Specjalizacje, Kategorie, Działy
123RF

Badania wczesnych faz – nowe możliwości stosowania koniugatów przeciwciało-lek (ADC) w raku piersi

Udostępnij:
Podczas Kongresu ESMO 2023 (20–24 października w Madrycie) przedstawiono wyniki badań wczesnych faz z zastosowaniem koniugatów przeciwciało-lek, ilustrujące postęp w tym obszarze terapii oraz kierunki dalszych badań.
Wyniki prowadzonego nadal badania fazy Ib/II BEGONIA wskazują na możliwości zastosowania datopotamabu derukstekanu (anty-TROP2 ADC) w skojarzeniu z durwalumabem w leczeniu pierwszego rzutu pacjentów z nieresekcyjnym, miejscowo zaawansowanym/przerzutowym, potrójnie ujemnym rakiem piersi (TNBC). W grupie 62 pacjentów odsetek potwierdzonych obiektywnych odpowiedzi (ORR) wyniósł 79% (uzyskano 6 odpowiedzi całkowitych). Odpowiedź była niezależna od poziomu ekspresji PD-L1 w komórkach guza. Mediana czasu trwania odpowiedzi wyniosła 15,5 miesiąca, a mediana czasu przeżycia wolnego od progresji choroby (PFS) 13,8 miesiąca (95% CI 11 – niemożliwy do oszacowania).

Najczęstszymi zdarzeniami niepożądanymi (AE) były nudności i zapalenie jamy ustnej (po 65%), u 57% pacjentów wystąpiły AE stopnia 3.–4., a u 23% poważne AE. Częstość występowania niedokrwistości, biegunki i neutropenii była niska (odpowiednio 15%, 13% i 5%). U 3 pacjentów rozpoznano śródmiąższową chorobę płuc (ILD)/zapalenie płuc stopnia 2. związane z badanym leczeniem. Nie odnotowano żadnych zgonów w następstwie działań niepożądanych związanych z leczeniem, ale u 16% pacjentów zakończono leczenie z powodu działań niepożądanych.

Drugie doniesienie dotyczyło wyników badania II fazy SKB264 u wcześniej leczonych pacjentów z HER2 ujemnym rakiem piersi z przerzutami, z dodatnią ekspresją receptorów hormonalnych, u których stosowano innowacyjny ADC anty-TROP2, będący połączeniem węglanu sulfonylopirymidyno-CL2A z inhibitorem topoizomerazy I. Działanie niepożądane związane z leczeniem (TRAE) stopnia ≥3 zgłoszono u 48,8% spośród 41 pacjentów, najczęściej było to zmniejszenie liczby neutrofili (36,6%), krwinek białych (22,0%) i płytek (9,8%), wraz z niedokrwistością (14,6%) i zwiększeniem aktywności gamma-glutamylotranspeptydazy (7,3%). TRAE były przyczyną zmniejszenia dawki u 5 pacjentów (12,2%) i opóźnienia podania leku u 7 pacjentów (17,1%), ale nie odnotowano przypadków zakończenia leczenia lub zgonów, ani żadnych przypadków neuropatii lub ILD/zapalenia płuc związanego z badanym leczeniem. ORR wyniósł 36,8%, odsetek kontroli choroby 89,5%, a mediana PFS 11,1 miesiąca (95% CI 5,4–13,1).

W ostatniej prezentacji przedstawiono pierwsze wyniki zastosowania u ludzi HS-20089, ADC skierowanego przeciwko nowemu celowi, transbłonowej glikoproteinie B7-H4. Spośród 52 leczonych pacjentów z zaawansowanymi guzami litymi, w tym 48 z rakiem piersi, u 3 pacjentów odnotowano toksyczności ograniczające dawkę. Typowe TRAE obejmowały zmniejszenie liczby białych krwinek, neutrofili i płytek, niedokrwistość, nudności, wymioty i zaburzenia wyników badań czynnościowych wątroby. Nie odnotowano ILD lub reakcji na wlew. Spośród 28 pacjentów z TNBC, u których możliwa była ocena skuteczności terapii, ORR wyniósł 28,6% (95% CI 13,2–48,7), a odsetek kontroli choroby 75,0% (95% CI 55,1–89,3).

Opracowanie: dr n. med. Katarzyna Stencel

 
Redaktor prowadzący:
dr n. med. Katarzyna Stencel - Oddział Onkologii Klinicznej z Pododdziałem Dziennej Chemioterapii, Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii im. Eugenii i Janusza Zeylandów w Poznaniu
 
facebook linkedin twitter
© 2023 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.