Wyślij
Udostępnij:
 
 

Praca pielęgniarki a uprawnienia emerytalne

Źródło: EG/Kancelaria KONDRAT i Partnerzy
Autor: Ewa Gosiewska |Data: 11.04.2018
 
 
W polskim systemie ubezpieczeń społecznych nie istnieje emerytura branżowa, do której uprawnione są wyłącznie osoby wykonujące zawód pielęgniarki. Czy jednak pielęgniarka pracująca w polu elektromagnetycznym na sali cystoskopowej ma szczególne uprawnienia? Prawnicy odpowiadają.
PYTANIE: Jakie uprawnienia emerytalne ma pielęgniarka pracująca w polu elektromagnetycznym na sali cystoskopowej?

ODPOWIEDŹ: W polskim systemie ubezpieczeń społecznych nie istnieje emerytura branżowa, do której uprawnione są wyłącznie osoby wykonujące zawód pielęgniarki. Ubezpieczony, wykonujący zawód pielęgniarki nabywa albo prawo do emerytury w powszechnym wieku emerytalnym albo, po spełnieniu dodatkowych warunków, prawo do emerytury w niższym wieku emerytalnym, emerytury pomostowej lub rekompensaty. W przedstawionym stanie faktycznym brak jest informacji pozwalających stwierdzić, że wykonywana praca należy do katalogu prac w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze.

UZASADNIENIE: Z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych wypłacane są emerytury powszechne oraz emerytury branżowe dla wybranych grup zawodowych. Pielęgniarki nabywają prawo do emerytury w powszechnym wieku emerytalnym albo, po spełnieniu dodatkowych warunków, prawo do emerytury w niższym wieku emerytalnym, emerytury pomostowej lub rekompensaty.

Prawo do emerytury w niższym wieku emerytalnym, emerytury pomostowej lub rekompensaty dotyczy ubezpieczonych wykonujących pracę o znacznej szkodliwości dla zdrowia przez wymagany okres, uzupełniony do wymaganego stażu ogólnego okresami składkowymi i nieskładkowymi oraz uzupełniającymi.

W służbie zdrowia do prac w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze zaliczono prace na oddziałach: intensywnej opieki medycznej, anestezjologii, psychiatrycznych i odwykowych, onkologicznych, leczenia oparzeń oraz ostrych zatruć w bezpośrednim kontakcie z pacjentami, prace w zespołach operacyjnych dyscyplin zabiegowych oraz prace lekarzy stomatologów, prace w prosektoriach i zakładach anatomopatologicznych, histopatologicznych i medycyny sądowej oraz prace w zespołach pomocy doraźnej pogotowia ratunkowego oraz medycznego ratownictwa górniczego a także prace przy pobieraniu prób i pomiarach w warunkach i na stanowiskach pracy szkodliwych dla zdrowia, wykonywane przez personel stacji sanitarno-epidemiologicznych oraz laboratoriów środowiskowych.

Do katalogu prac w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze, należy także praca w polu elektromagnetycznym jeżeli jest wykonywana w polu elektromagnetycznym o działaniu w zakresie od 0,1 do 300.000 MHz w strefie zagrożenia . Podstawą ustalenia, że dany aparat emituje określone promieniowanie jest dokumentacja związana z przeprowadzaniem pomiarów danego promieniowania. Rejestr czynników szkodliwych dla zdrowia występujących na stanowisku pracy prowadzi pracodawca .

W związku z powyższym należy stwierdzić, że wykonywanie przez pielęgniarkę pracy na Sali cystoskopowej, która naraża na działanie pola elektromagnetycznego, może zostać uznana za prace w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze, co może skutkować nadaniem pielęgniarce szczególnych uprawnień emerytalnych.

Pracownik nabywa prawo do emerytury w niższym wieku emerytalnym, jeżeli osiągnął wiek emerytalny wynoszący 55 lat dla kobiet i 60 lat dla mężczyzn oraz ma wymagany okres zatrudnienia wynoszący 20 lat dla kobiet i 25 lat dla mężczyzn, w tym co najmniej 15 lat pracy w szczególnych warunkach.

Odejście na emeryturę w wieku emerytalnym ustalonym poniżej powszechnie obowiązującego wieku emerytalnego przysługuje pracownikom urodzonym przed 1.01.1949 r., zatrudnionym w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze, a także pracownikom urodzonym po 31.12.1948 r., jeżeli warunki nabycia tego prawa spełnili przed 31.12.2008 r.

Osoby urodzone po 31.12.1948 r. które nie nabyły prawa do tej emerytury do 31.12.2008 r. mogą przejść na emeryturę pomostową .

Osobie urodzonej po 31 grudnia 1948 r., która przed 1 stycznia 2009 r. wykonywała przez co najmniej 15 lat pracę w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze stale i w pełnym wymiarze czasu pracy, ale nie nabyła z tego tytułu prawa do wcześniejszej emerytury przysługuje prawo do rekompensaty wypłacanej do kapitału początkowego.

W przedstawionym stanie faktycznym brak jest informacji pozwalających stwierdzić, czy wykonywana praca należy do katalogu prac w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze. Należy jednak wskazać, że w obowiązującym porządku prawnym brak jest regulacji, która kształtowałaby uprawnienia emerytalne pracowników aktualnie wykonujących pracę w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze, którzy we wskazanych wyżej datach granicznych nie nabyli uprawnień emerytalnych . Aby było to możliwe, konieczne jest przeprowadzenie reformy systemu emerytalnego na poziomie ustawowym.


PODSTAWA PRAWNA:
1. Ustawa z dnia 19 grudnia 2008 r. o emeryturach pomostowych (Dz.U. 2008 nr 237 poz. 1656);
2. Ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. (Dz.U. 1998 nr 162 poz. 1118);
3. Rozporządzenie Rady Ministrów z 7 lutego 1983 r. w sprawie wieku emerytalnego pracowników zatrudnionych w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze (Dz.U. 1983 nr 8 poz. 43);
4. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz.U. 2011 nr 33 poz. 166).

AUTOR: r. pr. Michał Stępień

Prawnicy z kancelarii "Kondrat i Partnerzy" wybierają ciekawe casusy, udzielając wnikliwej odpowiedzi na zadane pytania.

Wystarczy wypełnić formularz kontaktowy i zadać pytanie TUTAJ

Zachęcamy także do zapoznania się z dotychczasowymi problemami prawnymi zgłoszonymi przez placówki medyczne do kancelarii.
Lista dotychczas prezentowanych problemów TUTAJ.
 
facebook linkedin twitter
© 2021 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe