eISSN: 2084-9850
ISSN: 1897-3116
Pielęgniarstwo Chirurgiczne i Angiologiczne/Surgical and Vascular Nursing
Bieżący numer Archiwum O czasopiśmie Rada naukowa Recenzenci Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac
4/2012
vol. 6
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
więcej
 
 
streszczenie artykułu:
Artykuł oryginalny

Analiza poziomu jakości opieki pielęgniarskiej w opinii pielęgniarek i pacjentów

Jolanta Glińska
,
Agata Bednarska
,
Beata Brosowska
,
Małgorzata Lewandowska

Pielęgniarstwo Chirurgiczne i Angiologiczne 2012; 4: 151-160
Data publikacji online: 2012/12/20
Pełna treść artykułu
Pobierz cytowanie
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
Wstęp: W związku z rozwojem sektora usług we współczesnej gospodarce coraz częściej słyszy się o zapewnieniu wyso­kiego poziomu jakości czy zarządzaniu jakością. Ocena poziomu jakości wymuszana jest głównie stale rosnącymi potrzebami i oczekiwaniami konsumentów oraz coraz większą konkurencją między usługodawcami. Dotyczy to również instytucji non-profit (nienastawionych na zysk), takich jak np. szpitale. O jakości w pielęgniarstwie mówi się od początku jego profesjonalnego rozwoju. Zapewnienie jej wymaga spełnienia takich samych warunków, jakie stawiane są przed całym systemem ochrony zdrowia. We współczesnym pielęgniarstwie zwraca się uwagę na kompleksowe widzenie pacjenta, co wymusza na pielęgniarkach zmianę modelu pracy. Preferowaną metodą pracy zarówno w Polsce, jak i za granicą jest proces pielęgnowania, określany jako koncepcja i naukowa metoda pielęgnowania.

Cel pracy: Uzyskanie odpowiedzi na pytanie, jak pielęgniarki oceniają świadczenie usługi i jak są one odbierane przez samych odbiorców opieki i czy zdaniem obu tych grup model opieki pielęgniarskiej wpływa na jej jakość?

Materiał i metody: Badanie przeprowadzono wśród pa­cjentów i pielęgniarek w Szpitalu Wojewódzkim w Bełchatowie, w 6 losowo wybranych oddziałach w 2010 r. Od kilkunastu lat w tymże szpitalu stopniowo wprowadzany był proces pielęgnowania. Do zbierania danych zastosowano dwa kwestionariusze ankiety: dla pacjentów i pielęgniarek. Ocena wyników pytań zamkniętych obydwu kwestionariuszy oparta jest na kryteriach udziału procentowego udzielonej odpowiedzi. Zależność pomię­dzy modelem opieki a jakością opieki badano przy użyciu testu niezależności χ2.

Wyniki: W badaniu wykazano różnicę w postrzeganiu jakości opieki pielęgniarskiej w obu badanych grupach. Samoocena ze strony pielęgniarek była wyższa. Jedynie około 20% badanych pacjentów, zgodnie z myślą procesu pielęgno­wania, było włączanych w etap planowania, realizowania i oceny. Analiza statystyczna wskazała na zależność pomiędzy metodą pracy a jakością opieki jedynie w grupie badanych pa-cjentów, pielęgniarki nie generalizują takiej relacji.

Wnioski: Dowiedziono, iż pielęgniarki pracują zgodnie ze współczesnym modelem, jednakże proces pielęgnowania jest prowadzony fragmentarycznie, niezgodnie z jego podstawowy­mi założeniami.

Introduction: In connection with the development of the service sector in today's economy we hear about ensuring a high level of quality and quality management more and more. Assessment of the level of quality is mainly forced by constantly increasing needs and expectations of consumers and the increasing competition among service providers. This also applies to non-profit institutions such as hospitals. Since the beginning of nursing professional development the quality in nursing has been discussed. Providing it requires the same conditions as in the entire health care system. In today’s nursing, attention is directed to the comprehensive approach to the patient, which forces nurses to change their work patterns. The preferred method of nurses’ work both in Poland and abroad, is the process of care, defined as a concept and scientific method of nursing.

Aim: To answer the question of how nurses assess the provision of services and how they are received by the patients and whether, in the opinion of these two groups, the nursing care model affects its quality.

Material and methods: The survey was conducted among patients and nurses at the Provincial Hospital in Bełchatów, in six randomly selected wards in 2010. For a dozen or so years the nursing process has been gradually implemented in that hospital. For data collection two questionnaires: for patients and nurses, were used. Assessment of the results of closed questions in both questionnaires is based on the criteria of the percentage of answers. The relationship between the model of care and quality of care was analysed using the χ2 test of independence.χ

Results: The study has shown a difference in perception of quality of nursing care in both groups. Self-evaluation by the nurses was higher. Only about 20% of patients were, in accordance with the aim of the nursing process, involved in the planning, implementation and evaluation. Statistical analysis indicated the relationship between the method of work and the quality of care only in the group of patients; nurses do not generalize such a relationship.

Conclusions: The study has proven that nurses are working according the modern model of work, however, the care process is carried out fragmentarily, contrary to its basic assumptions.
słowa kluczowe:

jakość opieki, pielęgniarka, pacjent, proces pielęgnowania

facebook linkedin twitter
© 2022 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.