Specjalizacje, Kategorie, Działy
123RF

FDA zarejestrowała sotorasib we wskazaniu NSCLC z mutacją G12C w genie KRAS

Wyślij:
Udostępnij:
Autor: Monika Stelmach
|
Amerykańska Agencja ds. Żywności i Leków zarejestrowała w trybie przyspieszonym sotorasib – inhibitor GTPazy RAS, dla dorosłych pacjentów chorych na lokalnie zaawansowanego lub przerzutowego niedrobnokomórkowego raka płuca (NSCLC) z mutacją G12C w genie KRAS, którzy otrzymali wcześniej co najmniej jedną terapię systemową.
FDA zatwierdziła również zestaw do identyfikowania mutacji w genie KRAS jako diagnostykę towarzyszącą dla sotorasibu. Jeśli w próbce osocza nie wykryto mutacji, należy zbadać tkankę guza.

Rejestrację oparto na wynikach, wieloośrodkowego, jednoramiennego, otwartego badania klinicznego CodeBreaK 100 (NCT03600883), do którego włączono chorych na miejscowo zaawansowany lub przerzutowy NDRP z mutacją G12C w genie KRAS. Skuteczność oceniano u 124 pacjentów, u których progresję choroby stwierdzono po co najmniej jednej wcześniejszej terapii systemowej. Pacjenci otrzymywali sotorasib w dawce 960 mg na dobę doustnie do progresji choroby lub nieakceptowalnej toksyczności.

Głównymi miarami wyników skuteczności były odsetek obiektywnych odpowiedzi (ORR) zgodnie z RECIST 1.1 oraz czas trwania odpowiedzi na leczenie (ang. DOR, duration of response). ORR wyniósł 36% (95% CI: 28%, 45%) z medianą czasu trwania odpowiedzi wynoszącą 10 miesięcy (zakres 1,3+, 11,1).

Najczęstszymi działaniami niepożądanymi (≥ 20%) były biegunka, bóle mięśniowo-szkieletowe, nudności, zmęczenie, hepatotoksyczność i kaszel. Najczęstszymi nieprawidłowościami laboratoryjnymi (≥ 25%) były: zmniejszenie liczby limfocytów, zmniejszenie stężenia hemoglobiny, zwiększenie aktywności aminotransferazy asparaginianowej, zwiększenie aktywności aminotransferazy alaninowej, zmniejszenie stężenia wapnia, zwiększenie aktywności fosfatazy alkalicznej, zwiększenie stężenia białka w moczu oraz zmniejszenie stężenia sodu.

Zalecana dawka sotorasibu wynosi 960 mg doustnie raz na dobę z posiłkiem lub bez posiłku. Zarejestrowana dawka 960 mg opiera się na dostępnych danych klinicznych, a także modelowaniu farmakokinetycznym i farmakodynamicznym. W ramach oceny przyspieszonej rejestracji FDA wymaga przeprowadzenia badania po wprowadzeniu do obrotu w celu sprawdzenia, czy niższa dawka będzie miała podobny efekt kliniczny.

Jest to pierwsza zarejestrowana terapia celowana we wskazaniu dla chorych z guzami litymi z mutacją w genie KRAS. Mutacje G12C w genie KRAS stanowią około 13 proc. mutacji w niedrobnokomórkowym raku płuca.
 
Redaktor prowadzący:
dr n. med. Katarzyna Stencel - Oddział Onkologii Klinicznej z Pododdziałem Dziennej Chemioterapii, Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii im. Eugenii i Janusza Zeylandów w Poznaniu
 
facebook linkedin twitter
© 2023 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.