eISSN: 2299-8284
ISSN: 1233-9989
Nursing Problems / Problemy Pielęgniarstwa
Bieżący numer Archiwum Artykuły zaakceptowane O czasopiśmie Rada naukowa Recenzenci Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac
2/2010
vol. 18
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
więcej
 
 
streszczenie artykułu:
Artykuł oryginalny

Aktywność fizyczna a zachowania żywieniowe dzieci i młodzieży powiatu ciechanowskiego

Małgorzata Marcysiak
,
Małgorzata Zagroba
,
Bożena Ostrowska
,
Ewa Wiśniewska
,
Miłosz Marcysiak
,
Grażyna Skotnicka-Klonowicz

Data publikacji online: 2010/05/11
Pełna treść artykułu
Pobierz cytowanie
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
Wstęp. Jednym z najważniejszych czynników powodujących choroby cywilizacyjne jest zmniejszona aktywność ruchowa, siedzący tryb
życia oraz niekorzystne zachowania żywieniowe. Wśród młodzieży szkolnej rosnącym problemem zdrowotnym, będącym konsekwencją
małej aktywności fizycznej, są nadwaga i otyłość, które dotyczą 2,5-12% populacji w Polsce. Regularny wysiłek fizyczny o odpowiedniej
intensywności, częstotliwości i czasie trwania jest uważany za istotny czynnik w profilaktyce otyłości.

Cel pracy. Poznanie aktywności fizycznej i zachowań żywieniowych oraz związku między nimi wśród dzieci i młodzieży powiatu ciechanowskiego.

Materiał i metody. Badania przeprowadzono metodą sondażu diagnostycznego, techniką ankietowania wśród 899 uczniów wybranych
szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych w mieście i na wsi. Uzyskane wyniki badania ankietowego poddano analizie
statystycznej oraz statystycznej weryfikacji hipotez.

Wyniki. W badaniu wzięło udział 457 chłopców i 442 dziewczęta. Uzyskane wyniki wskazują, że 28% badanych prezentowało przeciętny
poziom aktywności fizycznej, 22% zadowalający, 20% niski, a 16% niezadowalający. Najmniejszy odsetek (14%) charakteryzował wysoki
poziom aktywności. Wśród respondentów 50% prezentowało przeciętne zachowania żywieniowe, aż 30% niskie i 9% niezadowalające.
Zadowalające zachowania stwierdzono u 10% badanych, a wysoki poziom zachowań żywieniowych dotyczył tylko 1% ankietowanych.
Istnieje istotny statystycznie związek (p < 0,05) między poziomem zachowań żywieniowych a poziomem aktywności fizycznej. Związek
ten jest najsilniejszy w podgrupie osób otyłych i zagrożonych otyłością. Nie ma istotnych statystycznie różnic między poziomem zachowań
żywieniowych i aktywności fizycznej w grupie otyłych i zagrożonych otyłością a tymi z prawidłową masą ciała i szczupłymi.

Wnioski. Istnieje potrzeba uświadamiania dzieci i młodzieży o wpływie korzystnych zachowań żywieniowych i aktywności fizycznej na
zdrowie. Konieczne są również działania zachęcające dzieci i młodzież do uprawiania sportu i aktywnego spędzania wolnego czasu.

Problemy Pielęgniarstwa 2010; 18 (2): 176-183

Introduction. One of the most important factors causing the civilisation illnesses is lower physical activity, sedentary lifestyle and unfavourable
nutritional habits. Among the young the growing problem is obesity which is the result of the previously mentioned factors. The obesity problem
touches 2.5-12% of Polish population. Regular exercises with appropriate strength is considered to be the vital factor in obesity prevention.
Aim of the study. To get to know the level of physical activity and nutritional behaviour as well as the link between those among the young
form Ciechanów district.

Material and methods. The research was conducted with a survey among 899 students of primary, junior and secondary schools both in
the town and in the villages. The results were analysed statistically and using hypothesis analysis.

Results. Four hundred and fifty seven boys and 442 girls took part in the research. The results show that 28% of the questioned presented an
average level of physical activity, 22% satisfactory, 20% low, 16% unsatisfactory. The lowest percentage (14%) was characterised by high level
of activity. Among 50% of the questioned represented average nutritional behaviour, as high as 30% low and 9% unsatisfactory. Satisfying habits
were shown among 10% of the questioned. The high level of nutritional behaviour was found among only 1% of the surveyed. There is a strong statistic link (p < 0.05) between the level of nutritional behaviour and the physical activity level. The relation is the strongest
in the subgroup of obese people or those who are in danger of become obese. No statistic differences were found between the level of
nutritional behaviour and physical activity in the group of obese and those in danger of becoming ones and those with correct weight and slim.

Conclusions. There is a strong need to making the young aware about the beneficial nutritional behaviour and physical activity on health. It
is necessary to encourage the young generation to active way of spending their free time.

Nursing Topics 2010; 18 (2): 176-183
słowa kluczowe:

aktywność fizyczna; zachowania żywieniowe; otyłość; dzieci; młodzież

facebook linkedin twitter
© 2020 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe