Specjalizacje, Kategorie, Działy
Wyślij
Udostępnij:
 
 
Archiwum

Wytyczne ESMO dotyczące zaawansowanego lub przerzutowego raka tarczycy

Redaktor: Monika Stelmach |Data: 07.06.2022
 
 
W ostatnich latach opcje terapeutyczne zostały wzbogacone o nowe substancje. Poniższy artykuł skupia się na najnowszych aktualizacjach terapii systemowej w leczeniu pacjentów z zaawansowanym/ przerzutowym zróżnicowanym rakiem tarczycy (DTC), anaplastycznym rakiem tarczycy (ATC) i rdzeniastym rakiem tarczycy (MTC) zgodnie z wytycznymi ESMO.
W latach 2013–2015 Europejska Agencja Leków (EMA) oraz Agencja ds. Żywności i Leków (FDA) zatwierdziły wiele inhibitorów wielokinazowych (multikinase inhibitors – MKI ) ukierunkowanych na receptor czynnika wzrostu śródbłonka naczyniowego (vascular endothelial growth factor receptor – VEGFR) w leczeniu zaawansowanego/przerzutowego zróżnicowanego raka tarczycy (differentiated thyroid cancer – DTC), tj. lenwatynib i sorafenib, oraz rdzeniastego raka tarczycy (medullary thyroid cancer – MTC), tj. kabozantynib i wandetanib, ustanawiając tym samym standardową terapię systemową pierwszego rzutu w
takich przypadkach.

Zróżnicowany i nisko zróżnicowany rak tarczycy
1. Kabozantynib – we wrześniu 2021 r. FDA zatwierdziła kabozantynib do leczenia dorosłych i młodzieży w wieku ≥12 lat z opornym na radioaktywny jod zróżnicowanym rakiem tarczycy (DTC), u których doszło do progresji podczas wcześniejszego leczenia MKI ukierunkowanymi na VEGFR (tj. sorafenib lub lenwatynib). Zalecana dawka to 60 mg doustnie raz dziennie na pusty żołądek (tj. brak jedzenia przez co najmniej 2 godziny przed i co najmniej 1 godzinę po przyjęciu leku).

2. Selperkatynib i pralsetinib – w 2020 r. te dwa selektywne inhibitory RET zostały zatwierdzone, z różnymi ograniczeniami, przez EMA i FDA do leczenia zaawansowanego/przerzutowego DTC z obecnością genu fuzyjnego RET.
Selperkatynib jest nowym, drobnocząsteczkowym inhibitorem RET. Zalecana dawka to 120 mg dwa razy na dobę dla pacjentów o masie ciała <50 kg lub 160 mg dwa razy na dobę dla pacjentów o masie ciała ≥50 kg.

W maju 2020 r. FDA w trybie przyspieszonym zatwierdziła selperkatynib do leczenia pacjentów w wieku ≥12 lat, którzy wymagali leczenia systemowego z powodu zaawansowanych/przerzutowych DTC z dodatnim wynikiem fuzji RET i byli oporni na terapię radiojodem lub nie kwalifikowali się do niej. Osiem miesięcy później (grudzień 2020 r.) EMA przyznała warunkowe pozwolenie na dopuszczenie do obrotu selperkatynibu w leczeniu zaawansowanych/przerzutowych DTC z dodatnią fuzją w genie RET. Lek został dopuszczony wyłącznie do stosowania u osób dorosłych i tylko po uprzednim leczeniu zatwierdzonym MKI (tj. sorafenibem, lenwatynibem lub obydwoma).

Pralsetinib jest drugim selektywnym inhibitorem kinazy RET, który został dopuszczony w USA do leczenia zaawansowanych lub przerzutowych DTC z fuzją RET. Zalecana dawka u dorosłych i dzieci w wieku 12 lat i starszych wynosi 400 mg doustnie raz na dobę na pusty żołądek (tj. nie należy spożywać pokarmu przez co najmniej 2 godziny przed i co najmniej 1 godzinę po przyjęciu leku).

W grudniu 2020 r. FDA przyznała pralsetynibowi przyspieszoną zgodę na leczenie DTC z dodatnim wynikiem fuzji RET w takiej samej grupie pacjentów jak dla selperkatynibu.
EMA nie zatwierdziła jeszcze pralsetynibu w tym wskazaniu.

3. Larotrektynib i entrektynib – inhibitory kinazy receptora tropomiozyny (TRK) są uważane za potencjalnie skuteczne w leczeniu guzów litych zawierających funkcjonalne fuzje w genach NTRK.

Larotrektynib został zatwierdzony przez EMA i FDA w latach 2018–2019 do leczenia pacjentów dorosłych i dzieci z guzami litymi z fuzją TRK w stadium miejscowo zaawansowanym lub przerzutowym.

Enrektynib został zatwierdzony przez EMA (31 lipca 2020 r.) i FDA (15 sierpnia 2019 r.) do leczenia dorosłych i młodzieży w wieku ≥12 lat z dowolnym typem nowotworu litego z fuzją genu NTRK, w tym z rakiem tarczycy. Zalecana dawka leku u dorosłych wynosi 600 mg doustnie raz dziennie. W przypadku pacjentów pediatrycznych zalecana dawka zależy od powierzchni ciała.

Na podstawie obecnie dostępnych dowodów naukowych nie można określić optymalnej sekwencji leczenia za pomocą inhibitorów wielokinazowych i selektywnych inhibitorów kinaz w opornym na terapię radiojodem, zaawansowanym/przerzutowym zróżnicowanym raku tarczycy.

Schemat leczenia zaawansowanego/przerzutowego zróżnicowanego raka tarczycy przedstawiono na rycinie 1.Anaplastyczny rak tarczycy
1. Miejscowo zaawansowane lub przerzutowe anaplastyczne raki tarczycy (anaplastic thyroid cancer – ATC) z mutacją BRAF V600E należy leczyć inhibitorem BRAF dabrafenibem (150 mg dwa razy na dobę) oraz inhibitorem MEK trametynibem (2 mg raz na dobę).

2. W przypadku obecności innych mutacji (rearanżacje RET i NTRK) można zaproponować terapię celowaną (jak w zróżnicowanym raku tarczycy).

3. Spartalizumab – humanizowane przeciwciało monoklonalne przeciwko receptorowi programowanej śmierci komórki 1 (PD-1) zostało przetestowane w badaniu II fazy, obejmującym 42 pacjentów z miejscowo zaawansowanym i/lub przerzutowym ATC. Pacjenci otrzymywali spartalizumab dożylnie w dawce 400 mg co 4 tygodnie. Odpowiedzi zaobserwowano u 19% pacjentów. Schemat leczenia zaawansowanego/przerzutowego anaplastycznego raka tarczycy przedstawiono na rycinie 2.Rdzeniasty rak tarczycy
1. Selperkatynib i pralsetinib – w 2020 r. te dwa selektywne inhibitory RET zostały zatwierdzone przez EMA i FDA (z różnymi ograniczeniami) do leczenia zaawansowanego/przerzutowego MTC z mutacją RET.

W maju 2020 r. FDA przyznała przyspieszoną zgodę na stosowanie selperkatynibu w leczeniu dorosłych i dzieci w wieku ≥12 lat z zaawansowanym lub przerzutowym MTC z mutacją RET, którzy wymagają leczenia systemowego. W grudniu 2020 r. EMA zatwierdziła lek w zaawansowanym MTC u pacjentów w wieku ≥12 lat, ale dopiero po wcześniejszym leczeniu kabozantynibem lub wandetanibem lub obydwoma.

W grudniu 2020 r. FDA przyznała pralsetinibowi przyspieszoną zgodę na zastosowanie u pacjentów dorosłych i dzieci w wieku ≥12 lat z zaawansowanym lub przerzutowym rdzeniastym rakiem tarczycy z mutacją RET, którzy wymagają leczenia systemowego.

Na podstawie obecnie dostępnych dowodów naukowych nie można określić najlepszej sekwencji terapii z zastosowaniem MKI i selektywnych inhibitorów kinaz. Jeśli planowane jest leczenie systemowe zaawansowanych/przerzutowych MTC, należy zdecydowanie rozważyć wykonanie testu genetycznego ukierunkowanego na mutacje RET w celu indywidualizacji leczenia. Analiza PCR lub NGS to preferowane metody wykrywania mutacji RET.

Schemat leczenia zaawansowanego/przerzutowego rdzeniastego raka tarczycy przedstawiono na rycinie 3.Opracowanie: dr n. med. Bartosz Spławski

 
Redaktor prowadzący:
dr n. med. Katarzyna Stencel - Oddział Chemioterapii, Klinika Onkologii Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 
facebook linkedin twitter
© 2022 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.