Dodatki pieniężne przyznawane ratownikom medycznym, czy należą się także pielęgniarkom?

Udostępnij:
Ustawa o Państwowym Ratownictwie Medycznym przyznaje pielęgniarkom systemu kompetencje do samodzielnego wykonywania pewnych czynności medycznych wykonywanych przez ratowników medycznych, jednak nie zrównuje ich statusu.
Pytanie:
Zgodnie z obowiązującymi przepisami ratownik medyczny jest jak funkcjonariusz publiczny, a więc powinien otrzymywać dodatkowe świadczenia. W mojej jednostce zatrudnieni na etat otrzymują. Pytanie jednak co z pielęgniarkami systemu, czy dla nich też się zmienią przepisy jak dla ratowników, czy planowane zmiany dużo zmienią, poprawią sytuację pielęgniarek w Polsce? Bo na razie nadal pracujemy na izbach, tylko nazwa się zmieniła.
Odpowiedź:
Dodatki pieniężne przyznawane ratownikom medycznym mają swoją podstawę w przepisach rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 12 lipca 2018 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej i nie przysługują pielęgniarkom systemowym. Jednak zawarte w lipcu porozumienie OZZPiP, NIPiP, MZ oraz NFZ przewiduje wzrost podstawowego wynagrodzenia zasadniczego pielęgniarek o 1100 zł brutto od 1 września 2018 r. i o dodatkowe 100 zł od 1 lipca 2019 r. oraz dalsze prace nad zmianą wskaźników u ustawie o płacy minimalnej.
Uzasadnienie:
Dodatkowe świadczenia pieniężne dla ratowników medycznych swoją podstawę znajdują w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 12 lipca 2018 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (dalej: „rozporządzenie MZ z 12 lipca 2018 r.”). Zawiera ono rozwiązania dotyczące przyznania dodatku dla ratowników medycznych w wysokości 400 zł miesięcznie, za okres od dnia 1 lipca 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r. oraz 800 zł miesięcznie za okres od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r.
Zgodnie z art. 3 pkt 6 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (dalej: „ustawa o Państwowym Ratownictwie Medycznym”) pielęgniarką systemu jest pielęgniarka posiadająca tytuł specjalisty lub specjalizująca się w dziedzinie pielęgniarstwa ratunkowego, anestezjologii i intensywnej opieki, chirurgii, kardiologii, pediatrii, a także pielęgniarka posiadająca ukończony kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa ratunkowego, anestezjologii i intensywnej opieki, chirurgii, kardiologii, pediatrii oraz posiadająca co najmniej 3-letni staż pracy w oddziałach tych specjalności, oddziałach pomocy doraźnej, izbach przyjęć lub pogotowiu ratunkowym.
Tym samym należy wskazać, że mimo, iż art. 11 ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym przyznaje pielęgniarkom systemu kompetencje do samodzielnego wykonywania pewnych, precyzyjnie określonych, czynności medycznych wykonywanych przez ratowników medycznych to nie nadaje im statusu ratowników medycznych. Rozporządzenie MZ z dnia 12 lipca 2018 r. przyznaje wyżej wspomniane dodatki jedynie ratownikom medycznym, a nie pielęgniarkom systemu.
Niemniej, w tym miejscu można wskazać na porozumienie OZZPiP, NIPiP, MZ oraz NFZ z dnia 9 lipca 2018 r., które ma na celu polepszenie warunków pracy i płacy pielęgniarek i położnych w Polsce. Zgodnie z porozumieniem powinien nastąpić wzrost podstawowego wynagrodzenia zasadniczego o 1100 zł od 1 września 2018 r. oraz o dodatkowe 100 zł od 1 lipca 2019 r. Co więcej na mocy porozumienia we wrześniu bieżącego roku, miała zostać podjęta kontynuacja prac nad zmianą wskaźników w ustawie o płacy minimalnej. Na chwilę obecną nie zakończono jeszcze prac nad rządowym projektem ustawy o zmianie ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych (druk 2793), zgodnie z którym współczynnik pracy pielęgniarki z tytułem zawodowym magistra pielęgniarstwa albo położnej z tytułem zawodowym magistra położnictwa, która uzyskała tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa lub dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia wynosi 1,05. Wskaźnik pracy dla pielęgniarki albo położnej, które uzyskały tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa lub dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia albo pielęgniarki z tytułem zawodowym magister pielęgniarstwa albo położnej z tytułem zawodowym magister położnictwa 0,73, a innych niż określonych wyżej 0,64.
Podstawa prawna:
- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 12 lipca 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. 2018 poz. 1373)
- Ustawa z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2195)
- Projekt ustawy z dnia 13 września 2018 r. o zmianie ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych oraz ustawy o zmianie ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym oraz niektórych innych ustaw (druk 2793)

Autorzy:
Justyna Stefańczyk-Kaczmarzyk, partner, radca prawny, Kancelaria KONDRAT i Partnerzy
Katarzyna Hałaburda, prawnik, Kancelaria KONDRAT i Partnerzy
Kancelaria KONDRAT i Partnerzy biuro@kondrat.pl
 
facebook linkedin twitter
© 2023 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.