Specjalizacje, Kategorie, Działy
123RF

TIL w leczeniu pacjentów z zaawansowanym czerniakiem błon śluzowych

Udostępnij:
Wyniki badania II fazy C-144-01 wykazały klinicznie istotną i trwałą aktywność przeciwnowotworową lifileucelu, autologicznego, centralnie wytwarzanego preparatu opartego na limfocytach naciekających nowotwór, u pacjentów z zaawansowanym czerniakiem błon śluzowych, u których doszło do progresji choroby w trakcie lub po terapii anty-PD-1/PD-L1.
Po okresie obserwacji z medianą wynoszącą 35,7 miesiąca odsetek potwierdzonych obiektywnych odpowiedzi (ORR) wyniósł 50,0% (95% CI 21,1–78,9) w badanej podgrupie 12 pacjentów z czerniakiem błon śluzowych. Nie osiągnięto mediany czasu trwania odpowiedzi (DoR), przy czym w momencie odcięcia danych u 4 z 6 pacjentów nadal utrzymywała się odpowiedź na leczenie.

Mediana liczby podanych TIL wyniosła 26,1 × 109 (zakres 3,3–72), a następnie podawano interleukinę 2 (IL-2) z medianą dawek wynoszącą 5,5 (zakres 3–6). Profil bezpieczeństwa był zgodny ze znanymi profilami obserwowanymi u pacjentów poddanych limfodeplecji niemieloablacyjnej i leczeniu IL-2.

Najczęstszymi, niehematologicznymi działaniami niepożądanymi stopnia 3.–4. były gorączka neutropeniczna (58,3%) i niedociśnienie (33,3%). Nieprawidłowości w hematologicznych badaniach laboratoryjnych stopnia 3.–4. odzwierciedlały limfodeplecję niemieloablacyjną. U wszystkich 12 pacjentów odnotowano neutropenię, leukopenię, limfocytopenię i małopłytkowość, a u 66,7% pacjentów wystąpiła niedokrwistość.

Opracowanie: dr n. med. Katarzyna Stencel

 
Redaktor prowadzący:
dr n. med. Katarzyna Stencel - Oddział Onkologii Klinicznej z Pododdziałem Dziennej Chemioterapii, Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii im. Eugenii i Janusza Zeylandów w Poznaniu
 
facebook linkedin twitter
© 2023 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.