eISSN: 2300-6722
ISSN: 1899-1874
Medical Studies/Studia Medyczne
Bieżący numer Archiwum Artykuły zaakceptowane O czasopiśmie Suplementy Rada naukowa Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac
Panel Redakcyjny
Zgłaszanie i recenzowanie prac online
1/2023
vol. 39
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
streszczenie artykułu:
Artykuł oryginalny

Aktywność enzymów antyoksydacyjnych i stężenie wybranych biomarkerów stresu oksydacyjnego w błonach maziowych pacjentów z chorobą zwyrodnieniową stawów

Agnieszka Jakubowska
1
,
Michał Dobrakowski
1
,
Alina Ostałowska
1
,
Aleksandra Kasperczyk
1
,
Beata Hapeta-Zeman
1
,
Jakub Jakubowski
1
,
Bogdan Koczy
2
,
Tomasz Stołtny
2
,
Sławomir Kasperczyk
1

1.
Department of Biochemistry, Medical University of Silesia, Zabrze, Poland Head of the Department: Prof. Jolanta Zalejska-Fiolka PhD
2.
Department of Orthopedics, District Orthopaedic Hospital, Piekary Śląskie, Poland Head of the Department: Tomasz Stołtny MD, PhD
Medical Studies/Studia Medyczne 2023; 39 (1): 45–50
Data publikacji online: 2023/03/31
Pełna treść artykułu Pobierz cytowanie
 
Metryki PlumX:
Wprowadzenie
Choroba zwyrodnieniowa stawów jest przewlekłym procesem zwyrodnieniowym o wieloczynnikowej etiologii, wciąż niewyjaśnionym. Aktywność enzymów antyoksydacyjnych i stężenie produktów peroksydacji lipidów w błonie maziowej pośrednio wnioskuje o jej stanie oksydacyjno-redukcyjnym. Rola błony maziowej w patogenezie choroby zwyrodnieniowej stawów jest stosunkowo słabo poznana, prawdopodobnie ze względu na trudności w pozyskiwaniu materiału.

Cel pracy
Określenie związku między rozwojem choroby zwyrodnieniowej stawów a aktywnością enzymów antyoksydacyjnych i poziomem wybranych biomarkerów stresu oksydacyjnego w błonach maziowych pacjentów z chorobą zwyrodnieniową stawów.

Materiał i metody
Próbki tkanki maziowej pobrano od 67 pacjentów. U 48 pacjentów wykonano endoprotezoplastykę stawu biodrowego z powodu choroby zwyrodnieniowej stawów (grupa badana), a u 19 pacjentów – chirurgiczną plastykę urazowego złamania szyjki kości udowej (grupa kontrolna). Homogenaty błony maziowej przygotowano zgodnie z autorską metodą. Analiza biochemiczna obejmowała: aktywność miedziowo-cynkowej dysmutazy ponadtlenkowej (CuZn-SOD), peroksydazy glutationowej (GPx), reduktazy glutationowej (GR), katalazy (CAT), stężenia białka, dialdehydu malonowego (MDA), grup tiolowych i całkowitego statusu oksydacyjnego (TOS).

Wyniki
Porównując grupę badaną z grupą kontrolną, aktywność CuZn-SOD była istotnie podwyższona, a aktywność GPx i stężenie grup tiolowych istotnie obniżona, natomiast aktywność GR, CAT, poziom białka, MDA i TOS pozostały niezmienione.

Wnioski
Choroba zwyrodnieniowa stawów związana jest ze stresem oksydacyjnym i zmienioną aktywnością enzymów antyoksydacyjnych w błonie maziowej. Jednak peroksydacja lipidów wydaje się nie mieć istotnego znaczenia dla etiologii i rozwoju choroby zwyrodnieniowej stawów.Introduction
Osteoarthritis is a chronic degenerative process of multifactor etiology, still largely unexplained. The activity of antioxidant enzymes and concentration of lipid peroxidation products in synovial membrane can be indirectly inferred from its oxidation-reduction status. The role of synovial membrane in the pathogenesis of osteoarthritis is relatively poorly understood, probably due to the difficulties in the acquisition of the material.

Aim of the research
We sought to understand the association between osteoarthritis development and the activities of several antioxidant enzymes and levels of selected oxidative stress biomarkers in synovial membranes of osteoarthritic patients.

Material and methods
The synovial tissue samples were collected from 67 patients. Of these patients, 48 underwent endoprosthetic total hip replacement due to osteoarthritis (the examined group), while 19 underwent surgical repair of a traumatic femoral neck fracture (the control group). Homogenates of synovial membrane were prepared according to our published method. The biochemical analysis included: activity of copper-zinc superoxide dismutase (CuZn-SOD), glutathione peroxidase (GPx), glutathione reductase (GR), catalase (CAT), concentrations of protein, malondialdehyde (MDA), thiol groups, and total oxidant status (TOS).

Results
When comparing the examined group with the control group, the activity of CuZn-SOD was significantly elevated and the activity of GPx and the level of thiol groups were significantly decreased, whereas the activities of GR, CAT, the levels of protein, MDA, and TOS remained unaltered.

Conclusions
Osteoarthritis is associated with oxidative stress and altered activities of the antioxidant enzymes in synovial membrane. However, lipid peroxidation seems not to be important for the etiology and development of osteoarthritis.

słowa kluczowe:

błona maziowa, choroba zwyrodnieniowa stawów, stres oksydacyjny, enzymy antyoksydacyjne, dialdehyd malonowy

facebook linkedin twitter
© 2023 Termedia Sp. z o.o.
Developed by Bentus.