SPECJALIZACJE ONKOLOGIA
 
Wyślij
Udostępnij:
 
 
Obintuzumab w leczeniu chorych na chłoniaka grudkowego
 
Kategorie: Hematologia
Działy: Doniesienia naukowe
Amerykańska Agencja Żywności i Leków (Food and Drug Administration, FDA) przyznała status priorytetowego przeglądu procesowi analizy terapii opartej na zastosowaniu obinutuzumabu (Gazyva, Genentech) w skojarzeniu z chemioterapią, a następnie samego obinutuzumabu u wcześniej nieleczonych chorych na chłoniaka grudkowego.
Obinutuzumab jest przeciwciałem monoklonalnym skierowanym przeciwko CD20, zarejestrowanym obecnie w skojarzeniu z chlorambucylem u wcześniej nieleczonych chorych na przewlekłą białaczkę limfatyczną oraz w leczeniu chłoniaka grudkowego u chorych nieodpowiadających na leczenie obejmujące rytuksymab lub z nawrotem choroby po takim leczeniu.

Status priorytetowego przeglądu przyznano na podstawie wyników badania klinicznego III fazy GALLIUM, do którego włączono 1401 wcześniej nieleczonych chorych na indolentnego chłoniaka nieziarniczego. Główne wyniki badania przedstawiono w grudniu 2016 roku w trakcie American Society of, Hematology Annual Meeting w San Diego.

Łącznie 1202 chorych z rozpoznaniem chłoniaka grudkowego przydzielono losowo do grupy otrzymującej obinutuzumab w skojarzeniu z chemioterapią, a następnie sam obinutuzumab przez okres do 2 lat lub rytuksymab w skojarzeniu z chemioterapią, a następnie sam rytuksymab przez taki sam okres.
Pierwszorzędowym punktem końcowym badania było przeżycie bez progresji choroby (progression-free survival, PFS) oceniane przez badaczy. Wykazano poprawę PFS w grupie otrzymującej obinutuzumab, ze współczynnikiem ryzyka (hazard ratio, HR) progresji choroby wynoszącym 0,68 (95% CI, 0,54–0,87; p=0,0016). Wyniki analizy PFS przez niezależny komitet były podobne, z HR wynoszącym 0,72 (95% CI, 0,56–0,93; p=0,0018). Dotychczas w żadnym z ramion badania nie uzyskano mediany PFS.
Neutropenia 3–5 stopnia wystąpiła u 46,7% chorych leczonych obinutuzumabem w porównaniu z 39,5% chorych otrzymujących rytuksymab. Zakażenia 3–5 stopnia były również częstsze u chorych leczonych obinutuzumabem (20,3% w porównaniu z 16,4% chorych otrzymujących rytuksymab). Pozostałe działania niepożądane, odnotowane częściej w grupie otrzymującej badany lek obejmowały reakcje związane z wlewem (12,4% vs 6,7%), małopłytkowość (6,1% vs 2,7%), drugi nowotwór (4,7% vs 2,7%) i zdarzenia sercowe (3,9% vs 2,8%).

Podsumowując, w oparciu o wyniki badania GALLIUM wykazano, że leczenie oparte o Gazyva statystycznie istotnie poprawia przeżycie wolne od progresji choroby w porównaniu ze standardowym leczeniem, co wkrótce pozwoli na udostępnienie chorym nowej opcji terapeutycznej.
 
Redaktor prowadzący:
dr n. med. Katarzyna Stencel - Oddział Chemioterapii, Klinika Onkologii Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 
© 2018 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe