eISSN: 2084-9850
ISSN: 1897-3116
Pielęgniarstwo Chirurgiczne i Angiologiczne/Surgical and Vascular Nursing
Bieżący numer Archiwum Artykuły zaakceptowane O czasopiśmie Rada naukowa Recenzenci Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac Standardy etyczne i procedury
Panel Redakcyjny
Zgłaszanie i recenzowanie prac online

Kwartalnik Pielęgniarstwo Chirurgiczne i Angiologiczne publikuje prace oryginalne z dziedziny pielęgniarstwa chirurgicznego i angiologicznego (w tym opisy przypadków) oraz poglądowe, a także streszczenia ze zjazdów i konferencji, listy do redakcji. Czasopismo ukazuje się w papierowej wersji pierwotnej oraz w wersji elektronicznej na stronie internetowej (http://www.termedia.pl/Czasopismo/Pielegniarstwo_Chirurgiczne_i_Angiologiczne-50).
Prace należy przesyłać wyłącznie drogą elektroniczną poprzez internetowy system redakcyjny: http://www.editorialsystem.com/pchia/login/


Opłata za publikację

Informujemy, że od 15 października 2023 r. za każdy manuskrypt złożony i przyjęty do publikacji w czasopiśmie Pielęgniarstwo Chirurgiczne i Angiologiczne pobierana jest obowiązkowa opłata (= 100 Euro/480 zł). Termedia sp. z o.o. nie ponosi kosztów przelewu bankowego. Za zdjęcia kolorowe i inną grafikę zamieszczoną w manuskrypcie nie są pobierane żadne dodatkowe opłaty.

Autorzy powinni przesłać nam odpowiednie adresy pocztowe i e-mailowe oraz wszystkie dane niezbędne do wystawienia faktury, w tym numer redakcyjny publikacji. Fakturę do zapłaty wyślemy po przyjęciu artykułów do publikacji. Podczas przelewu bankowego oprócz sygnatury artykułu prosimy o podanie swojego imienia i nazwiska (np. John Smith, PCHIA No. PCHIA-00004-2023-01).

Preferowanym sposobem płatności jest PayPal (EUR). Jeśli jednak nie jest to możliwe, wpłat można dokonać bezpośrednio na następujące rachunki bankowe:

Opłata w EUR:

PL 21 1090 1359 0000 0001 0601 0708

Termedia sp. z o.o.

ul. Kleeberga 8

61-615 Poznań

SANTANDER POLSKA S.A.

- SWIFT: WBKPPLPP

- kwota: 100 EUR

- tytuł: Opłata za publikację nr SYGNATURA ARTYKUŁU


Opłata w PLN:

PL 61 1090 1359 0000 0000 3505 2645

Termedia sp. z o.o.

ul. Kleeberga 8

61-615 Poznań

SANTANDER POLSKA S.A.

- SWIFT: WBKPPLPP

- kwota: 480 PLN

- tytuł: Opłata za publikację nr SYGNATURA ARTYKUŁU

Opłata dotyczy wyłącznie kosztów przygotowania/opracowania artykułu do publikacji w czasopiśmie. Opłata nie ma wpływu na przyjęcie artykułu do publikacji. Wszystkie artykuły nadesłane przez redakcję są recenzowane przez niezależnych ekspertów spoza redakcji i na podstawie ich opinii są kwalifikowane lub nie do publikacji. Informujemy, że w przypadku rezygnacji autora z publikacji dzieła, które zostało już przyjęte i opłacone, wniesione wynagrodzenie nie podlega zwrotowi z przyczyn niezależnych od Wydawcy.


Przygotowanie manuskryptu

• Tekst pracy powinien być napisany czcionką 12 pkt, z podwójnymi odstępami między wierszami i z marginesami 2,5 cm. Tekst nie powinien być formatowany. W tekście nie należy umieszczać tabel i rycin, ale w miejscu proponowanym przez autora umieścić odpowiednią informację, np. tab. 1., ryc. 3. Całkowita objętość prac, włączając tabele, ryciny, streszczenia i piśmiennictwo, nie powinna przekraczać 15 stron. Do pracy powinno być dołączone zdjęcie głównego autora o rozdzielczości minimum 300 dpi, zapisane w formacie .tif lub .jpg.

• Typ pracy, dane autorów i ich afiliacje, a także tytuł pracy, streszczenie oraz słowa kluczowe po polsku i po angielsku (od 3 do 6), zgodne z Index Medicus (Medical Subject Heading), wpisuje się w kolejno ukazujące się okna panelu. Streszczenie pracy oryginalnej powinno mieć budowę strukturalną, tj. zawierać: cel pracy, materiał i metody, wyniki oraz wnioski. Treść pracy dołącza się następnie w osobnym pliku. Prosimy o niepodawanie danych dotyczących autorów (dane personalne i afiliacje) w pliku treści pracy – recenzje są wykonywane anonimowo, w systemie – ani autor pracy nie wie, kto jest recenzentem, ani recenzent nie zna autorów pracy. Tabele i ryciny powinny być dołączone w osobnych plikach. Tekst prac oryginalnych powinien mieć budowę strukturalną, tj. dzielić się na następujące rozdziały: wstęp i cel pracy, materiał i metody, wyniki, omówienie wyników; podziękowania i oświadczenia.

• Piśmiennictwo: prace cytowane w tekście powinny być numerowane wg kolejności cytowań. Odwołania do piśmiennictwa w tekście pracy prosimy umieszczać w nawiasach kwadratowych. Należy podać nazwiska trzech pierwszych autorów, a jeśli jest ich więcej – dodać skrót i wsp. (et al.), tytuł pracy, skrót nazwy pisma (wg Index Medicus), rok wydania, wolumen oraz strony (pierwszą i ostatnią). Rozdziały w książkach lub monografie powinny być cytowane w następujący sposób: nazwisko i inicjały autorów, tytuł rozdziału, tytuł książki, nazwisko i inicjał redaktora książki, wolumen, nazwa wydawcy, miejsce wydania, rok, strony.
Pozycje piśmiennictwa powinny mieć następujący układ:
– artykuł w czasopiśmie: Hollinworth H, Howlett S, Tallett J, et al. Professional holistic care of the person with a stoma: online learning. Br J Nurs 2004; 13: 1268-1275.
– książka: Timby BK. Fundamental Skills and Concepts in Patient Care. 7th edition Lippincott Williams & Wilkins, Philadelphia 2003; 12-21.
– rozdział w książce: Renwick R, Friefeld S. Quality of life and rehabilitation. In: Quality of Life in Health Promotion and Rehabilitation: Conceptual Approaches, Issues, and Applications. Renwick R, Brown I, Nagler M (eds). Sage Publications, New York 1996; 26-36.
Liczba pozycji piśmiennictwa nie powinna przekraczać 30 dla prac oryginalnych i kazuistycznych, a 60 dla prac przeglądowych.

• Tabele powinny być dostarczone w oddzielnych plikach; powinny zawierać tytuł w języku polskim i być numerowane liczbami arabskimi wg kolejności pojawiania się w pracy. Informacje zawarte w tabelach nie powinny być powtarzane w tekście. Objaśnienia do tabeli, np. rozwinięcia skrótów, podaje się w stopkach pod tabelą.

• Ryciny i fotografie powinny być załączane na oddzielnych plikach i zapisane w jednym z wymienionych formatów: .cdr, .tif, .jpg, .ai, .bmp lub .eps i posiadać rozdzielczość minimum 300 dpi. Ryciny i fotografie mogą być przygotowane w formie czarno-białej lub w kolorze. Jeżeli rycina (fotografia) była już publikowana, to należy podać jej źródło, a także uzyskać pisemną zgodę od właściciela praw autorskich na jej ponowną publikację. Ryciny powinny być numerowane liczbami arabskimi oraz opatrzone podpisami i legendą w języku polskim.

• Skróty należy zawsze objaśniać przy pierwszym wystąpieniu terminu skracanego w tekście (dotyczy to również streszczenia). Poza wyjątkowymi sytuacjami nie należy używać skrótów w tytule pracy.

• Wyniki badań laboratoryjnych oraz odpowiednie normy i odchylenia standardowe powinny być wyrażone w jednostkach przyjętych przez Międzynarodowy Układ Jednostek Miar SI.

• Autorzy są zobowiązani dołączyć do pracy:
– list przewodni, w którym znajdzie się oświadczenie o tym, że: 1) wszyscy wymienieni jako autorzy pracy przeczytali ją i zaakceptowali skierowanie jej do druku; 2) kierownik instytucji, w której praca powstała, wyraził zgodę na jej skierowanie do druku; list przewodni należy zamieścić w panelu redakcyjnym w odpowiedniej rubryce;
– uzupełnioną umowę wydawniczą przenoszącą prawa autorskie na Wydawcę, w której autorzy oświadczają, że: 1) przysługują im pełne prawa autorskie do utworu, w tym prawa lub licencje na publikacje wszelkich zdjęć, rycin i tabel etc. zawartych w utworze; 2) nie przenieśli na rzecz jakiegokolwiek podmiotu praw autorskich do utworu, nie udzielili jakiemukolwiek podmiotowi licencji na jego opublikowanie; 3) artykuł ma charakter oryginalny i jest pozbawiony wad prawnych; 4) artykuł nie został dotychczas opublikowany; 5) umowa nie narusza praw jakiegokolwiek podmiotu trzeciego, w tym w szczególności podmiotu, w którym zatrudnieni są autorzy, lub podmiotów, z którymi autorzy współpracują na jakiejkolwiek podstawie prawnej. Autorzy podają ewentualny konflikt interesów lub deklarują jego brak. Wzór umowy wydawniczej znajduje się na stronie internetowej czasopisma. Można go również pobrać w panelu redakcyjnym w momencie przesyłania pracy do publikacji. Wypełnioną i podpisaną umowę należy przesłać poprzez panel redakcyjny, ewentualnie faksem lub pocztą na adres Wydawcy.

• Przedstawienie do publikacji pracy opisującej doświadczenia na ludziach jest jednoznaczne z oświadczeniem autorów, że zastosowane postępowanie było zgodne z wymogami deklaracji helsińskiej (dotyczącej etyki pielęgniarskiej i lekarskiej, zabraniającej podawania imienia i nazwiska pacjenta, inicjałów lub numeru ewidencji szpitalnej) oraz zgodne ze standardami etycznymi ustanowionymi przez odpowiednią komisję etyczną.

• Czasopismo stosuje procedury zabezpieczające oryginalność publikacji naukowych zgodnie z kryteriami ICMJE (International Comittee of Medical Journal Editors) i WAME (World Association of Medical Editors), dlatego konieczne jest także podanie informacji o zakresie pracy każdego autora włożonej w tworzenie publikacji, m.in. kto jest autorem koncepcji pracy, założeń, metod, protokołu itp. oraz afiliacji każdego z autorów. Wzór oświadczenia o zakresie pracy dostępny jest na stronie czasopisma: http://www.termedia.pl/Czasopismo/-50 w zakładce: O czasopiśmie.

Zasady publikacji prac
• Informujemy, że Redakcja przestrzega najwyższych standardów w publikacjach naukowych i współpracę z autorami opiera na jawności informacji o rzeczywistym wkładzie osób/podmiotów w powstanie publikacji. Wszelkie przypadki „ghostwriting” i „guest authorship” jako przejaw nierzetelności naukowej będą podlegały karom zwyczajowym.

• Prace nadesłane do redakcji podlegają ocenie recenzentów. Redakcja dokonuje wyboru recenzentów, kierując się tematyką przedstawioną w artykule nadesłanym do druku. Zasady recenzowania prac są szczegółowo przedstawione na stronie internetowej czasopisma (http://www.termedia.pl/Czasopismo/-50); są one zgodne z wytycznymi Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (http://www.nauka.gov.pl/). Redakcja zastrzega sobie prawo dokonywania poprawek językowych bez porozumienia z autorem. Inne zmiany są konsultowane z autorami. Redakcja przekazuje autorom pracę do autoryzacji z prośbą o przekazanie ewentualnych uwag w ciągu trzech dni.

Zasady recenzowania i akceptacji prac do druku
Prace nadsyłane do Redakcji są wstępnie oceniane przez redaktor naczelną i redaktorów tematycznych. Manuskrypty niespełniające podstawowych warunków publikacji są odrzucane. Artykuły niekompletne lub przygotowane w stylu niezgodnym z zasadami podanymi poniżej redakcja są odrzucane bez oceny merytorycznej. Pozostałe prace są recenzowane przez niezależnych recenzentów, w modelu, w którym autorzy i recenzenci nie znają swoich tożsamości (tzw. double-blind review process). Maksymalny czas oczekiwania na recenzję wynosi 2 miesiące. Uwagi recenzenta wraz z prośbą o naniesienie stosownych poprawek redakcja przekazuje autorowi wskazanemu w pracy jako osoba odpowiedzialna za korespondencję. Poprawione prace na podstawie pozytywnych opinii recenzentów kwalifikuje do druku redaktor naczelna. Autorzy są informowani o akceptacji artykułu do druku drogą mailową. Lista recenzentów jest stale dostępna na stronie internetowej czasopisma i publikowana w pierwszym numerze czasopisma każdego roku.
ETYCZNE STANDARDY I PROCEDURY
Wydawnictwo Termedia zobowiązuje się do przestrzegania standardów etycznego postępowania na wszystkich etapach procesu publikacji. Uważnie śledzimy stowarzyszenia branżowe, takie jak Komitet Etyki Publikacji (COPE), Międzynarodowy Komitet Redaktorów Czasopism Medycznych (ICJME) i Światowe Stowarzyszenie Redaktorów Medycznych (WAME), które określają standardy i dostarczają wytyczne dotyczące najlepszych praktyk w celu spełnienia tych wymagań.

OBOWIĄZKI I ODPOWIEDZIALNOŚĆ AUTORÓW
Autor jest zobowiązany do przygotowania i przesłania artykułu zgodnie z wymogami określonymi przez Redakcję czasopisma. Ponadto autor jest zobowiązany do złożenia redakcji uzupełnionego oświadczenia, w którym zostanie zawarte: oświadczenie o oryginalności treści artykułu (praca jeszcze nigdzie nieopublikowana), integralność praw autorskich innych osób, brak konfliktu interesów lub jego opisanie, a także pozwolenie na opublikowanie artykułu w czasopiśmie. Autorzy są odpowiedzialni za ujawnienie wszelkich finansowych i osobistych relacji, które mogą być postrzegane jako stronniczość ich pracy.

KRYTERIA AUTORSTWA I / LUB KTO POWINIEN BYĆ WYMIENIONY JAKO WSPÓŁPRACOWNIK
Wydawnictwo Termedia w zakresie kryteriów autorstwa i / lub kto powinien być wymieniony jako współtwórca, przestrzega standardów zalecanych przez COPE (Komitet ds. Etyki Publikacji). Szczegółowe informacje na temat tych kryteriów można znaleźć w raporcie COPE publicationeticsics.org/files/2003pdf12_0.pdf .

OBOWIĄZKI I ODPOWIEDZIALNOŚĆ RECENZENTÓW
Artykuły są wybierane do publikacji w systemie podwójnie ślepej selekcji i publikowane w systemie otwartego dostępu. Recenzent dokonuje recenzji za pomocą systemu elektronicznego na podstawie pytań przygotowanych dla konkretnego czasopisma. Recenzent może również wysyłać indywidualne komentarze do opublikowania w treści artykułu.

OBOWIĄZKI I ODPOWIEDZIALNOŚĆ REDAKTORÓW
Redaktorzy są odpowiedzialni za podjęcie decyzji, który z artykułów zostanie zaakceptowany do publikacji. Redaktorzy działają w zrównoważony, obiektywny i uczciwy sposób, wykonując swoje obowiązki, bez dyskryminacji ze względu na płeć, orientację seksualną, przekonania religijne lub polityczne, pochodzenie etniczne lub geograficzne autorów.

© 2024 Termedia Sp. z o.o.
Developed by Bentus.