Wyślij
Udostępnij:
 
 
Wadliwa organizacja pracy w szpitalu - jak regulują to przepisy?
 
Działy: Polecamy
Do naszej strefy bezpłatnych porad prawnych wpłynęło kolejne pytanie. Tym razem dotyczy odpowiedzialności za organizację pracy w szpitalu. Prawnicy odpowiadają.
PYTANIE:
Pracuję na oddziale chirurgii, który składa się z trzech odcinków, a każdy z nich zlokalizowany jest na innym piętrze. Czy zgodne z prawem jest nakładanie na pielęgniarkę obowiązku "schodzenia" do izby przyjęć (w dni powszednie od godziny 14.35 do godziny 7.00 rano dnia następnego oraz w niedziele i święta) kiedy pogotowie przywiezie pacjenta lub chory sam się zgłosi? Nadmienię, że w IP od poniedziałku do piątku od godziny 7.00 do 14.35 zatrudniona jest pielęgniarka.


ODPOWIEDŹ:

Przepisy prawa nie regulują wprost kwestii dopuszczalności nakładania takiego obowiązku.
Jednakże należy zwrócić uwagę na fakt, że to pracodawca odpowiada za wadliwą organizację pracy. Zgodnie z art. 94 pkt. 2 pracodawca jest zobowiązany organizować pracę w sposób zapewniający pełne wykorzystanie czasu pracy, jak również osiąganie przez pracowników, przy wykorzystaniu ich uzdolnień i kwalifikacji, wysokiej wydajności i należytej jakości pracy . W przypadku konsekwencji wynikłych z naruszenia tego obowiązku, odpowiedzialność poniesie wyłącznie pracodawca.

Obowiązek prawidłowej organizacji pracy jest zawarty ponadto w art. 24 ust.1 ustawy o działalności leczniczej, który wskazuje, że regulamin podmiotu leczniczego powinien zawierać m.in. :
• przebieg procesu udzielania świadczeń zdrowotnych, z zapewnieniem właściwej dostępności i jakości tych świadczeń w jednostkach lub komórkach organizacyjnych zakładu leczniczego

• organizację i zadania poszczególnych jednostek lub komórek organizacyjnych zakładu leczniczego oraz warunki współdziałania tych jednostek lub komórek dla zapewnienia sprawnego i efektywnego funkcjonowania podmiotu pod względem diagnostyczno-leczniczym, pielęgnacyjnym, rehabilitacyjnym i administracyjno-gospodarczym;

Istotną kwestią w podanym przypadku może być okoliczność od kogo pochodzi polecenie wyjścia poza zakres obowiązków przypisany pielęgniarce. Jeżeli bowiem pochodzi od przełożonego, polecenie takie powinno być co do zasady wykonane o ile nie jest sprzeczne z przepisami prawa lub z umową o pracę. Nie wiązałaby natomiast prośba od innych pracowników z izby przyjęć, skoro pielęgniarka jest zobowiązana świadczyć pracę na oddziale.

Jak wskazano powyżej znaczenie dla przedmiotowej sprawy może mieć treść umowy o pracę takiej pielęgniarki. Jeżeli jako miejsce świadczenia pracy pielęgniarki byłby wskazany np. ogólnie: „szpital” to zgodnie z orzeczeniem Sądu Najwyższego z dnia 7 września 2005r. o sygn. II PK 292/04 polecenie pracodawcy co do zmiany oddziału, na którym pracuje pielęgniarka byłoby dozwolone.

Z kolei gdyby w umowie o pracę byłoby zapisane, że pielęgniarka ma pracować tylko na oddziale chirurgii a izba przyjęć nie byłaby nawet w pośredni sposób wskazana – pracodawca powinien zasadniczo uzyskać zgodę pielęgniarki lub zawrzeć z nią porozumienie na zmianę miejsca świadczenia pracy.

AKTY PRAWNE

1. Art. 94, 100, 29 Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy

Autorzy:

Justyna Stefańczyk-Kaczmarzyk, partner, Kancelaria KONDRAT i Partnerzy

Marcin Rytel, prawnik, Kancelaria KONDRAT i Partnerzy
 
© 2018 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe