eISSN: 2081-2833
ISSN: 2081-0016
Medycyna Paliatywna/Palliative Medicine
Bieżący numer Archiwum Artykuły zaakceptowane O czasopiśmie Rada naukowa Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac Standardy etyczne i procedury
Panel Redakcyjny
Zgłaszanie i recenzowanie prac online
NOWOŚĆ
Portal dla onkologów!
www.eonkologia.pl
Informacje dla autorów
Medycyna Paliatywna to kwartalnik Polskiego Towarzystwa Medycyny Paliatywnej skierowany do lekarzy z różnych dziedzin medycyny leczących pacjentów chorujących na nieuleczalne, ograniczające życie choroby. Wiodące tematy czasopisma to leczenie objawowe, kontrola bólu i innych problemów klinicznych związanych z przewlekłą, postępującą i wyniszczającą chorobą. Poruszane będą także zagadnienia etyczne oraz problemy organizacyjne dotyczące medycyny paliatywnej.
• Czasopismo przyjmuje do druku: artykuły oryginalne, krótkie doniesienia, prace poglądowe, opisy przypadków, listy do redakcji, notatki kronikarskie i sprawozdania ze zjazdów, recenzje książek. Materiały są publikowane w języku polskim lub angielskim. W przypadku prac w dwóch wersjach językowych, obie wersje publikowane są w wydaniu elektronicznym czasopisma, a w drukowanym – wyłącznie w języku polskim.
• Prace oryginalne w języku angielskim, albo w wersji dwujęzycznej angielskiej i polskiej, będą publikowane poza kolejnością. Wydawnictwo Termedia umożliwia usługę tłumaczenia pracy oraz sprawdzania poprawności pracy przez native speaker'a. Koszt tłumaczenia wynosi 60 zł, zaś korekt tłumaczenia – 35 zł za standardową stronę maszynopisu (1800 znaków ze spacjami). Aby skorzystać z tej usługi, należy w liście do redakcji wyrazić wolę skorzystania z tej usługi.
• Prace należy przesyłać wyłącznie drogą elektroniczną poprzez internetowy system redakcyjny:
http://www.editorialsystem.com/mp/login/

Proces recenzowania
Prace nadesłane do redakcji zgodne z Zasadami publikacji prac podlegają ocenie recenzentów. Redakcja dokonuje wyboru recenzentów, kierując się tematyką przedstawioną w artykule nadesłanym do druku. Każda praca recenzowana jest przez niezależnych recenzentów, w modelu, w którym autor/autorzy i recenzenci nie znają swoich tożsamości (tzw. double-blind review process). Recenzent ocenia pracę przez system elektroniczny na podstawie pytań przygotowanych dla konkretnego tytułu. Recenzent może również załączyć indywidualne uwagi odnoszące się do treści artykułu. Praca jest akceptowana do publikacji po otrzymaniu pozytywnych opinii ekspertów przez Redakcję.
Po zaakceptowaniu przez Redakcję, korekcie edytorskiej oraz zatwierdzeniu złożonego tekstu przez autora nadawany jest numer DOI (digital object indentification) i praca umieszczana jest na stronie internetowej czasopisma w zakładce „Prace zaakceptowane”. Od tej chwili pełne teksty mogą być odczytywane, pobierane, cytowane i wykazywane w dorobku naukowym autorów.
Każda osoba wymieniona jako autor pracy ponosi odpowiedzialność za rzetelność i kompletność danych przedstawionych w publikacji. Nie należy kierować do druku prac powielających w całości lub w części prace opublikowane już poprzednio.
Układ prac przedstawiających wyniki badań klinicznych dotyczących leków i procedur medycznych powinien spełniać zalecenia opublikowane uprzednio przez grupę CONSORT (Moher D. i wsp. Ann Intern Med 2001; 134: 657–662). Od autorów pracy oczekuje się wówczas wyczerpującego opisu sposobów finansowania badania i roli sponsora w planowaniu, realizacji i analizie wyników oraz o wpływie instytucji finansującej na treść artykułu.
Niezależnie od tematyki pracy, w tekście należy używać międzynarodowych nazw leków.
Metaanalizy obserwacyjnych badań epidemiologicznych należy przygotowywać na podstawie zaleceń grupy MOOSE (Stroup D.F. i wsp. JAMA 2000; 283: 2008-2012). Zalecenia grupy QUOROM powinny być wykorzystane przy przygotowaniu metaanalizy badań z randomizacją (Moher D. i wsp. Lancet 1999; 354: 1896-1900). Wskazówki do­tyczące przygotowania prac na temat dokładności testów diagnostycznych zawarto w standardzie STARD (Bossuyt P.M. i wsp. Clin Chem 2003; 49: 7-18).
Oczekujemy, że badania, których wyniki będą kierowane do druku, spełniają wymagania Deklaracji Helsińskiej (1989). Informacja o zgodzie właściwej komisji etycznej na przeprowadzenie badania i świadomej zgodzie pacjentów na udział w badaniu powinna znaleźć się w rozdziale Materiał i metody w każdej pracy, w której interwencja diagnostyczna lub lecznicza nie wynika ze standardu postępowania.
Autorzy opisów przypadków są zobowiązani do nieujawniania personaliów opisywanych pacjentów, a w przypadku fotografii zawsze należy uzyskać pisemną zgodę pacjenta na publikację jego wizerunku. Po zapoznaniu się z treścią pracy i/lub po sugestii recenzenta, redakcja może zwrócić się do autorów z prośbą o dostarczenie zgody na badania, wydanej przez odpowiednią Komisję Etyczną.
Czasopismo stosuje procedury zabezpieczające oryginalność publikacji naukowych zgodnie z kryteriami ICMJE (International Comittee of Medical Journal Editors) i WAME (World Association of Medical Editors), dlatego konieczne jest także podanie informacji o zakresie pracy każdego autora włożonej w tworzenie publikacji, m.in. kto jest autorem koncepcji pracy, założeń, metod, protokołu itp., oraz afiliacji każdego z autorów.
Informujemy, że Redakcja przestrzega najwyższych standardów w publikacjach naukowych i współpracę z autorami opiera na jawności informacji o rzeczywistym wkładzie osób/podmiotów w powstanie publikacji. Wszelkie przypadki ghostwriting i guest authorship jako przejaw nierzetelności naukowej będą podlegały karom zwyczajowym.

Sposób przygotowania maszynopisu
Rękopis pracy powinien być napisany czcionką 12 pkt, z podwójnymi odstępami między wierszami i z marginesami 2,5 cm. Tekst nie powinien być formatowany.
Całkowita objętość pracy oryginalnej i poglądowej (włączając tabele, ryciny, piśmiennictwo i materiały uzupełniające) nie może przekraczać 24 stron. Objętość opisu przypadku nie powinna być większa niż 12 stron, a listów do redakcji, sprawozdań i recenzji przekraczać 3 stron. Krótkie doniesienie o objętości najwyżej 8 stron może zawierać maksymalnie 2 ryciny lub 2 tabele albo 1 rycinę i 1 tabelę oraz 10 pozycji piśmiennictwa.
• Tytuł pracy w języku polskim i angielskim, imiona i nazwiska autorów, miejsce pracy autorów, oraz adres autora odpowiedzialnego za korespondencję (w tym e-mail) należy zamieścić w odpowiednich rubrykach na panelu redakcyjnym podczas wysyłania pracy.
• Streszczenie w języku polskim i angielskim, o objętości minimum 200, a maksimum 250 słów, a w przypadku prac poglądowych i opisów przypadków do 150 słów, również należy zamieścić na panelu. Streszczenie pracy oryginalnej powinno mieć budowę strukturalną, tj. zawierać: cel pracy, materiał i metody, wyniki oraz wnioski. Należy podać 3–6 słów kluczowych, które powinny być zgodne z Index Medicus (Medical Subject Heading).
• Załączany na panel redakcyjny dokument z pracą oryginalną powinien zawierać tekst pracy w następującej kolejności:
1) Wstęp i cel pracy: Wprowadzenie powinno być możliwie krótkie, w tekście powinno znaleźć się jednoznaczne określenie postawionej hipotezy badawczej i celu pracy.
2) Materiał i metody: Opis populacji badanej lub materiału powinien być szczegółowy i zawierać wszelkie informacje konieczne do oceny wiarygodności uzyskanych wyników i/lub umożliwić ewentualne powtórzenie eksperymentu badawczego przez inne osoby; część poświęcona analizie statystycznej powinna zawierać informacje na temat zastosowanych testów statystycznych i programów statystycznych.
3) Wyniki: Należy ograniczyć się do wyników bezpośrednio związanych z tematem pracy; wskazane jest uzupełnienie tekstu tabelami i/lub rycinami.
4) Omówienie.
5) Wnioski: Powinny być zwięzłe, wynikać wyłącznie z przedstawionych wyników i odpowiadać na sformułowany we wstępie cel pracy.
6) Oświadczenia i podziękowania: Powinny zawierać informacje na temat źródeł finansowania (numery grantów); podziękowania powinny dotyczyć osób, których udział w powstaniu pracy był istotny. Należy uzyskać zgodę osoby, której nazwisko zostanie wymienione w tekście. Autorzy powinni ujawnić w tym miejscu wszelkie zależności finansowe i inne, których istnienie w przypadku nieujawnienia mogłoby budzić podejrzenie konfliktu interesów.
7) Piśmiennictwo: Pozycje piśmiennictwa należy cytować w kolejności ich przywołania w tekście pracy. Odwołania do piśmiennictwa w tekście pracy prosimy umieszczać w nawiasach kwadratowych, ze spacją między przecinkiem a kolejnym numerem, np. [3, 4, 8]. Na autorach pracy ciąży obowiązek dokładnego sprawdzenia dokładności cytowań. Należy podać nazwiska trzech pierwszych autorów, a jeśli jest ich więcej – dodać skrót „i wsp.“. Należy stosować skróty nazw czasopism wg Index Medicus.
Pozycje piśmiennictwa powinny mieć następujący układ:
Artykuły w czasopiśmie: Sorge J, Sittl R. Transdermal buprenorphine in the treatment of chronic pain: results of a phase III, multicenter, randomized, double-blind, placebo controlled study. Clin Ther 2004; 26: 1808-1820.
Książki: Jarosz J. Medycyna paliatywna – rozważania ogólne.
W: Medycyna bólu. Dobrogowski J, Worliczek J (red.). Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2004; 355-356.
8) Tabele: Każda tabela powinna znajdować się na oddzielnej stronie. Tabele numerujemy liczbami arabskimi wg kolejności pojawiania się w pracy. W tekście należy wskazać miejsce ich zamieszczenia. Informacje zawarte w tabelach nie powinny być powtarzane w tekście. Objaśnienia do tabeli, np. rozwinięcia skrótów, podaje się w stopkach pod tabelą.
9) Ryciny: Powinny być opatrzone numerami i zapisane w jednym z wymienionych formatów: .jpg, .bmp lub .tif. Fotografie przesyłane do redakcji w formie elektronicznej powinny posiadać rozdzielczość 300 dpi oraz rozszerzenia .tif lub .jpg. Proszę zaznaczyć ich usytuowanie w tekście pracy. Jeżeli rycina (fotografia) była już publikowana, to należy podać jej źródło, a także uzyskać pisemną zgodę od właściciela praw autorskich na jej ponowną publikację.
Skróty należy zawsze objaśnić przy pierwszym wystąpieniu terminu skracanego w tekście (dotyczy to również streszczenia). Poza wyjątkowymi sytuacjami, nie należy używać skrótów w tytule i śródtytułach pracy.
Autorzy są zobowiązani dołączyć do pracy:
• list przewodni, w którym znajdzie się oświadczenie o tym, że: 1) wszyscy wymienieni jako autorzy pracy przeczytali ją i zaakceptowali skierowanie jej do druku; 2) kierownik instytucji, w której praca powstała, wyraził zgodę na jej skierowanie do druku; list przewodni należy zamieścić w panelu redakcyjnym w odpowiedniej rubryce;
• uzupełnioną umowę wydawniczą przenoszącą prawa autorskie na Wydawcę, w której autorzy oświadczają, że: 1) przysługują im pełne prawa autorskie do utworu, w tym prawa lub licencje na publikacje wszelkich zdjęć, rycin i tabel etc. zawartych w utworze; 2) nie przenieśli na rzecz jakiegokolwiek podmiotu praw autorskich do utworu, nie udzielili jakiemukolwiek podmiotowi licencji na jego opublikowanie;
3) artykuł ma charakter oryginalny i jest pozbawiony wad prawnych;
4) artykuł nie został dotychczas opublikowany; 5) umowa nie narusza praw jakiegokolwiek podmiotu trzeciego, w tym w szczególności podmiotu, w którym zatrudnieni są autorzy, lub podmiotów, z którymi autorzy współpracują na jakiejkolwiek podstawie prawnej. Autorzy podają ewentualny konflikt interesów lub deklarują jego brak.
Wzór umowy wydawniczej znajduje się na stronie internetowej czasopisma. Można go również pobrać w panelu redakcyjnym w momencie przesyłania pracy do publikacji. Wypełnioną i podpisaną umowę należy przesłać poprzez panel redakcyjny, ewentualnie faksem lub pocztą na adres Wydawcy.
Stosowanie się do przedstawionych wymagań jest warunkiem koniecznym opublikowania pracy w czasopiśmie. Prace niespełniające wymogów formalnych będą bez oceny merytorycznej odsyłane do autorów w celu uzupełnienia.

Proces recenzowania
Prace nadesłane do redakcji zgodne z Zasadami publikacji prac podlegają ocenie recenzentów. Redakcja dokonuje wyboru recenzentów, kierując się tematyką przedstawioną w artykule nadesłanym do druku. Każda praca recenzowana jest przez niezależnych recenzentów, w modelu, w którym autor/autorzy i recenzenci nie znają swoich tożsamości (tzw. double-blind review process). Recenzent ocenia pracę przez system elektroniczny na podstawie pytań przygotowanych do konkretnego tytułu. Recenzent może również załączyć indywidualne uwagi odnoszące się do treści artykułu. Praca jest akceptowana do publikacji po otrzymaniu pozytywnych opinii ekspertów przez Redaktora Naczelnego.

ETYCZNE STANDARDY I PROCEDURY
Wydawnictwo Termedia zobowiązuje się do przestrzegania standardów etycznego postępowania na wszystkich etapach procesu publikacji. Uważnie śledzimy stowarzyszenia branżowe, takie jak Komitet Etyki Publikacji (COPE), Międzynarodowy Komitet Redaktorów Czasopism Medycznych (ICJME) i Światowe Stowarzyszenie Redaktorów Medycznych (WAME), które określają standardy i dostarczają wytyczne dotyczące najlepszych praktyk w celu spełnienia tych wymagań.

OBOWIĄZKI I ODPOWIEDZIALNOŚĆ AUTORÓW
Autor jest zobowiązany do przygotowania i przesłania artykułu zgodnie z wymogami określonymi przez Redakcję czasopisma. Ponadto autor jest zobowiązany do złożenia redakcji uzupełnionego oświadczenia, w którym zostanie zawarte: oświadczenie o oryginalności treści artykułu (praca jeszcze nigdzie nieopublikowana), integralność praw autorskich innych osób, brak konfliktu interesów lub jego opisanie, a także pozwolenie na opublikowanie artykułu w czasopiśmie. Autorzy są odpowiedzialni za ujawnienie wszelkich finansowych i osobistych relacji, które mogą być postrzegane jako stronniczość ich pracy.

KRYTERIA AUTORSTWA I / LUB KTO POWINIEN BYĆ WYMIENIONY JAKO WSPÓŁPRACOWNIK
Wydawnictwo Termedia w zakresie kryteriów autorstwa i / lub kto powinien być wymieniony jako współtwórca, przestrzega standardów zalecanych przez COPE (Komitet ds. Etyki Publikacji). Szczegółowe informacje na temat tych kryteriów można znaleźć w raporcie COPE publicationeticsics.org/files/2003pdf12_0.pdf .

OBOWIĄZKI I ODPOWIEDZIALNOŚĆ RECENZENTÓW
Artykuły są wybierane do publikacji w systemie podwójnie ślepej selekcji i publikowane w systemie otwartego dostępu. Recenzent dokonuje recenzji za pomocą systemu elektronicznego na podstawie pytań przygotowanych dla konkretnego czasopisma. Recenzent może również wysyłać indywidualne komentarze do opublikowania w treści artykułu.

OBOWIĄZKI I ODPOWIEDZIALNOŚĆ REDAKTORÓW
Redaktorzy są odpowiedzialni za podjęcie decyzji, który z artykułów zostanie zaakceptowany do publikacji. Redaktorzy działają w zrównoważony, obiektywny i uczciwy sposób, wykonując swoje obowiązki, bez dyskryminacji ze względu na płeć, orientację seksualną, przekonania religijne lub polityczne, pochodzenie etniczne lub geograficzne autorów.
facebook linkedin twitter
© 2023 Termedia Sp. z o.o.
Developed by Bentus.