Szpitalni palacze ponad prawem?

Udostępnij:
Co można zrobić z pracownikami szpitala, którzy wbrew zakazom nagminnie palą w placówce? Prawnicy kancelarii Kondrat i Partnerzy odpowiadają.
Pytanie:
Mimo zakazu palenia obowiązującego w szpitalu, jedna z toalet dla personelu wykorzystywana jest jako palarnia. Dyrekcja przymyka na to oko, bo szef też pali papierosy. Mnie to przeszkadza i wielokrotnie podnosiłem ten temat na zebraniach zespołu. Bez skutku. Jakie inne działania mogę podjąć?

Odpowiedź:

Można zawiadomić właściwą terytorialnie jednostkę organizacyjną Policji, Straży Miejskiej lub Państwowej Inspekcji Sanitarnej poprzez skierowanie zawiadomienia o możliwości popełnienia wykroczenia w celu skierowania przeciwko osobie naruszającej ustawowy zakaz palenia wyrobów tytoniowych postępowania mandatowego zagrożonego grzywną do 500 złotych.

Wedle art. 5 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (zwana dalej: Ustawą), zabrania się palenia wyrobów tytoniowych, w tym palenia nowatorskich wyrobów tytoniowych, i palenia papierosów elektronicznych na terenie zakładów leczniczych podmiotów leczniczych i w pomieszczeniach innych obiektów, w których są udzielane świadczenia zdrowotne.
Postępowanie wskazane w przedstawionym stanie faktycznym stanowi wykroczenie penalizowane na podstawie art. 13. Ust. 2 i 3 Ustawy. Otóż w myśl art. 13 ust 2 Ustawy, kto pali wyroby tytoniowe, nowatorskie wyroby tytoniowe lub papierosy elektroniczne wbrew postanowieniom wskazanego wyżej art. 5 Ustawy, podlega karze grzywny do 500 zł. Zaś zgodnie z art 13. Ust 3 Ustawy- W przypadkach określonych w ust. 2 orzekanie następuje w trybie przepisów o postępowaniu w sprawach o wykroczenia.
Grzywnę mogą nałożyć następujące organy: Policja, Straż Miejska oraz Państwowa Inspekcja Sanitarna w drodze postępowania w sprawach o wykroczenia.

W celu ukarania osoby, która naruszyła ustawowy zakaz palenia wyrobów tytoniowych należy w pierwszej kolejności zawiadomić odpowiednie organy tj. właściwie terytorialnie jednostki organizacyjne Policji, Straży Miejskiej lub Państwowej Inspekcji Sanitarnej poprzez skierowanie zawiadomienia o możliwości popełnienia wykroczenia. Zawiadomienie to może nastąpić zarówno drogą telefoniczną, poprzez wezwanie właściwych organów bezpośrednio na miejsce popełnienia wykroczenia lub poprzez wystosowanie pisemnego zawiadomienia. Pisemne zawiadomienie powinno określać zachowanie sprawcy, które wypełnia znamiona wykroczenia (tj. art. 13 ust. 2 Ustawy), wskazywać sprawcę lub okoliczności, które mogą pozwolić na jego ustalenie oraz zawierać dowody pozwalające potwierdzić popełnienie wykroczenia. Organ, do którego skierowane zostanie zawiadomienie przeprowadza czynności wyjaśniające. Gdy wynik tych czynności pozwoli na ustalenie, że wykroczenie zostało popełnione, zawiadomiony organ może nałożyć grzywnę w drodze mandatu karnego ( o ile spełnione będą przesłanki zastosowania postępowania mandatowego) albo skierować wniosek o ukaranie do sądu, gdy brak jest przesłanek zastosowania postępowania mandatowego albo odstąpić od skierowania wniosku o ukaranie lub nałożenia grzywny w drodze mandatu karnego i poprzestać na zastosowaniu pouczenia, zwróceniu uwagi, ostrzeżeniu lub na zastosowaniu innych środków oddziaływania wychowawczego.

Warto nadmienić, że przedmiotowe wykroczenie może popełnić każda osoba fizyczna. Jego popełnienie nie jest uzależnione od wystąpienia jakiegokolwiek skutku (np. wystąpienia pożaru w wyniku pozostawienia niedopałka papierosa). Może być popełnione zarówno z winy umyślnej, jak i winy nieumyślnej.
I wreszcie, każdy, kto jest świadkiem złamania zakazu, może powiadomić o tym właściwe służby.

Mimo, że powiadamianie właściwej terytorialnie jednostki organizacyjnej Policji, Straży Miejskiej lub Państwowej Inspekcji Sanitarnej może wydawać się kłopotliwe, jest to jedyne rozwiązanie, którego zastosowanie można zasugerować w przedmiotowym stanie faktycznym. Rozważając kwestię wyznaczenia palarni na terenie szpitala należy wskazać, że zgodnie z literalnym i celowościowym brzmieniem Ustawy, nie jest to możliwe.

Na marginesie należy wspomnieć, że zgodnie z art. 5 ust. 1a Ustawy, właściciel lub zarządzający obiektem lub środkiem transportu, w którym obowiązuje zakaz palenia wyrobów tytoniowych, umieści w widocznych miejscach odpowiednie oznaczenia słowne i graficzne informujące o zakazie palenia wyrobów tytoniowych na danym terenie lub środku transportu. Niedopełnienie tego obowiązku podlega karze grzywny do 2000 zł. (art. 13 ust. 1 pkt 2 Ustawy).

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych Dz.U. 1996 nr 10 poz. 55
2. Ustawa z dnia 24 sierpnia 2001 r. Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia Dz.U. 2001 Nr 106 poz. 1148


AUTORZY:

Sławomir Molęda, Partner, Kancelaria KONDRAT i Partnerzy
Natalia Dyda, Aplikant radcowski, Kancelaria KONDRAT i Partnerzy
Kancelaria KONDRAT i Partnerzy biuro@kondrat.pl
 
facebook linkedin twitter
© 2023 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.