e-Akademia Raka Płuca
Płuco i opłucna
 
Wyślij
Udostępnij:
 
 

Pyrotynib – nowa opcja terapeutyczna dla chorych na NDRP z mutacją w genie HER2

Źródło: Journal of Clinical Oncology
Opracowała: Katarzyna Stencel
Redaktor: Anna Soboń |Data: 10.08.2020
 
 
W Journal of Clinical Oncology ukazały się wyniki wieloośrodkowego, otwartego, jednoramiennego badania klinicznego 2. fazy przeprowadzonego w Chinach, w którym wykazano, że pyrotynib – doustny, nieodwracalny inhibitor kinazy tyrozynowej receptorów z grupy ErbB (HER1, HER2 i HER4) wykazuje obiecującą aktywność u chorych na niedrobnokomórkowego raka płuca z obecnością mutacji w genie HER2, którzy otrzymali wcześniej co najmniej jedną linię lchemioterapii opartej na pochodnych platyny.
Skojarzenie pyrotynibu z kapecytabiną jest zarejestrowane w Chinach do leczenia chorych na zaawansowanego raka piersi. Mutację w genie HER-2 stwierdza się u 1-4% chorych na raka gruczołowego płuca.

Do badania włączono chorych na raka gruczołowego płuca w stopniu zaawansowania IIIB lub IV, u których stwierdzono mutację w genie HER-2 i którzy otrzymali wcześniej chemioterapię opartą na pochodnych platyny. Pierwszorzędowym punktem końcowym badania był odsetek odpowiedzi na leczenie (ang. objective response rate, ORR) w ocenie niezależnej komisji.

Pyrotynib zastosowano u 60 chorych, spośród których u ponad 90% stwierdzono nowotwór w IV stopniu zaawansowania, około 40% chorych otrzymało wcześniej co najmniej 2 linie chemioterapii. W momencie analizy danych ORR wynosił 30% (95% CI 18,8%-43,2%).

Korzyść w zakresie ORR odnotowano u wszystkich podgrupach chorych (różne typy mutacji w genie HER2). Odsetek odpowiedzi na leczenie był podobny u chorych z przerzutami do ośrodkowego układu nerwowego (OUN) i u chorych bez przerzutów do OUN (odpowiednio 25% i 31,3%). Mediana czasu odpowiedzi na leczenie wynosiła 6,9 miesiąca (95% CI 4,9 do 11,1 miesiąca), mediana czasu wolnego od progresji choroby (ang. progression free survival, PFS) 6,9 miesiąca (95% CI 5,5 do 8,3 miesiąca), natomiast mediana czasu przeżycia całkowitego (ang. overall survival, OS) 14,4 miesiąca (95% CI 12,3 do 21,3 miesiąca).

Działania niepożądane w stopniu 3. lub 4. związane z leczeniem występowały u 28,3% chorych, z czego najczęściej odnotowywano biegunkę (20%, wszystkie zdarzenia w stopniu 3. według CTCAE).
Głównym ograniczeniem tego badania był brak ramienia kontrolnego i mała grupa chorych, w związku z czym planowane jest przeprowadzenie wieloośrodkowego, randomizowanego badania klinicznego III fazy.
Pyrotynib stosowano w dawce 400 mg na dobę i celem uniknięcia najczęstszego działania niepożądanego jakim jest biegunka powinien być stosowany łącznie z loperamidem.
 
facebook linkedin twitter
© 2021 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe