wskaźników jakości opieki zdrowotnej – w jednym z nich określono tryb organizowania oraz przeprowadzania naboru kandydatów na wizytatora.

– Zaproponowane w projekcie rozporządzenia przewidują utworzenie korpusu wizytatorów, którzy będą wykonywali przeglądy akredytacyjne – poinformowano, dodając, że „listę wizytatorów prowadzić będzie Narodowy Fundusz Zdrowia”.

W rozporządzeniu wyjaśniono, że „nabór kandydatów do pełnienia funkcji przeprowadzi natomiast komisja kwalifikacyjna, której skład ustali prezes funduszu, a na samą procedurę złożą się pisemny test sprawdzający wiedzę kandydatów w zakresie – między innymi – przepisów dotyczących akredytacji w ochronie zdrowia i rozmowa kwalifikacyjna”.

Test sprawdzający wiedzę obejmie znajomość:
– wymagań dla standardów akredytacyjnych,
– przepisów dotyczących akredytacji w ochronie zdrowia,
– zagadnień związanych z podnoszeniem jakości i bezpieczeństwa świadczeń opieki zdrowotnej,
– zagadnień związanych z zarządzaniem podmiotami wykonującymi działalność leczniczą,
– zagadnień związanych z zarządzaniem ryzykiem w opiece zdrowotnej.

O terminie przeprowadzenia testu prezes NFZ zawiadomi kandydatów za pomocą środków komunikacji elektronicznej z co najmniej 30-dniowym wyprzedzeniem.

Do rozmowy kwalifikacyjnej zostaną dopuszczeni tylko ci kandydaci, którzy uzyskali najwyższą liczbę punktów na teście pisemnym – lista osób, które zostaną dopuszczone do rozmowy kwalifikacyjnej, opublikowana zostanie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Funduszu.

– Przed komisją egzaminacyjną odbywać się będzie także rozmowa kwalifikacyjna, podczas której kandydaci na wizytatorów udzielą odpowiedzi na pytania z wylosowanego zestawu pytań – wyjaśniono w projekcie, dodając, że „ocena pozytywna, obejmująca wynik części pisemnej i ustnej egzaminu, określona zostanie łącznym stopniem według następującej skali stopni – celujący, bardzo dobry, dobry i dostateczny, a negatywna stopniem niedostatecznym”.

W ocenie skutków regulacji wyliczono, że do zadań wizytatorów należeć będzie:
– przeprowadzenie przeglądu akredytacyjnego, w ramach którego wizytatorzy uprawnieni będą między innymi do wstępu na teren podmiotu wnioskującego, w tym do siedziby, miejsca prowadzenia działalności, o ile dochodzi tam do udzielenia świadczeń opieki zdrowotnej,
– wgląd do dokumentacji medycznej na zasadach określonych w art. 26 ust. 3 pkt 8 ustawy z 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz.U. z 2020 r. poz. 849 oraz z 2022 r. poz. 64 i 974) w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia przeglądu,
– wgląd do innej dokumentacji niezbędnej do przeprowadzenia przeglądu akredytacyjnego, a w szczególności dotyczącej pracowników podmiotu udzielającego świadczeń opieki zdrowotnej oraz struktury organizacyjnej i funkcjonowania tego podmiotu,
– prowadzenie wywiadów z personelem związanym bezpośrednio podmiotem udzielającym świadczeń opieki zdrowotnej oraz z pacjentami tego podmiotu,
– sporządzenie raportu z przeglądu.

Udostępniamy rozporządzenie w całości.Dokument można oglądać wyłącznie na komputerach lub ściągając go po kliknięciu w: Rozporządzenie ministra zdrowia w sprawie szczegółowego trybu organizowania oraz przeprowadzania naboru kandydatów do pełnienia funkcji wizytatora.

Przypomnijmy – projekt ustawy o jakości w opiece zdrowotnej procedowany jest od lipca 2021 r. Przedmiotem regulacji jest między innymi wprowadzenie rozwiązań w zakresie autoryzacji, wewnętrznego systemu zapewnienia jakości i bezpieczeństwa, akredytacji, systemu świadczeń kompensacyjnych czy rejestrów medycznych. Zakłada się, że regulacje zaczną obowiązywać 1 stycznia 2023 roku.

Przeczytaj także: „Wskaźniki jakości opieki zdrowotnej”, „Ustawa o jakości po konsultacjach” i „Projekt ustawy o jakości przyjęty przez Stały Komitet Rady Ministrów”.

 
© 2024 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.