eISSN: 2084-9850
ISSN: 1897-3116
Pielęgniarstwo Chirurgiczne i Angiologiczne/Surgical and Vascular Nursing
Bieżący numer Archiwum O czasopiśmie Rada naukowa Recenzenci Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac
3/2016
vol. 10
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
więcej
 
 
streszczenie artykułu:

ANALIZA POSTAW I CZYNNIKÓW WPŁYWAJĄCYCH NA PODJĘCIE DECYZJI O TRANSPLANTACJI NARZĄDÓW WŚRÓD SPOŁECZNOŚCI WIEJSKIEJ

Katarzyna Juszczak
,
Agnieszka Michalak
,
Kamila Gawłowicz
,
Anita Balcerzak
,
Violetta Jachimowicz

Pielęgniarstwo Chirurgiczne i Angiologiczne 2016; 3: 141–145
Data publikacji online: 2016/10/14
Pełna treść artykułu
Pobierz cytowanie
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
Wstęp: Transplantacja narządów, komórek i tkanek to szczególny rodzaj leczenia, nie tylko przedłużający życie, lecz także poprawiający jakość życia. Często jest jedyną i ostatnią szansą dla osób ze schyłkową niewydolnością narządów. Dylematy, jakie stwarzają przeszczepy, dotyczą zarówno dawców, jak i biorców.

Z transplantacją wiąże się wiele problemów natury prawnej, etycznej i psychologicznej [1]. Chociaż prawo w Polsce mówi, że można pobrać narządy od każdej osoby, która za życia nie sprzeciwiła się temu, to ostatecznie nadal jest brana pod uwagę aprobata rodziny w tej sprawie. Dlatego ważne jest, aby społeczeństwo było świadome, jakie prawo obowiązuje, by uniknąć bolesnych doświadczeń. Celem badań było uzyskanie informacji na temat postaw i czynników wpływających na podjęcie decyzji o transplantacji narządów od osób, u których stwierdzono śmierć mózgu.

Materiał i metody: Badaniem objęto 113 osób w wieku od 18 do 69 lat. W badaniu wykorzystano autorski kwestionariusz ankiety.

Wyniki: Prawie połowa ankietowanych (47,5%) uznała, że śmierć człowieka następuje, gdy stwierdzony zostanie brak pracy serca i oddechu. Dla 90,2% badanych przeszczep narządów od osoby zmarłej stanowi szansę na drugie życie, szczególnie dla osób ze schyłkową niewydolnością narządu. Do czynników wpływających na podjęcie decyzji o transplantacji narządów w ocenie ankietowanych należą: wykształcenie, opinia Kościoła katolickiego, znajomość woli zmarłego oraz obawa dotycząca poprawności decyzji lekarza stwierdzającego śmierć mózgu. Istotnym czynnikiem są również emocje związane ze śmiercią bliskiej osoby. Wiedza na temat przeszczepów jest najczęściej czerpana z telewizji i prasy.

Wnioski: Stwierdzono ogólną akceptację społeczeństwa dla transplantacji. Istnieje potrzeba propagowania wiedzy na temat przeszczepiania narządów.

Introduction: Transplantation of organs, tissues and cells is a particular type of treatment that not only results in prolonged life, but also improves the quality of life. Often it is the only and last chance for people with end-stage organ failure.

The dilemmas posed by transplants apply to both donors and recipients. This implies many legal, ethical and psychological problems [1]. Although the law in Poland stipulates that you can get the organs of any person who during his life has not opposed this, ultimately, the approval of the family in this case is still taken into account. It is therefore important that the public be aware of what laws apply to avoid painful experiences. The aim of the study was to obtain information on attitudes and factors affecting the decision to transplant organs from people diagnosed with brain death.

Material and methods: The study involved 113 people aged 18 to 69 years. The study used an original questionnaire.

Results: Almost half of the respondents (47.5%) considered that the death of a man occurs when the lack of heart rate and breathing is confirmed. For 90.2% of subjects, transplantation of organs from a deceased person is a second chance for life, especially for people with end-stage organ failure. Factors influencing the decision on organ transplantation according to the respondents are: education,

the opinion of the Catholic Church, the knowledge of the will

of the deceased and concern about the correctness of the doc-

tor’s decision declaring brain death. An important factor is also the emotions associated with the death of a loved one. Knowledge about transplants is most commonly drawn from TV and the press.

Conclusions: It was found that the society in general accepts transplantation. There is a need to promote awareness about organ transplantation.
słowa kluczowe:

transplantacja, postawy wobec transplantacji, przeszczep narządów

facebook linkedin twitter
© 2022 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.