Wyślij
Udostępnij:
 
 
123RF

Korzyści z leczenia hipotensyjnego i hipolipemizującego w 16-letniej obserwacji

Źródło: Pod ciśnieniem 1/2020
Autor: Monika Stelmach |Data: 12.03.2021
 
 
Wyniki badania ASCOT-Legacy wskazują na utrzymujące się w długoterminowej obserwacji korzyści z leczenia hipotensyjnego opartego na antagoniście wapnia (schemat amlodypina +/− peryndopryl – przyp. aut.) oraz z leczenia hipolipemizującego statyną (atorwastatyną).
W badaniu ASCOT-Legacy (prewencja pierwotna zdarzeń sercowo-naczyniowych) oceniało ryzyko zgonu u chorych w długoterminowej obserwacji. Porównało w układzie 2 × 2 korzyści z leczenia hipotensyjnego amlodypiną +/− peryndoprylem z korzyściami z leczenia atenololem +/− bendroflumetiazydem oraz korzyści z leczenia atorwastatyną z efektami stosowania placebo. Mediana czasu obserwacji wyniosłą 15,7 r.

Chorzy objęci badaniem byli w wieku 40–79 lat; z nadciśnieniem tętniczym; z ≥ 3 dodatkowymi czynnikami ryzyka sercowo-naczyniowego; bez wywiadu przebytego zawału serca; bez zdarzenia naczyniowo-mózgowego (udar mózgu, TIA, zabieg chirurgii naczyniowo-mózgowej) w ciągu ostatnich 3 miesięcy przed włączeniem; nieleczeni z powodu dławicy piersiowej. Dodatkowym kryterium w ramieniu hipolipemizującym było stężenie cholesterolu całkowitego < 6,5 mmol/l bez stosowania statyny. Główny punkt końcowy to niezakończony zgonem zawał lub zgon z powodu choroby wieńcowej.

Wyniki badania
– W głównej części badania ASCOT wykazano, że leczenie amlodypiną +/- peryndoprylem w porównaniu z leczeniem atenololem +/− bendroflumetiazydem, a także leczenie statyną w porównaniu ze stosowaniem placebo jest związane z istotnym zmniejszeniem odpowiednio o 16 proc. i 21 proc. ryzyka wystąpienia zdarzenia sercowo-naczyniowego.
– Ramię hipotensyjne badania zostało zakończone przedwcześnie z uwagi na wyższą śmiertelność w grupie leczonej atenololem +/− bendroflumetiazydem w porównaniu z grupą leczoną amlodypiną +/− peryndoprylem (mediana obserwacji 5,5 roku).
– Ramię hipolipemizujące zostało zakończone przedwcześnie z uwagi na stwierdzenie mniejszej częstości występowania głównego punktu końcowego w grupie leczonej atorwastatyną w porównaniu z grupą otrzymującą placebo (mediana obserwacji 3,3 roku).
– Chorzy biorący udział w badaniu ASCOT w Wielkiej Brytanii stanowili grupę poddaną dalszej obserwacji w badaniu ASCOT-Legacy. Wszystkie przypadki zgonów osób z tej grupy były odnotowywane w odległej obserwacji, a następnie analizowano ich przyczynę, wyodrębniając zgony: z jakiejkolwiek przyczyny oraz z przyczyn sercowo-naczyniowych, z powodu udaru mózgu, z przyczyn innych niż sercowo-naczyniowe, z powodu choroby nowotworowej.

Wnioski autorów ASCOT-Legacy
– Wyniki badania ASCOT-Legacy wskazują na utrzymujące się w długoterminowej obserwacji korzyści z leczenia hipotensyjnego opartego na antagoniście wapnia (schemat amlodypina +/− peryndopryl – przyp. aut.) oraz z leczenia hipolipemizującego opartego na statynie (atorwastatynie – przyp. aut.) – 16 lat po rozpoczęciu badania i 10 lat po zakończeniu uczestnictwa w tym badaniu.
– Korzyści z leczenia opartego na amlodypinie +/− peryndoprylu w zakresie zmniejszenia śmiertelności z powodu udaru mózgu wydają się niezależne od uzyskanych wartości ciśnienia tętniczego.
– Wyniki badania podkreślają długoterminowe korzyści ze stosowania statyn w zmniejszaniu śmiertelności z przyczyn sercowo-naczyniowych.
– Podsumowując, wyniki badania wskazują na długoterminowe korzyści w odniesieniu do zdarzeń sercowo-naczyniowych wynikających z działań obniżających wysokość ciśnienia tętniczego i stężenia cholesterolu.
– Nie bez znaczenia jest to, jaką terapią zaczniemy. Decyzje, które podejmiemy dzisiaj, mogą mieć znaczenie w perspektywie nawet kilkunastu lat. Ważne jest, aby rozpoczynać terapię jak najwcześniej i wybierać połączenia o udowodnionej skuteczności długoterminowej.
Piśmiennictwo:
1. Gupta A, Mackay J, Whitehouse A i wsp. Long-term mortality after blood pressure-lowering and lipid-lowering treatment in patients with hypertension in the Anglo-Scandinavian Cardiac Outcomes Trial (ASCOT) Legacy study: 16-year follow-up results of a randomised factorial trial. Lancet 2018; 392: 1127–1137.
2. Sever PS, Dahlöf B, Poulter NR i wsp. Prevention of coronary and stroke events with atorvastatin in hypertensive patients who have average or lower-than-average cholesterol concentrations, in the Anglo-Scandinavian Cardiac Outcomes Trial – Lipid Lowering Arm (ASCOT-LLA): a multicentre randomised controlled trial. Lancet 2003; 361: 1149–1158.
 

Kierownictwo naukowe e-Akademii NT

 •  
  prof. dr hab. n. med.
  Andrzej Januszewicz
 • Aleksander Prejbisz
  prof. dr hab. n. med.
  Aleksander Prejbisz
 • Piotr Dobrowolski
  dr hab. n. med.
  Piotr Dobrowolski, prof. Inst.
 
facebook linkedin twitter
© 2021 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe