ONKOLOGIA
Płuco i opłucna
 
Specjalizacje, Kategorie, Działy

Trwała korzyść z durwalumabu po chemioradioterapii w NDRP w stopniu III: aktualizacja 4-letniego przeżycia z badania III fazy PACIFIC (LBA49)

Wyślij:
Udostępnij:
Autor: Maciej Chyziak
|
Źródło: ESMO
Przedstawione podczas kongresu ESMO dane z badania fazy III PACIFIC wskazują na bezprecedensowy wskaźnik przeżycia całkowitego (OS) – blisko 50% pacjentów w badaniu pozostawało przy życiu po okresie czterech lat obserwacji.
Badanie PACIFIC to wieloośrodkowe, randomizowane, podwójnie zaślepione badanie kliniczne fazy III kontrolowane placebo dotyczące stosowania durwalumabu u pacjentów z nieoperacyjnym NDRP (bez selekcji w oparciu o poziom ekspresji PD-L1) w III stopniu zaawansowania, u których nie zaobserwowano progresji choroby po jednoczasowej radiochemioterapii z zastosowaniem pochodnych platyny.
Badanie przeprowadzono w 235 ośrodkach w 26 krajach i obejmowało 713 pacjentów. Pierwszorzędowymi punktami końcowymi były czas przeżycia wolnego od progresji choroby (PFS) oraz czas przeżycia całkowitego (OS), natomiast do drugorzędowych punktów końcowych należały przeżycie wolne od progresji choroby i czas przeżycie całkowitego w kluczowych punktach czasowych, odsetek obiektywnych odpowiedzi i czas trwania odpowiedzi.
Do badania włączono i randomizowano chorych z PS 0/1 według WHO (status PD-L1 na dowolnym guzie), którzy otrzymali ≥2 cykle cCRT na bazie platyny (dawka RT zazwyczaj 60–66 Gy w 30–33 frakcjach). 1-42 dni po cCRT, do IV durwalumabu 10 mg / kg lub placebo (co 2 tyg. przez ≤12 miesięcy), ze stratyfikacją według wieku, płci i historii palenia. Głównymi punktami końcowymi były PFS (zaślepiony niezależny przegląd centralny; RECIST w. 1.1) i OS (oba mierzone od czasu randomizacji). HR i 95% CI oszacowano za pomocą stratyfikowanego testu log-rank w populacji ITT. Mediany i wskaźniki OS / PFS po 48 miesiącach oszacowano metodą Kaplana-Meiera.
W sumie 709/713 zrandomizowanych pacjentów otrzymywało durwalumab (n / N = 473/476) i placebo (n / N = 236/237). Ostatni pacjent ukończył badanie w maju 2017 r., prawie 3 lata przed aktualnym odczytem danych (DCO) – stan na 20 marca 2020 r. ; mediana czasu obserwacji, 34,2 miesiąca [zakres 0,2–64,9]), zaktualizowany PFS (stratyfikowany HR 0,55, 95% CI 0,44–0,67; mediana 17,2 vs 5,6 miesiąca) i OS (stratyfikowany HR 0,71 , 95% CI 0,57–0,88) pozostawał zgodny z wcześniejszymi doniesieniami.
Po raz pierwszy określono medianę OS w grupie durwalumabu: 47,5 miesiąca (w grupie placebo, 29,1 miesiąca). Wskaźniki OS po 48 miesiącach wynosiły odpowiednio 49,6% vs 36,3% dla durwalumabu vs placebo, a wskaźniki PFS wynosiły odpowiednio 35,3% vs 19,5%. Wyniki badania będą aktualizowane.
W przypadku co trzeciego chorego na NDRP choroba jest rozpoznawana w III stadium zaawansowania, gdy większość guzów jest nieoperacyjna. Przed zatwierdzeniem terapii konsolidującej durwalumabem w tym wskazaniu od dziesięcioleci dla tych chorych nie była dostępna żadna nowa opcja terapeutyczna – poza radiochemioterapią.
Teraz po raz pierwszy można mówić o pojawieniu się terapii z intencją wyleczenia tej grupy chorych.
Zaktualizowane analizy PFS i OS wykazują trwałe korzyści ze stosowania durwalumabu po cCRT. Około połowa pacjentów przydzielonych losowo do durwalumabu w badaniu PACIFIC pozostaje przy życiu po 4 latach, a około jedna trzecia pozostaje przy życiu i nie ma progresji, prawie 3 lata po zakończeniu leczenia przez ostatniego chorego.
 
Redaktor prowadzący:
dr n. med. Katarzyna Stencel - Oddział Onkologii Klinicznej z Pododdziałem Dziennej Chemioterapii, Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii im. Eugenii i Janusza Zeylandów w Poznaniu
 
facebook linkedin twitter
© 2023 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.