Sławomir Kamiński/Agencja Wyborcza.pl

Zwolnienie polityków Prawa i Sprawiedliwości

Udostępnij:
Była premier, posłanki i posłowie z Prawa i Sprawiedliwości pożegnali się ze stanowiskami w szpitalach wojskowych. Poinformował o tym wiceminister obrony narodowej Cezary Tomczyk.
O zwolnieniach zdecydował minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz, a informacje przekazał wiceminister Cezary Tomczyk 11 stycznia na Twitterze.

Była premier Beata Szydło została odwołana z funkcji przewodniczącej rady społecznej 5. Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SPZOZ w Krakowie.

To jednak nie wszystko.

Z funkcji przewodniczących rad społecznych szpitali odwołano też:
– Joannę Borowiak,
– Annę Fotygę,
– Małgorzatę Golińską,
– Małgorzatę Gosiewską,
– Michała Jacha,
– Michała Moskala,
– Marcina Ociepę,
– Łukasza Schreibera,
– Annę Sobecką,
– Janusza Śniadka,
– Sylwestra Tułajewa,
– Annę Zalewską.Rada społeczna – co i jak
Działalność rad społecznych w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami została uregulowana w ustawie z 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej oraz przepisach wewnętrznych podmiotów leczniczych, to jest w statucie między innymi określając organy i strukturę organizacyjną podmiotu leczniczego niebędącego przedsiębiorcą, w tym zadania, czas kadencji i okoliczności odwołania członków rady społecznej przed upływem kadencji.

Rada społeczna jest organem inicjującym i opiniodawczym podmiotu tworzącego, a także doradczym kierownika.

W art. 48 ust. 2 ustawy z 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej zostały uregulowane zadania rady społecznej, do której należy:
1) przedstawianie podmiotowi tworzącemu wniosków i opinii w sprawach:
a) zbycia aktywów trwałych oraz zakupu lub przyjęcia darowizny nowej aparatury i sprzętu medycznego,
b)związanych z przekształceniem lub likwidacją, rozszerzeniem lub ograniczeniem działalności,
c) przyznawania kierownikowi nagród,
d) rozwiązania stosunku pracy lub umowy cywilnoprawnej z kierownikiem,,
2) przedstawianie kierownikowi wniosków i opinii w sprawach:
a) planu finansowego, w tym planu inwestycyjnego,
b) rocznego sprawozdania z planu finansowego, w tym planu inwestycyjnego,
c) kredytów bankowych lub dotacji,
d) podziału zysku,
e) zbycia aktywów trwałych oraz zakupu lub przyjęcia darowizny nowej aparatury i sprzętu medycznego,
f) regulaminu organizacyjnego,
3)dokonywanie okresowych analiz skarg i wniosków wnoszonych przez pacjentów,
z wyłączeniem spraw podlegających nadzorowi medycznemu,
4) opiniowanie wniosku w sprawie czasowego zaprzestania działalności leczniczej,
5) wykonywanie innych zadań określonych w ustawie i statucie.

Radę społeczną powołuje i odwołuje oraz zwołuje jej pierwsze posiedzenie podmiot tworzący. W posiedzeniach rady społecznej uczestniczy kierownik oraz przedstawiciele organizacji związkowych działających w podmiocie leczniczym.

W skład rady społecznej działającej w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą, dla którego podmiotem tworzącym jest:
1) uczelnia medyczna, wchodzą:
a) jako przewodniczący – przedstawiciel rektora uczelni albo dyrektora Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego,
b) jako członkowie:
– przedstawiciel ministra właściwego do spraw zdrowia,
– przedstawiciel wojewody,
– przedstawiciel przewodniczącego zarządu samorządu województwa,
– przedstawiciel okręgowej rady lekarskiej,
– przedstawiciel okręgowej rady pielęgniarek i położnych,
– osoby powołane odpowiednio przez senat albo radę naukową – w liczbie nieprzekraczającej pięciu,
2) podmiot tworzący inny niż określony w punkcie pierwszym, wchodzą:
a) jako przewodniczący:
– przedstawiciel organu administracji rządowej – w podmiotach utworzonych przez ten organ,
– wójt (burmistrz, prezydent miasta), starosta albo marszałek województwa lub osoba przez niego wyznaczona – w podmiotach utworzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego,
b) jako członkowie:
– przedstawiciel wojewody – w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą utworzonym przez jednostkę samorządu terytorialnego,
– przedstawiciele wybrani przez odpowiednio: radę gminy lub radę powiatu – w liczbie określonej przez podmiot tworzący, albo przez sejmik województwa – w liczbie nieprzekraczającej piętnastu osób, albo przez podmiot tworzący podmiot leczniczy niebędący przedsiębiorcą o ogólnokrajowym lub ponadwojewódzkim obszarze działania – w liczbie nieprzekraczającej piętnastu osób, w tym po jednym przedstawicielu Naczelnej Rady Lekarskiej i Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych,
– przedstawiciel uczelni medycznej wybrany przez rektora albo dyrektora Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego – w szpitalu, w którym jest jednostka organizacyjna udostępniona na podstawie art. 89 ust. 3.

Rady społecznej nie powołuje się w:
1) wojewódzkich, powiatowych i granicznych stacjach sanitarno-epidemiologicznych,
2) regionalnych centrach krwiodawstwa i krwiolecznictwa, Wojskowym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa utworzonym przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych,
3) podmiotach leczniczych tworzonych przez pracodawcę w celu ochrony pracujących przed wpływem niekorzystnych warunków środowiska pracy oraz sprawujących profilaktyczną opiekę nad pracującymi,
4) podmiotach leczniczych w formie jednostki budżetowej utworzonych przez ministra obrony narodowej, szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, szefa Agencji Wywiadu, szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego oraz ministra właściwego do spraw wewnętrznych w jednostek organizacyjnych straży granicznej i służby ochrony państwa.

Członkiem rady społecznej podmiotu leczniczego niebędącego przedsiębiorcą nie może być osoba zatrudniona w tym podmiocie.

W posiedzeniach rady społecznej, w której skład nie wchodzi przedstawiciel Naczelnej Rady Lekarskiej lub Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych, mają prawo uczestniczyć, z głosem doradczym, przedstawiciele samorządów zawodów medycznych.

Członkowi rady społecznej przysługuje zwolnienie z wykonywania obowiązków w ramach stosunku pracy na czas uczestniczenia w posiedzeniach rady społecznej.

Za udział w posiedzeniach rady społecznej jej członkowi przysługuje od podmiotu tworzącego rekompensata w wysokości utraconych zarobków, jeżeli z powodu uczestnictwa w posiedzeniu rady pracodawca udzielił członkowi na ten czas zwolnienia z wykonywania obowiązków pracowniczych bez zachowania prawa do wynagrodzenia.

Sposób zwoływania posiedzeń rady społecznej, tryb pracy i podejmowania uchwał określa regulamin uchwalony przez radę społeczną i zatwierdzony przez podmiot tworzący.

Od uchwały rady społecznej kierownikowi przysługuje odwołanie do podmiotu tworzącego.

 
© 2024 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.