ONKOLOGIA
Choroby trzustki i dróg żółciowych
 
Specjalizacje, Kategorie, Działy
Wyślij
Udostępnij:
 
 

ASCO aktualizuje wytyczne dotyczące przerzutowego raka trzustki

Źródło: Medscape
Autor: Anna Soboń |Data: 20.08.2020
 
 
Zgodnie z aktualizacją wytycznych Amerykańskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej, wczesne testy pod kątem zmian genomowych są obecnie zalecane u pacjentów z przerzutowym rakiem trzustki, u których występuje postęp w terapii lub doświadczają niedopuszczalnej toksyczności, którzy są potencjalnymi kandydatami do dodatkowego leczenia po terapii pierwszej linii. Aktualizacja została opublikowana 5 sierpnia w Journal of Clinical Oncology.
Wytyczne ASCO dotyczące podejmowania decyzji klinicznych u pacjentów z przerzutowym rakiem trzustki zostały po raz pierwszy opublikowane w 2016 r. w celu uwzględnienia wstępnej oceny oraz opcji leczenia pierwszej i drugiej linii, opieki podtrzymującej i obserwacji - zostały zaktualizowane w 2018 r. Obecna aktualizacja opiera się na nowych wynikach badań i wynikających z nich korzyści z opcji terapii celowanej po terapii pierwszej linii lub jako terapii podtrzymującej.

Badanie III fazy POLO wykazało znaczną poprawę przeżycia wolnego od progresji przy zastosowaniu olaparybu, inhibitora polimerazy poli (ADP-rybozy) (PARP), stosowanego w leczeniu podtrzymującym po leczeniu pierwszej linii u pacjentów z mutacją BRCA1 lub BRCA2 i przerzutami trzustki.
Zintegrowana analiza trzech badań wykazała, że entrektynib, silny inhibitor kinazy receptora tropomiozyny (TRK) A, B i C, bezpiecznie wywoływał trwałe i klinicznie znaczące odpowiedzi u pacjentów z guzami litymi z dodatnim wynikiem fuzji NTRK oraz w fazie 1-2. Badanie wykazało, że wysoce selektywny inhibitor TRK larotrektynib miał wyraźną i trwałą aktywność przeciwnowotworową zarówno u dzieci, jak i dorosłych z guzami litymi wykazującymi fuzję TRK.

Testy genomowe są zalecane jako część wstępnej oceny, aby zapewnić dostępność wyników w momencie podjęcia decyzji o leczeniu, jeśli ma to zastosowanie, po terapii pierwszej linii. Decyzja o przeprowadzeniu testu powinna obejmować dyskusję między pacjentem a lekarzem na temat częstotliwości możliwych do wykonania badań, implikacji wyników testów oraz poradnictwa genetycznego związanego z testami linii germinalnej.

Dodano również dwa zalecenia dotyczące opcji leczenia po terapii pierwszej linii: zalecenie 3.1 wzywa do leczenia larotrektynibem lub entrektynibem u pacjentów z guzami z fuzjami NTRK, natomiast zalecenie 3.3 stwierdza, że pacjenci z mutacją BRCA1 lub BCA2 linii germinalnej, którzy otrzymywali chemioterapię pierwszej linii opartą na związkach platyny bez progresji choroby przez co najmniej 16 tygodni, mogą otrzymywać chemioterapię lub hamowanie PARP olaparybem. W przypadku kwalifikowania do tego ostatniego stwierdza się, że decyzja o kontynuowaniu leczenia chemioterapią lub przystąpieniu do leczenia podtrzymującego olaparybem powinna być oparta na dyskusji między pacjentem a onkologiem, w tym rozważeniu, czy osiągnięto maksymalna odpowiedź, ocenę toksyczności związanej z leczeniem chemioterapią, preferencje pacjentów, wygodę, toksyczność, cele opieki, koszty i dowody kliniczne, w tym brak korzyści w zakresie całkowitego przeżycia wykazanego w randomizowanym, kontrolowanym badaniu POLO.

Ta ukierunkowana aktualizacja zawiera drobne modyfikacje trzech istniejących zaleceń:
Oprócz kapecytabiny lub erlotynibu, nab-paklitaksel jest obecnie uwzględniony w zaleceniu 2.3 jako kolejny możliwy dodatek do samej gemcytabiny dla pacjentów z wynikiem 2 punktów według Eastern Cooperative Oncology Group (ECOG) lub profilem chorób współistniejących, który wyklucza bardziej agresywne schematy leczenia.Zalecenie zostało również zaktualizowane, aby zachęcić do proaktywnego dostosowania dawki i harmonogramu w celu zminimalizowania toksyczności.

Zalecenie 3.5 obejmuje teraz pacjentów leczonych wcześniej schematem opartym na gemcytabinie w kryteriach preferowanej kombinacji leczenia drugiego rzutu zawierającej fluorouracyl z nanoliposomalnym irynotekanem lub fluorouracylem z irynotekanem, „jeśli ten pierwszy jest niedostępny”.
Zalecenie 3.7 obejmuje teraz nab-paklitaksel jako opcję dodaną do gemcytabiny oraz nanoliposomalny irynotekan jako opcję dodaną do fluorouracylu w terapii drugiej linii - z proaktywną dawką i dostosowaniem harmonogramu w celu zminimalizowania toksyczności - u pacjentów z wynikiem ECOG wynoszącym 2 lub profil chorobowości współistniejącej, który wyklucza bardziej agresywne schematy leczenia.

Te trzy drobne modyfikacje odzwierciedlają nowe badania dotycząe leczenia pierwszej linii, w tym z badania FRAGRANCE, i są oparte na konsensusie panelu ekspertów. Wszystkie inne zalecenia w aktualizacji 2018 są zatwierdzone dla aktualnej aktualizacji, która jest dostępna na stronie internetowej ASCO.
 
Redaktor prowadzący:
dr n. med. Katarzyna Stencel - Oddział Chemioterapii, Klinika Onkologii Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 
facebook linkedin twitter
© 2022 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.