Wyślij
Udostępnij:
 
 
Podwyższenie minimalnej stawki godzinowej - zmiana dotyczy także szpitali
 
Działy: Polecamy
W 2017 roku wprowadzona zostaje minimalna stawka godzinowa przy zleceniach oraz umowach o świadczenie usług. Prawnicy z Kancelarii Kondrat i Partnerzy odpowiadają na pytanie jednego ze szpitali czy w związku z tą zmianą, placówka musi zaakceptować nowe warunki finansowe świadczenia usług zaproponowane przez zewnętrzną firmę sprzątającą.
PYTANIE:
Czy w związku z podniesieniem stawki godzinowej do 13 zł brutto, nasz szpital musi zaakceptować nowe warunki finansowe świadczenia usług zaproponowane przez zewnętrzną firmę sprzątającą?
ODPOWIEDŹ:
Szpital nie musi zaakceptować nowych warunków. Zarówno placówka jak i firma sprzątająca mogą renegocjować umowę. Jeśli nie dojdą do porozumienia, każda ze stron może ją rozwiązać.
UZASADNIENIE:
W 2017 roku wprowadzona zostaje minimalna stawka godzinowa przy zleceniach oraz umowach o świadczenie usług (13 zł brutto za godzinę). Podwyżki wynagrodzeń mają wpływ na koszty realizacji umów o zamówienia publiczne zawieranych przez SP ZOZ-y i spółki publiczne, a także umów cywilnych podpisywanych przez szpitale prywatne.
Umowa zawarta przed 1 września 2016 r. może być renegocjowana, pod warunkiem złożenia wniosku o podjęcie negocjacji do 31 grudnia 2016 r. Każda ze stron ma prawo złożyć taki pisemny wniosek. Przy podwyższaniu wartości zamówienia będzie brana pod uwagę tylko część pozostała do realizacji po 1 stycznia 2017 r.
Jeśli firma sprzątająca chce podwyższyć swoje wynagrodzenie, to musi przedstawić sposób i podstawę wyliczenia tej podwyżki. Szpital może zaakceptować nowe warunki i zawrzeć porozumienie. Strony mają 30 dni od dnia doręczenia pisemnego wniosku na zawarcie porozumienia. Będzie ono obowiązywać od 1 stycznia 2017 r.
Jeżeli szpital nie zaakceptuje przedstawionych przez firmę sprzątającą warunków, może rozwiązać umowę po upływie 30 dni od otrzymania pisemnego wniosku o negocjacje. Niezawarcie porozumienia w tym terminie uprawnia bowiem każdą ze stron do rozwiązania umowy z zachowaniem dwumiesięcznego okresu wypowiedzenia.
Zakładamy, że pytanie dotyczy szpitala publicznego. Placówka prywatna może rozwiązać umowę z zachowaniem dwumiesięcznego lub umownego okresu wypowiedzenia.

PODSTAWA PRAWNA:
1. art. 734, 750 Kodeksu cywilnego (Dz.U.2016.380)
2. art. 142 ust. 5 pkt 2 Ustawy prawo zamówień publicznych (Dz.U.2015.2164)
3. Ustawa o zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2016.1265)
4. Rozporządzenie RM z 9 września 2016 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2017 r. (Dz.U.2016.1456)
5. Obwieszczenie Prezesa RM z 21 września 2016 r. w sprawie wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2017 r. (M.P.2016.934).

Sławomir Molęda, partner, Kancelaria KONDRAT i Partnerzy
Natalia Dyda, aplikant radcowski, Kancelaria KONDRAT i Partnerzy
www.kondrat.pl
 
© 2018 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe