Wyślij
Udostępnij:
 
 

FDA zarejestrowała brygatynib w ALK+ raku płuca

Źródło: www.fda.gov/KS
Autor: Marta Koblańska |Data: 09.05.2017
 
 
FDA ogłosiła zarejestrowanie w przyspieszonym procesie leku brygatynib (Alunbrig, Ariad Pharmaceuticals) do leczenia przerzutowego nie drobnokomórkowego raka płuca z obecnością rearanżacji w genie ALK, szczególnie po progresji w trakcie leczenia kryzotynibem lub w przypadku nietolerancji leczenia kryzotynibem.
Rejestrację leku oparto na wynikach otwartego, dwuramiennego badania klinicznego ALTA, które przedstawiono podczas dorocznego kongresu ASCO 2016 roku. W opinii badaczy drobnocząsteczkowe inhibitory ALK w ostatnich latach zrewolucjonizowały leczenie chorych na zaawansowanego NDRP z obecnością tej rearanżacji, niemniej jednak istnieje duza potrzeba opracowania nowych inhibitorów ALK takich jak brygatynib, które charakteryzują się korzystnym profilem bezpieczeństwa, a jednocześnie pozawlają na dalszą terapię u chorych wykazujących oporność na kryzotynib, szczególnie pod postacią progresji w obrebie ośrodkowego układu nerwowego. Do przedstawionego badania włączono 222 chorych z potwierdzoną obecnością rearanżacji w genie ALK, u których doszło do progresji choroby w trakcie leczenia kryzotynibem. W okresie obserwacji z medina 8 miesięcy 112 chorych otrzymywało brygatynib w dawce 90 mg raz na dobę, a 110 chorych przez pierwszych 7 dni w dawce 90 mg na dobę, a następnie 180 mg raz na dobę. Całkowity odsetek odpowiedzi (ang. overall response rate, ORR) wyniósł w ocenie niezależnej 48% w grupie otrzymującej niższą dawkę i 53% w grupie otrzymującej wyższą dawkę brygatynibu. Mediana czasu trwania odpowiedzi wyniosła 13,8 miesiąca w obu grupach.

Warto podkreślić, że u chorych z obecnością mierzalnych przerzutów w OUN na początku badania ORR dla zmian wewnątrzczaszkowych wyniósł 42% w grupie otrzymującej brygatynib w dawce 90 mg i 67% w grupie otrzymującej lek w dawce 180 mg na dobę. Wśród chorych, którzy uzyskali odpowiedź w zakresie zmian śródczasczkowych u 78% otrzymującej dawkę 90 mg i 68% otrzymujących dawkę 180 mg odpowiedź utrzymuwała się przez co najmniej 4 miesiace. Bezpieczeństwo terapii oceniono u 219 chorych, którzy otrzymali co najmniej jedną dawke leku.

Najczęstsze działania niepożądane obejmowały nudności, biegunkę i zmęczenie, natomiast najczęstsze ciężkie działania niepożądane obejmowały zapalenia płuc i śródmiąższowe zapalenia płuc. U 2,8% chorych otrzymujących mniejszą dawkę leku i 8,2% chorych otrzymujących wyższą dawkę wystąpiły działania niepożądane prowadzące do całkowitego zakończenia leczenia brygatynibem, natomiast 3,7% chorych zmarło z powodu działań niepożądanych, a przyczyny zgonu obejmowały zapalenie płuc, duszność, niewydolność oddechową, zatorowość płucną, bakteryjne zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych i urosepsę. FDA zaleca, aby brygatynib stosować w początkowej dawce 90 mg raz na dobę, a następnie zwiększyć ja w przypadku tolerancji do 180 mg raz na dobę. Podkreślono, że rejestracja leku Alunbrig jest istotnym krokiem stanowiącym postęp w leczeniu chorych na zaawansowanego NDRP z obecnością rearanżacji ALK z progresje choroby lub nietolerancją w trakcie leczenia kryzotynibem.
 
© 2020 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe