eISSN: 1689-1716
ISSN: 0324-8267
Archiwum Medycyny Sądowej i Kryminologii/Archives of Forensic Medicine and Criminology
Bieżący numer Archiwum Artykuły zaakceptowane O czasopiśmie Suplementy Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac
SCImago Journal & Country Rank
2/2016
vol. 66
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
więcej
 
 
streszczenie artykułu:
Artykuł oryginalny

Analiza charakteru obrażeń u ofiar upadków z wysokości

Magdalena E. Kusior
,
Katarzyna Pejka
,
Michał Knapik
,
Nadja Sajuk
,
Szymon Kłaptocz
,
Tomasz Konopka

Arch Med Sąd Kryminol 2016; 66 (2): 106-124
Data publikacji online: 2017/01/04
Pełna treść artykułu
Pobierz cytowanie
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
Cel pracy:
Określenie rodzaju i rozległości obrażeń, jakie powstają w zależności od wysokości upadku.

Materiał i metody:
Badanie objęło 338 zwłok osób poddanych sekcji sądowo-lekarskiej w Zakładzie Medycyny Sądowej Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w latach 1995–2014, których zgon nastąpił w wyniku obrażeń powstałych wskutek upadku z wysokości od I do X piętra. Dla każdej osoby uzyskano dane dotyczące: płci, wieku, wzrostu, rodzaju obrażeń, obecności we krwi alkoholu oraz innych środków odurzających. Spośród obrażeń przeanalizowano urazy mózgu, narządów klatki piersiowej, jamy brzusznej, a także złamania kości czaszki, kończyn, żeber, kręgosłupa oraz łącznie obecność złamań łopatki, obojczyka i mostka. Analizie poddano częstość występowania poszczególnych obrażeń pomiędzy sobą oraz w zależności od wysokości upadku.

Wyniki:
Liczba i różnorodność analizowanych obrażeń wzrasta wraz z wysokością. Trzy obrażenia: uraz krezki jelitowej, uraz dwóch nerek oraz złamanie drobnych kości kończyny górnej, występują od wysokości progowej III, IV i VI piętra. Dla 11 obrażeń wykazano istotną statystycznie korelację z wysokością upadku. W pracy wykazano także liczne zależności pomiędzy częstością występowania poszczególnych obrażeń.

Wnioski:
Obrażenia występujące od wartości progowej mogą wskazywać na minimalną wysokość, z jakiej nastąpił upadek. Obecność obrażeń korelujących ze wzrastającą wysokością oraz ogólna liczba obrażeń zaobserwowanych u ofiar upadków z wysokości mogą być pomocne podczas wnioskowania o wysokości, z jakiej nastąpił upadek.Aim of study:
To assess the types and extent of injuries sustained by victims of fall from height depending on the height of fall.

Material and methods:
The study included 338 bodies of victims of fatal falls from different heights (from the 1st to 10th floors) who were subjected to medico-legal autopsy at the Department of Forensic Medicine, Jagiellonian University Medical College, between 1995 and 2014. For each individual, selected data were collected including gender, age, body height, injury types and presence of alcohol or other intoxicants in blood. The analysis comprised injuries to the brain, thoracic and abdominal organs, fractures of the skull, extremities, ribs and spine, and fractures of the scapula, clavicle and sternum (considered together). The study focused on determining the frequency of occurrence of different injuries in relation to one another and depending on the height of fall.

Results:
The number and extent of injuries was found to increase along with the height of fall. Three injury types, including injuries to the mesentery and both kidneys and fractures of upper extremity small bones, were shown to occur from the threshold heights of the 3rd, 4th and 6th floors. Eleven injuries demonstrated a statistically significant correlation with the height of fall. The study also revealed a number of correlations between the frequencies of occurrence of different injuries.

Conclusions:
Injuries found from the threshold value may suggest the minimal height of fall. The presence of injuries which correlate with increasing height, and the overall number of injuries observed in victims of fall from height, may be useful for inferring the height of the fall.

słowa kluczowe:

samobójstwo, uraz wielonarządowy, upadek z wysokości

POLECAMY
© 2019 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe