Wyślij
Udostępnij:
 
 
Strefa porad prawnych - ile może zarabiać dyrektor szpitala?
 
Działy: Polecamy
Prezentujemy kolejny casus w cyklu: Strefa porad prawnych. Do kancelarii "Kondrat i Partnerzy" wpłynęło pytanie dotyczące Ustawy o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami, m.in. o obecny górny limit zarobków dyrektora szpitala. Co na to prawnicy?
Jestem członkiem Zarządu- prezesem szpitala powiatowego, który prowadzi spółka samorządowa (100 proc. udziałów). W związku z wejściem w życie Ustawy o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami mam następujące pytania:
1) kto inicjuje zmiany umów z członkami zarządu?
2) w jaki sposób określony został obecnie górny limit zarobków dyrektora szpitala?
3) kiedy po raz pierwszy można przyznać nagrodę roczną na mocy nowej ustawy?


ODPOWIEDŹ:
Podmiot uprawniony do wykonywania praw udziałowych w spółce samorządowej powinien podjąć działania w celu ukształtowania i stosowania zasad wynagradzania członków organu zarządzającego i nadzorczego. W powiecie będzie to zarząd powiatu.
Limit miesięcznej pensji prezesa tejże spółki zależy od skali jej działalności. Ponadto w zależności od stopnia realizacji celów zarządczych ustalonych przez dany samorząd, na koniec roku obrotowego, który rozpoczął się w 2016 r. można przyznać dyrektorowi wynagrodzenie uzupełniające, czyli tzw. nagrodę roczną.
UZASADNIENIE:
Zarząd powiatu odpowiedzialny jest za ukształtowanie zasad wynagradzania w spółce samorządowej. Wykonanie tego obowiązku polega w szczególności na doprowadzeniu do głosowania przez walne zgromadzenie lub zgromadzenie wspólników nad projektami uchwał o zasadach kształtowania wynagrodzeń prezesów oraz oddaniu głosów za ich uchwaleniem.
Wynagrodzenie wylicza się odrębnie dla dwóch części: stałej oraz zmiennej. Część stała zarobków jest to miesięczna pensja określona kwotowo. Część zmienna jest to wynagrodzenie uzupełniające za dany rok obrotowy spółki, a zatem odpowiednik nagrody rocznej z ustawy kominowej.
Wysokość stałej pensji zależy od skali działalności spółki, a w szczególności od wartości jej aktywów, osiąganych przychodów i wielkości zatrudnienia. Wynosić będzie ona od jednokrotności do nawet piętnastokrotności podstawy wymiaru. Podstawą obliczania wysokości zarobków jest zaś przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw. Zasygnalizować należy, że jeżeli przemawiają za tym wyjątkowe okoliczności dotyczące spółki albo rynku, na którym ona działa, np. ze względu na realizację programu inwestycyjnego czy restrukturyzacji można ustalić inną, czyli także wyższą niż ustawowe widełki, wysokość części stałej wynagrodzenia.
Część zmienna zarobków nie może przekroczyć 50% wynagrodzenia członka organu zarządzającego spółki samorządowej w poprzednim roku obrotowym. Jej wysokość zależy od poziomu realizacji tzw. celów zarządczych. Spółka ma dużą dowolność w wyborze tych celów. Warto więc określić je według obiektywnie mierzalnych kryteriów, które pozwolą regularnie nagradzać prezesa, np. za przyczynienie się do wypracowywania zysku, zmniejszenia strat netto, sprawną realizację polityki kadrowej etc. Ponadto można ustalić także zasady wykorzystania sprzętu spółki, wysokość odprawy, odszkodowania z tytułu zakazu konkurencji itp. Zasady przyznawania wynagrodzenia oraz wszelkich świadczeń dodatkowych należy dookreślić w uchwałach w sprawie wynagrodzeń.
Powyższe działania mające na celu zastosowanie nowych zasad wynagradzania powinny zostać podjęte najpóźniej do dnia zwyczajnego walnego zgromadzenia, którego przedmiotem będzie rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy rozpoczynających się w 2016 r., czyli najpóźniej do końca czerwca 2017 r. Z tą samą datą można też przyznać po raz pierwszy na nowych zasadach nagrody roczne.
Należy również nadmienić, że - zgodnie z zapisami nowej ustawy- podstawą zatrudnienia prezesa powinien być kontrakt menedżerski, tj. umowa o świadczenie usług zarządzania zawierana na czas zajmowania stanowiska prezesa i to z zastrzeżeniem osobistego pełnienia tej funkcji. Dotychczasowa umowa będąca podstawą przyznania prezesowi wynagrodzenia powinna zostać dostosowana do aktualnie obowiązujących przepisów.

PODSTAWA PRAWNA:
1. art. 2031, 210, 231, 378§2 Ustawy z 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U.2016.1578)
2. art. 56, 58, 353-356, 734-751 Ustawy z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilnego (Dz.U.2016.380)
3. Ustawa z 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz.U.2016.1202).

Natalia Dyda, aplikant radcowski, Kancelaria KONDRAT i Partnerzy
Sławomir Molęda, partner, Kancelaria KONDRAT i Partnerzy
www.kondrat.pl,
 
© 2018 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe