SPECJALIZACJE ONKOLOGIA
 
Specjalizacje, Kategorie, Działy
Wyślij
Udostępnij:
 
 
Immunochemioterapia jest nadal standardem leczenia chorych na chłoniaka grudkowego wysokiego ryzyka
Źródło: Journal of Clinical Oncology/KS
Autor: Marta Koblańska |Data: 06.03.2018
 
 
Opublikowane w Journal of Clinical Oncology wyniki kolejnej analizy randomizowanego badania klinicznego III fazy SWOG S0016 wykazały, że Immunochemioterapia powinna nadal być standardem leczenia indukcyjnego chorych na chłoniaka grudkowego z grupy wysokiego ryzyka.
W okresie od 2001 do 2008 roku do badania zakwalifikowano łącznie 531 wcześniej nieleczonych chorych na zaawansowanego (stadium II do IV) chłoniaka grudkowego z grupy pośredniego lub wysokiego ryzyka, których przydzielono losowo do grupy otrzymującej 6 cykli terapii z rytuksymabem w skojarzeniu z cyklofosfamidem, doksorubicyną, winkrystyną i prednizonem (R-CHOP; n = 267) lub 6 cykli CHOP, a następnie konsolidację z radioimmunoterapią z 131I-tozytumomabem (CHOP-RIT; n = 264).

Po okresie obserwacji z medianą 10,3 roku 10-letnie odsetki przeżycia wolnego od progresji choroby wyniosły odpowiednio 49% i 78% u wszystkich chorych. Były one lepsze w ramieniu CHOP-RIT (56% vs 42% u chorych w grupie R-CHO; p=0,01). Różnica w zakresie 10-letniego odsetka przeżycia całkowitego (81% w grupie R-CHOP vs 75% w grupie CHOP-RIT) nie była jednak statystycznie istotna.

Częstość występowania wtórnych nowotworów (hematologicznych, nowotworów złośliwych przewodu pokarmowego, układu moczowo-płciowego, kobiecych narządów rodnych, płuca, piersi, głowy i szyi, tarczycy oraz skóry) była podobna w obu ramionach badania (16% vs 15% odpowiednio w grupie R-CHOP i CHOP-RIT).

Numerycznie większy odsetek zespołów mielodysplastycznych i ostrych białaczek (4,9% vs 1,8%) w grupie CHOP-RIT był bliski istotności statystycznej (p=0,058). Skumulowana 10-letnia śmiertelność z powodu zespołów mielodysplastycznych lub ostrych białaczek była statystycznie istotnie większa u chorych w grupie CHOP-RIT w porównaniu z R-CHOP (4% vs 0,9%; p=0,02), pomimo małej liczebności chorych, co jest zgodne z wcześniej opublikowanymi wynikami u chorych na indolentnego chłoniaka nieziarniczego.

Podsumowując autorzy stwierdzili, że w przyszłości nowe, inne niż cytotoksyczne metody leczenia mogą zmienić strategię postępowania u chorych na zaawansowanego chłoniaka grudkowego, niemniej jednak obecnie standardem leczenia indukcyjnego pozostaje immunochemioterapia.
 
Redaktor prowadzący:
dr n. med. Katarzyna Stencel - Oddział Chemioterapii, Klinika Onkologii Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 
© 2019 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe