SPECJALIZACJE ONKOLOGIA
 
Specjalizacje, Kategorie, Działy
Wyślij
Udostępnij:
 
 
PAM50 ocenia ryzyko nawrotu raka piersi w ciągu 10 lat
 
Kategorie: Pierś
Działy: Doniesienia naukowe
Wyniki najnowszego badania opublikowanego w Journal of Clinical Oncology wskazują, że wielogenowe oznaczenie PAM50 pozwala na ocenę ryzyka nawrotu choroby w ciągu 10 lat u chorych na wczesnego raka piersi z obecnością receptorów hormonalnych (HR). Zastosowanie tego testu umożliwia wyodrębnienie grupy chorych bez zajęcia węzłów chłonnych oraz części chorych z zajęciem węzłów, u których można zrezygnować z chemioterapii adiuwantowej.
Po 10 latach łącznie u 228 chorych (8,9%) stwierdzono nawrót raka piersi w postaci przerzutów odległych, a 46 chorych (1,8%) zmarło z powodu raka piersi w trakcie badania. U chorych bez zajęcia węzłów chłonnych, a także u chorych z zajęciem 1, 2 lub 3 węzłów stwierdzono dodatnią zależność pomiędzy oceną ryzyka nawrotu a wystąpieniem zmian odległych po 10 latach (p <0,001).

U chorych bez zajęcia węzłów chłonnych 10-letnie ryzyko nawrotu choroby pod postacią przerzutów odległych wyniosło 5,0% w grupie z niskim ryzykiem w oparciu o oznaczenie wielogenowe, 7,3% u chorych z ryzykiem pośrednim oraz 17,8% w grupie wysokiego ryzyka (p <0,001 dla porównania niskiego i wysokiego ryzyka). U chorych z zajęciem 1, 2 lub 3 węzłów chłonnych ryzyko to wyniosło odpowiednio 3,5%, 11,5% i 22,1% (p <0,001).

U chorych niskiego ryzyka wg oznaczenia wielogenowego, niezależnie od zajęcia węzłów chłonnych, których poddano 5-letniemu hormonalnemu leczeniu adiuwantowemu bez chemioterapii częstość nawrotu choroby pod postacią przerzutów odległych wyniosła 4,3%. Odsetek nawrotów był większy u chorych z rakiem luminalnym typu B niż u chorych z rakiem luminalnym typu A. Odsetek 10-letniego przeżycia całkowitego wyniósł 86,1% w grupie niskiego ryzyka, natomiast wskaźnik śmiertelności był większy w grupie ryzyka pośredniego i statystycznie istotnie większy w grupie wysokiego ryzyka, ze współczynnikiem ryzyka w analizie wieloczynnikowej wynoszącym 1,65 (95% CI, 1,36–2,00).

Jak posumowali autorzy, oznaczenia wielogenowe dostarczają wielu istotnych informacji, będących uzupełnieniem czynników klinicznych i patologicznych, w odniesieniu do zastosowania chemioterapii adiuwantowej u chorych po menopauzie z ER-dodatnim rakiem piersi, bez względu na zajęcie węzłów chłonnych.
 
Redaktor prowadzący:
dr n. med. Katarzyna Stencel - Oddział Chemioterapii, Klinika Onkologii Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 
© 2018 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe