Specjalizacje, Kategorie, Działy
123RF

Inhibitory kinazy tyrozynowej EGFR w terapii NDRP – wyniki badania CheckMate 722

Wyślij:
Udostępnij:
Redaktor: Monika Stelmach
|
Źródło: Katarzyna Stencel, ESMO
Badanie CheckMate 722 nie osiągnęło pierwszorzędowego punktu końcowego u pacjentów z progresją NDRP po jednej lub dwóch wcześniejszych liniach leczenia z użyciem inhibitorów kinazy tyrozynowej EGFR.
Przedstawione na Kongresie ESMO Asia 2022 (Singapur, 2–4 grudnia) wyniki badania CheckMate 722 wskazują, że dodanie inhibitora punktu kontrolnego do chemioterapii nie poprawia wyników u pacjentów z niedrobnokomórkowym rakiem płuca (NDRP) z progresją w trakcie leczenia inhibitorami kinazy tyrozynowej (tyrosine kinase inhibitor – TKI) EGFR.

Badanie CheckMate 722 jest pierwszym badaniem klinicznym III fazy z randomizacją, oceniającym zastosowanie immunoterapii w skojarzeniu ze standardową chemioterapią opartą na pochodnych platyny u pacjentów z NDRP z mutacjami EGFR (częstymi i rzadkimi) oraz opornością na EGFR TKI.

U 294 pacjentów z NDRP z mutacją EGFR, u których wystąpiła progresja po jednej lub dwóch wcześniejszych liniach TKI, nie wykazano statystycznie istotnej poprawy mediany przeżycia wolnego od progresji choroby (PFS) po zastosowaniu niwolumabu w skojarzeniu z chemioterapią obejmującą platynę i pemetreksed w porównaniu z samą chemioterapią. Przy minimalnym okresie obserwacji wynoszącym 18,2 miesiąca PFS wyniósł 5,6 miesiąca (95% CI 4,5–6,8) w grupie otrzymującej leczenie skojarzone i 5,4 miesiąca (95% CI 4,4–5,6) w grupie otrzymującej samą chemioterapię (HR 0,75; 95% CI 0,56–1,00; p = 0,053). Wyniki dotyczące PFS były ogólnie podobne we wszystkich podgrupach, z tendencją wskazującą na korzyść u pacjentów z częstymi mutacjami uwrażliwiającymi genu EGFR (269/294) oraz z jedną wcześniejszą linią leczenia EGFR TKI (248/294), jednak bez istotności statystycznej (5,6 vs 5,4 miesiąca; HR 0,72; 95% CI 0,54–0,97).

Mediana przeżycia całkowitego (OS) wyniosła 19,4 miesiąca (95% CI 16,1–21,0) w grupie otrzymującej niwolumab z chemioterapią i 15,9 miesiąca (95% CI 14,0–18,8) w grupie otrzymującej samą chemioterapię (HR 0,82; 95% CI 0,61–1,10). Odsetek obiektywnych odpowiedzi (ORR) wyniósł 31% w grupie otrzymującej niwolumab w skojarzeniu z chemioterapią i 27% w grupie otrzymującej samą chemioterapię, natomiast mediana czasu trwania odpowiedzi (DoR) wyniosła odpowiednio 6,7 miesiąca i 5,6 miesiąca. Zdarzenia niepożądane stopnia 3.–4. związane z leczeniem odnotowano u 45% pacjentów otrzymujących terapię opartą na niwolumabie i u 29% pacjentów otrzymujących samą chemioterapię.

Opracowanie: dr n. med. Katarzyna Stencel

 
Redaktor prowadzący:
dr n. med. Katarzyna Stencel - Oddział Onkologii Klinicznej z Pododdziałem Dziennej Chemioterapii, Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii im. Eugenii i Janusza Zeylandów w Poznaniu
 
facebook linkedin twitter
© 2023 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.