Wyślij
Udostępnij:
 
 
Przekazywanie danych osobowych pacjenta
 
Działy: Polecamy
Czy bez wiedzy pacjenta można przekazać jego dane, aby sprawdzić, czy mógłby zostać "włączony" do badania klinicznego, dzięki któremu miałby ułatwiony dostęp do innowacyjnego leczenia?
PYTANIE:
Mamy informację, że w nieodległej placówce w Bydgoszczy realizowane jest badanie kliniczne, dzięki któremu chory miałby ułatwiony dostęp do innowacyjnego leczenia. Czy bez wiedzy pacjenta możemy przekazać jego dane, aby sprawdzić, czy mógłby zostać włączony do badania? Nie chcielibyśmy wcześniej rozbudzać nadziei pacjenta i jego rodziny.

ODPOWIEDŹ:
Nie, nie można bez wiedzy pacjenta przekazać jego danych osobowych do innej placówki medycznej, w celu sprawdzenia czy mógłby on zostać „włączony” do badania klinicznego.

UZASADNIENIE:

Dane osobowe wrażliwe to dane określone w art 27 u.o.d.o. Zgodnie z treścią ww. artykułu, zabrania się przetwarzania takich danych, z zastrzeżeniem wyjątków wymienionych w ustawie. Zbiorem danych osobowych „sensytywnych” są m.in. dane dotyczące stanu zdrowia.
Przetwarzanie ich jest natomiast dopuszczalne w przypadkach określonych w art. 27 ust. 2, w tym w szczególności jeżeli:
1) osoba, której dane dotyczą, wyrazi na to zgodę na piśmie, chyba że chodzi o usunięcie dotyczących jej danych;
2) przepis szczególny innej ustawy zezwala na przetwarzanie takich danych bez zgody osoby, której dane dotyczą, i stwarza pełne gwarancje ich ochrony;
[…]
7) przetwarzanie jest prowadzone w celu ochrony stanu zdrowia, świadczenia usług medycznych lub leczenia pacjentów przez osoby trudniące się zawodowo leczeniem lub świadczeniem innych usług medycznych, zarządzania udzielaniem usług medycznych i są stworzone pełne gwarancje ochrony danych osobowych;


Przetwarzanie danych może zostać powierzone tylko osobom, które są zobowiązane do zachowania tajemnicy.
Z kolei, art. 26 pkt 3 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta stanowi, że podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych udostępnia dokumentację medyczną również podmiotom udzielającym świadczeń zdrowotnych, jeżeli dokumentacja ta jest niezbędna do zapewnienia ciągłości świadczeń zdrowotnych- taki przypadek zachodzi m. in. wtedy, gdy pacjent zostanie bezpośrednio skierowany do kolejnego podmiotu leczniczego.
Jak wskazał WSA zasadniczym celem badań klinicznych nie jest sprawowanie opieki medycznej służącej profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia. (Wyrok WSA w Warszawie z dnia 11.04.2014 r., sygn. akt IIISA/Wa 2729/13).
Mając powyższe na względzie należy stwierdzić, że w przedstawionym stanie faktycznym nie zachodzą przesłanki wymienione w art. 27 u.o.d.o. ust 2, zezwalające na przetwarzanie danych wrażliwych. Ponadto przepis szczególny innej ustawy nie zezwala na przetwarzanie takich danych bez zgody osoby, której dane dotyczą.
Wobec powyższego, należało udzielić odpowiedzi jak we wstępie.

AUTOR:
Wiktoria Jaromska, prawnik, Kancelaria KONDRAT i Partnerzy
 
© 2018 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe