Wyślij
Udostępnij:
 
 

Zawód medyczny - co to takiego?

Źródło: EG/Kancelaria KONDRAT i Partnerzy
Autor: Ewa Gosiewska |Data: 07.06.2018
 
 
Jest wiele kontrowersji na temat kwalifikacji wybranych zawodów do tzw. medycznych. Takie pytania wpływają też do naszej bezpłatnej strefy porad prawnych. Dziś omawiamy jedno z nich.
Pytanie:
W roku 2015 ukończyłam Policealną Szkołę Sterylizacji Medycznej w Bydgoszczy, otrzymałam świadectwo ukończenia potwierdzające kwalifikacje w zawodzie Technik Sterylizacji Medycznej. Moje pytanie brzmi, czy dyrektor placówki, w której pracuję już 11 rok w szpitalu specjalistycznym może nie uznać mojego zawodu i kwalifikacji jako medycznych? Taka informację otrzymałam od mojego przełożonego i w ramach ustawy z dnia 8 czerwca 2017 r. o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych (Dz. U.2017 poz. 1473), nie zostałam zakwalifikowana jako pracownik medyczny. Proszę o wyjaśnienie mi tej kwestii, w miarę możliwości czy mój pracodawca miał rację, czy nie powinnam ubiegać się o zmianę tej decyzji.
Odpowiedź:
W świetle obowiązującego prawa zawód technika sterylizacji medycznej nie jest zawodem medycznym. Niemniej obecnie trwają prace legislacyjne nad nowelizacją Ustawy, która ma rozszerzyć zakres podmiotowy tejże Ustawy również o inne, poza stricte medycznymi, specjalizacje zawodowe.
W pierwszej kolejności należy zauważyć, że Departament Nauki i Szkolnictwa Wyższego Ministerstwa Zdrowia rozpatrywał bardzo zbliżoną kwestię już w 2015 r. Udzielając wyjaśnień stwierdzono już wtedy, że zawód technika sterylizacji medycznej znajduje szerokie zastosowanie w ochronie zdrowia, między innymi ze względu na fachowe kwalifikacje, jakie posiada osoba wykonująca ten zawód, wobec czego winien zostać uznany przez Ministra Zdrowia za zawód medyczny.
Niezależnie od powyższego należy zaznaczyć, że zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 2 u.dz.l., za wykonującą zawód medyczny uważa się osobę uprawnioną na podstawie odrębnych przepisów do udzielania świadczeń zdrowotnych oraz osobę legitymującą się nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń zdrowotnych w określonym zakresie lub w określonej dziedzinie medycyny.
Co więcej, zgodnie z Rozporządzeniem MEN, osoba wykonująca zawód technika sterylizacji medycznej, odznacza się fachowymi kwalifikacjami do wykonania zadań zawodowych w zakresie:
- kwalifikacji sprzętu i wyrobów medycznych do procesów mycia, dezynfekcji i sterylizacji,
- przeprowadzania mycia, dezynfekcji i sterylizacji przy użyciu odpowiednich metod i urządzeń,
- przeprowadzania kontroli procesów dekontaminacji,
- prowadzenia dokumentacji mycia, dezynfekcji i sterylizacji.

Z powyższych względów nie sposób nie uznać, że osoba wykonująca zawód technika sterylizacji medycznej powinna zostać zaliczona do kręgu pracowników wykonujących zawody medyczne. Wymaga jednak zaznaczenia, że do tej pory nie uwzględniono tego zawodu ani w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 17 lipca 2014 r. w sprawie warunków wynagrodzenia za pracę pracowników podmiotów leczniczych działających w formie jednostki budżetowej ani też w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 20 lipca 2011 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami. Wyżej wspomniane regulacje szczegółowo wymieniają zawody medyczne oraz wiążące się z nimi kwalifikacje czy warunki wynagrodzenia.

Konieczność uwzględnienia zawodu technika medycznego w rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk, podnoszono w interpelacji nr 17067 z listopada 2017 r. W odpowiedzi na tę interpelację, Ministerstwo Zdrowia podniosło, „że obecnie (tj. w styczniu b.r.) prowadzone są prace legislacyjne nad projektem nowelizacji rozporządzenia” . Należy jednak zaznaczyć, że do tej pory nie przestawiono uaktualnionej wersji tego rozporządzenia. Tym samym, w świetle obowiązujących przepisów, zawód technika sterylizacji medycznej, nie został zaliczony w poczet zawodów medycznych.

Na marginesie pragniemy jednak zauważyć, iż pod koniec maja b.r., do konsultacji społecznych trafił projekt Ustawy o zmianie ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych (nr projektu UD 388) . Najistotniejszą zmianą wynikającą z powyższej nowelizacji jest rozszerzenie zakresu podmiotowego Ustawy. Zakłada się, że Ustawa nie będzie już ustalać wyłącznie najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne, ale ponadto „pracowników działalności podstawowej, innych niż pracowników wykonujących zawód medyczny, którzy są zatrudnieni w ramach stosunku pracy w podmiocie leczniczym”. Jeśli zatem prace legislacyjne nad projektem nowelizacji Ustawy zakończą się w ten sposób, że poszerzy się zakres podmiotowy Ustawy również o pracowników innych aniżeli medyczne specjalności, wówczas regulacje Ustawy znajdą zastosowanie również do pracowników wykonujących zawód technika sterylizacji medycznej. Obecnie jednak, powyższa profesja nie wychodzi w zakres zastosowania reguł wynikających z Ustawy.

Autor: Katarzyna Hałaburda, prawnik, KONDRAT i Partnerzy
Podstawa Prawna:
1. Ustawa z dnia 8 czerwca 2017 r. o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych (t.j. Dz.U. 2017 poz. 1473, dalej: „Ustawa”),
2. Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz.U. 2011 Nr 112 poz. 654, dalej: „u.dz.l.”).
3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach (t.j.Dz.U. 2012 poz. 184, dalej: „Rozporządzenie MEN”),
4. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 lipca 2014 r. w sprawie warunków wynagradzania za pracę pracowników podmiotów leczniczych działających w formie jednostki budżetowej (t.j. Dz. U. 2014 poz. 954),
5. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 lipca 2011 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami (t.j. Dz.U. 2011 nr 151 poz. 896)
 
facebook linkedin twitter
© 2020 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe