eISSN: 2084-9850
ISSN: 1897-3116
Pielęgniarstwo Chirurgiczne i Angiologiczne/Surgical and Vascular Nursing
Bieżący numer Archiwum Artykuły zaakceptowane O czasopiśmie Rada naukowa Recenzenci Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac Standardy etyczne i procedury
Panel Redakcyjny
Zgłaszanie i recenzowanie prac online
1/2017
vol. 11
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
streszczenie artykułu:

Analiza poziomu komfortu w opiece pielęgniarskiej na przykładzie pacjentów leczonych z powodu oparzeń

Barbara J. Ślusarska
,
Alina Deluga
,
Paulina Kołodyńska
,
Danuta Zarzycka
,
Katarzyna Szczekala
,
Katarzyna Kocka
,
Grzegorz J. Nowicki

Pielęgniarstwo Chirurgiczne i Angiologiczne 2017; 11 (1): 32-36
Data publikacji online: 2017/04/12
Pełna treść artykułu Pobierz cytowanie
 
Wstęp: Zapewnienie komfortu w opiece pielęgniarskiej nad pacjentem z chorobą oparzeniową jest trudnym zadaniem. Opiekę pielęgniarską, w której komfort pacjenta stanowi fundamentalne znaczenie, wprowadziła Katharine Kolcaba.

Cel pracy: Ocena poziomu komfortu pacjentów leczonych z powodu oparzeń z uwzględnieniem wybranych uwarunkowań tego stanu.

Materiał i metody: Badaniem objęto 100 pacjentów hospitalizowanych na dwóch oddziałach szpitalnych we Wschodnim Centrum Leczenia Oparzeń w Łęcznej. Badania prowadzono w okresie od marca do czerwca 2015 r.

W badaniu wykorzystano metodę sondażu diagnostycznego i analizy dokumentacji medycznej. Badania przeprowadzono przy użyciu narzędzia badawczego General Comfort Questionnaire (GCQ), opracowanego przez Kolcabę. Dane o czynnikach społeczno-demograficznych, klinicznych oraz pielęgnacyjnych pozyskano z dokumentacji pacjenta.

Wyniki: Wyniki badań komfortu skalą GCQ w grupie pacjentów z oparzeniami pokazują, że najniżej został oceniony aspekt fizyczny – 2,58 pkt (64,4%), a najwyżej aspekt środowiskowy – 3,14 pkt (78,5%). Powierzchnia oparzenia ciała badanych koreluje istotnie statystycznie z trzema wymiarami komfortu GCQ: fizyczny (p < 0,001), psychoduchowy i społeczny (p < 0,05). Poszczególne kategorie opieki pielęgniarskiej (I, II, III) pozostają w istotnym statystycznie związku z poczuciem komfortu w badanej grupie (p < 0,001).

Wnioski: Im wyższy procent oparzonej powierzchni ciała, tym mniejszy komfort odczuwali badani w trzech wymiarach wchodzących w skład narzędzia GCQ (psychoduchowy, społeczny i fizyczny). Pacjenci z II i III stopniem oparzeń istotnie różnią się w zakresie odczuwania komfortu w wymiarze fizycznym.

Introduction: The provision of comfort in nursing care for patients treated for burns is a difficult task. Nursing care in which patients’ comfort is of fundamental significance was implemented by Kathrine Kolcaba.

Aim of the study: To assess the level of comfort in patients treated for burns with regard to selected conditions.

Material and methods: The study included 100 patients treated in the hospital of the Eastern Centre of Burn Treatment in Łęczna, Poland. The study was conducted in the period from March to June in 2015.

The method of diagnostic survey and analysis of medical records. The research was conducted by means of a diagnostic tool – the General Comfort Questionnaire (GCQ) compiled by Kolcaba. The data on social, demographic, clinical and nursing factors were collected from the patients’ records.

Results: The results of the research into comfort in a group of patients with burns carried out by means of the GCQ demonstrate that the physical aspect was rated the lowest – 2.58 points (64.4%) while the environmental one was the highest – 3.14 points (78.5%). The surface body burns examined correlates significantly with the three dimensions of comfort: physical (p < 0.001), the transcendental and social (p < 0.05).

Conclusions: The higher the percentage of the body affected by a burn, the lower the comfort experienced in three aspects of the GCQ, namely psychospiritual, social and physical ones. The patients with second and third degree burns differ considerably regarding comfort in the physical dimension.
słowa kluczowe:

opieka pielęgniarska, oparzenia, poziom komfortu

facebook linkedin twitter
© 2023 Termedia Sp. z o.o.
Developed by Bentus.