eISSN: 2081-2833
ISSN: 2081-0016
Medycyna Paliatywna/Palliative Medicine
Bieżący numer Archiwum Artykuły zaakceptowane O czasopiśmie Rada naukowa Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac
NOWOŚĆ
Portal dla onkologów!
www.eonkologia.pl
4/2011
vol. 3
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
więcej
 
 
streszczenie artykułu:
Artykuł przeglądowy

Adaptacja Karty Oceny Bólu Memorial (Memorial Pain Assessment Card) do warunków polskich: propozycja standardowego narzędzia służącego do oceny bólu i monitorowania leczenia bólu u chorych na nowotwory – doniesienie wstępne*

Wojciech Leppert
,
Mikołaj Majkowicz

Medycyna Paliatywna 2011; 4: 207–213
Data publikacji online: 2012/01/24
Pełna treść artykułu
Pobierz cytowanie
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
Wstęp: Karta Oceny Bólu Memorial (Memorial Pain Assessment Card – MPAC) zawiera 4 pytania dotyczące natężenia bólu, ulgi w bólu i nastroju (skale wzrokowo-analogowe) oraz skalę słowną oceny natężenia bólu.

Cel badania :Adaptacja do warunków polskich, ocena własności psychometrycznych (trafności i rzetelności) i zastosowanie MPAC do oceny bólu i monitorowania leczenia bólu u osób chorych na nowotwory.

Materiał i metody: Analizy przeprowadzono u 30 chorych leczonych tramadolem i dihydrokodeiną (DHC) przez 14 dni. Rzetelność oceniano poprzez oszacowanie czułości MPAC na zmiany natężenia bólu pod wpływem stosowanych analgetyków i jako stałość wyniku, gdy leczenie bólu się nie zmieniło. Oceny trafności MPAC dokonano, badając korelacje z Krótkim Inwentarzem Bólu (Brief Pain Inventory – Short Form – BPI-SF) i zmodyfikowanym kwestionariuszem ESAS (Edmonton Symptom Assessment System).

Wyniki: Zmniejszenie natężenia bólu, zwiększenie ulgi w bólu i poprawę nastroju obserwowano przy wprowadzeniu leczenia tramadolem bądź DHC. W ocenie trafności wykazano liczne, istotne korelacje natężenia bólu wg MPAC z natężeniem bólu wg BPI-SF i ESAS (współczynniki korelacji Pearsona wynosiły, odpowiednio, 0,52–0,78 i 0,92). Istotne korelacje stwierdzono pomiędzy natężeniem bólu wg skali słownej MPAC a natężeniem bólu wg BPI-SF i ESAS. Ulga w bólu (MPAC) istotnie ujemnie korelowała ze średnim natężeniem bólu i natężeniem bólu w chwili obecnej wg BPI-SF. Większej uldze w bólu (MPAC) towarzyszyła poprawa nastroju (MPAC) i zwiększenie aktywności (BPI-SF). Nastrój (MPAC) istotnie korelował z ulgą w bólu (BPI-SF) i ujemnie z przygnębieniem (ESAS).

Wnioski: Polska wersja MPAC jest trafnym i rzetelnym narzędziem do oceny bólu, psychologicznego kontekstu odczuwania bólu i monitorowania leczenia bólu u chorych na nowotwory.

Introduction: Memorial Pain Assessment Card (MPAC) contains 4 questions regarding pain intensity, pain relief and psychological mood (visual-analogue scales) and pain intensity verbal scale.

Aim of the study: Adaptation of MPAC to polish clinical setting, assessment of psychometric properties (validity and reliability) and the use of MPAC in pain assessment and monitoring of pain treatment in cancer patients.

Material and methods: Analysis of 30 patients treated with tramadol and dihydrocodeine (DHC) for 14 days. Reliability was assessed by MPAC sensitivity to changes in pain intensity after analgesics administration and as constant result when pain treatment did not change. Memorial Pain Assessment Card validity was assessed through correlations with Brief Pain Inventory – Short Form (BPI-SF) and with modified ESAS (Edmonton Symptom Assessment System).

Results: Pain intensity decreased, pain relief increased and mood improved (MPAC) after starting tramadol or DHC treatment. In validity numerous significant correlations of pain intensity (MPAC) with pain intensity (BPI-SF and ESAS) were found with Pearson correlation coefficients values 0.52-0.78 and 0.92, respectively. Significant correlations were found between pain intensity (MPAC verbal scale) and pain intensity assessed by BPI-SF and ESAS. Pain relief (MPAC) significantly inversely correlated with pain on average and pain right now (BPI-SF). When pain relief intensified (MPAC) improvement in mood (MPAC) and increase in activity (BPI-SF) were observed. Mood (MPAC) significantly correlated with pain relief (BPI-SF) and inversely with depression (ESAS).

Conclusions: Polish version of MPAC is valid and reliable instrument for pain assessment, psychological context of pain experience and monitoring of pain treatment in cancer patients.
słowa kluczowe:

choroba nowotworowa, Karta Oceny Bólu Memorial, natężenie bólu, ocena bólu

facebook linkedin twitter
© 2020 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe