123RF

Jakie maksymalne wynagrodzenia konsultantów wojewódzkich i krajowych?

Udostępnij:

Na stronie Rządowego Centrum Legislacji został opublikowany projekt rozporządzenia w sprawie wysokości maksymalnego wynagrodzenia konsultantów krajowych i wojewódzkich. Przewiduje trzy progi wynagrodzeń, a w dziedzinach priorytetowych maksymalnie mogą wynieść nawet 26 tys. zł.

Podwyżki po raz pierwszy od 13 lat

Jak czytamy w uzasadnieniu proponowanych zmian w systemie wynagradzania konsultantów wojewódzkich i krajowych, na przestrzeni ostatnich 13 lat nie była aktualizowana i w związku z inflacją znacząco uległa zmniejszeniu wartość wypłacanego wynagrodzenia. Zwiększyła się natomiast liczba realizowanych przez konsultantów w ochronie zdrowia zadań, w szczególności związanych z prowadzonym nadzorem nad stroną merytoryczną doskonalenia zawodowego i szkolenia specjalizacyjnego lekarzy, lekarzy dentystów, pielęgniarek, położnych, farmaceutów oraz osób wykonujących inne zawody medyczne mające zastosowanie w ochronie zdrowia w szczególności w związku ze zwiększoną liczbą osób biorących udział w tych formach kształcenia.

Dodatkowymi obowiązkami zostali obciążeni konsultanci wojewódzcy, którzy weryfikują na wniosek wojewody odbycie szkolenia specjalizacyjnego.

Wynagrodzenie po nowemu

Jako punkt wyjścia dla określenia nowej wysokości maksymalnego wynagrodzenia rocznego dla konsultantów krajowych i konsultantów wojewódzkich w projektowanym rozporządzeniu przyjęto zaokrągloną wielokrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w trzecim kwartale 2023 r., ogłoszonego, w drodze obwieszczenia, przez prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z 19 października 2023 r. wynoszącą 7462,25 zł.

Projekt zakłada wprowadzenie trzech progów wynagrodzeń:

  • pierwszy próg z najwyższym wynagrodzeniem dla konsultantów krajowych w dziedzinach medycyny priorytetowych określonych w rozporządzeniu ministra zdrowia z 27 grudnia 2022 r. w sprawie określenia priorytetowych dziedzin medycyny,
  • drugi próg dla konsultantów krajowych w pozostałych dziedzinach lekarskich i lekarsko dentystycznych,
  • trzeci próg dla konsulatów krajowych w dziedzinach farmacji, w innych dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia oraz w dziedzinach pielęgniarstwa i położnictwa.

Dziedziny priorytetowe

Najwyższe wynagrodzenie przyznane zostało konsultantom w dziedzinach priorytetowych, w związku z największą ilością obowiązków wynikających z pełnionej funkcji oraz podkreślenia przez ministra zdrowia wagi tych dziedzin dla prawidłowego funkcjonowania systemu zdrowia.

Zróżnicowanie wynagrodzenia dla konsultantów krajowych w dziedzinach lekarskich i lekarsko-dentystycznych względem pozostałych dziedzin wynika w szczególności z dodatkowych obowiązków związanych ze sprawozdawczością zapotrzebowania na zasoby kadrowe, które składane są przez tych konsultantów dwa razy do roku na 45 dni przed postępowaniem specjalizacyjnym.

Maksymalnie 26 tys. zł

Przyjęte w projektowanym rozporządzeniu wynagrodzenie roczne dla konsultanta krajowego w dziedzinie priorytetowej, określonej w rozporządzeniu w sprawie określenia priorytetowych dziedzin medycyny zostało ustalone po wyliczeniu 3,5-krotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw i zaokrągleniu do pełnych tys. zł w dół, tj. w wysokości nie wyższej niż 26 000 zł.

Konsultanci krajowi w pozostałych dziedzinach specjalności lekarskich i lekarsko-dentystycznych, w rozumieniu rozporządzenia ministra zdrowia z 4 maja 2023 r. w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów, będą otrzymywać wynagrodzenie roczne ustalone po wyliczeniu 3-krotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw i zaokrągleniu do pełnych tys. zł w dół, tj. w wysokości nie wyższej niż 22 000 zł.

Farmacja, pielęgniarstwo i położnictwo

Konsultanci krajowi w dziedzinach farmacji, w innych dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia oraz w dziedzinach pielęgniarstwa i położnictwa będą otrzymywać wynagrodzenie roczne ustalone na podstawie 2,5-krotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw zaokrąglonej do pełnych tysięcy zł w górę, tj. w wysokości nie wyższej niż 19 000 zł.

Zaokrąglenie wartości do pełnych tysięcy wyliczonych jako wielokrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłoszonego przez prezesa Głównego Urzędu Statystycznego zostało zastosowane dla ułatwienia komunikacji z konsultantami oraz kandydatami na konsultantów, a także prezentowania danych finansowych.

Zmiana wynagrodzeń dla konsultantów krajowych wpłynie również na maksymalną wysokość wynagrodzeń konsultantów wojewódzkich. Wynagrodzenie konsultantów wojewódzkich będzie stanowiło równowartość 50 proc. wynagrodzenia konsultantów krajowych w tożsamych dziedzinach (przyjętych progach).


Menedzer Zdrowia facebook

 
© 2024 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.