Specjalizacje, Kategorie, Działy
123RF

Czterolekowy schemat leczenia wydłuża PFS u pacjentów z NDRP z mutacją EGFR lub ALK

Udostępnij:
Podczas Kongresu ESMO 2023 przedstawiono wyniki badania ATTLAS, pierwszego randomizowanego badania III fazy oceniającego leczenie skojarzone atezolizumabem, bewacyzumabem i chemioterapią (ABCP) u 228 pacjentów z niedrobnokomórkowym rakiem płuca (NSCLC) z mutacją EGFR lub ALK i nabytą opornością na TKI.
Badanie osiągnęło pierwszorzędowy punkt końcowy, wykazując statystycznie istotną poprawę mediany czasu przeżycia wolnego od progresji choroby (PFS) u pacjentów otrzymujących ABCP w porównaniu z samą chemioterapią (8,5 miesiąca w porównaniu z 5,6 miesiąca, HR = 0,62; 95% CI 0,45–0,86; p = 0,004).

Wpływ na PFS korelował z ekspresją PD-L1; HR wynosiło 0,47, 0,41 i 0,24 odpowiednio u pacjentów z ekspresją PD-L1 ≥1%, ≥10% i ≥50%.

Odsetek obiektywnych odpowiedzi był również większy u pacjentów leczonych ABCP w porównaniu z samą chemioterapią (odpowiednio 69,5% w porównaniu z 41,9%; p <0,001). Nie odnotowano dodatkowych sygnałów dotyczących bezpieczeństwa.

Opracowanie: dr n. med. Katarzyna Stencel

 
Redaktor prowadzący:
dr n. med. Katarzyna Stencel - Oddział Onkologii Klinicznej z Pododdziałem Dziennej Chemioterapii, Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii im. Eugenii i Janusza Zeylandów w Poznaniu
 
facebook linkedin twitter
© 2023 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.