eISSN: 2084-9850
ISSN: 1897-3116
Pielęgniarstwo Chirurgiczne i Angiologiczne/Surgical and Vascular Nursing
Bieżący numer Archiwum Artykuły zaakceptowane O czasopiśmie Rada naukowa Recenzenci Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac Standardy etyczne i procedury
Panel Redakcyjny
Zgłaszanie i recenzowanie prac online
1/2020
vol. 14
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
streszczenie artykułu:
Artykuł oryginalny

Analiza świadczeń medycznych realizowanych na szpitalnym oddziale ratunkowym

Małgorzata E. Starczewska
1
,
Piotr Brosz
2

1.
Zakład Pielęgniarstwa, Wydział Nauk o Zdrowiu, Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
2.
Studenckie Koło Naukowe przy Zakładzie Pielęgniarstwa, Wydział Nauk o Zdrowiu, Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
Pielęgniarstwo Chirurgiczne i Angiologiczne 2020; 1: 31-37
Data publikacji online: 2020/05/29
Pełna treść artykułu Pobierz cytowanie
 
Wstęp
Celem pracy była analiza świadczeń medycznych udzielanych pacjentom zgłaszającym się na szpitalny oddział ratunkowy.

Materiał i metody
W badaniu o charakterze retrospektywnym posłużono się metodą analizy dokumentacji medycznej pacjentów przyjętych w okresie od 1 stycznia 2016 r. do 30 czerwca 2016 r. na Szpitalny Oddział Ratunkowy im. Stanisława Staszica w Pile. Analizy dokonano na podstawie historii choroby pacjentów rejestrowanych do systemu elektronicznego Eskulap.

Wyniki
Badania udowodniły, że płeć badanych pacjentów nie wpływała na tryb przyjmowania na SOR (p > 0,05). Analiza materiału badawczego wykazała istnienie istotnej statystycznie zależności między trybem przyjęcia a porą roku (p < 0,001), porą dnia (p < 0,001), trybem wypisu (p < 0,001) i wykonanymi badaniami laboratoryjnymi (p < 0,001).

Wnioski
Pacjenci najczęściej zgłaszali się na SOR w ciągu dnia, w okresie wiosennym, w trybie przyjęcia nagłego – inne przypadki. Największą liczbę rozpoznań końcowych według Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych ICD-10 stanowiły urazy głowy, obrażenia narządu ruchu, ciało obce w zewnętrznej części oka, nieurazowe bóle brzucha, nadciśnienie tętnicze oraz incydenty naczyń mózgowych. Pacjenci zgłaszający się samodzielnie na SOR najczęściej podawali dolegliwości będące składowymi kodu S, natomiast u pacjentów przywożonych przez zespoły ratownictwa medycznego najczęściej rozpoznawano zaburzenia zawarte w kodach I oraz R. Wśród mężczyzn najczęstszym rozpoznaniem według klasyfikacji chorób ICD-10 były problemy zdrowotne z kodu S i T, a u kobiet z kodu R.Introduction
To analyse medical services provided to patients reporting to the Hospital Emergency Department (ER).

Material and methods
This retrospective study used the method of analysing medical records of patients admitted in the period from 1 January 2016 to 30 June 2016 at the Stanisław Staszic’s Hospital Emergency Department in Piła. The analysis was based on the medical history of patients registered in the Eskulap electronic system.

Results
Studies have shown that the gender of the patients did not affect the mode of admission to ER (p > 0.05). Analysis of the research material showed the existence of a statistically significant relationship between the admission mode and the time of year (p < 0.001), time of day (p < 0.001), discharge mode (p < 0.001), and laboratory tests (p < 0.001).

Conclusions
Patients usually reported to the ER during the day, in the springtime, in emergency mode: other cases. The largest number of final diagnoses according to the International Classification of Diseases and Health Problems ICD-10 were head injuries, musculoskeletal injuries, foreign body in the outer part of the eye, non-traumatic abdominal pain, hypertension, and cerebrovascular incidents. Patients who reported themselves to the ER most often reported complaints that were components of the S code, while patients imported by an Emergency Medical Team (EMT) were most often diagnosed with disorders contained in codes I and R. Among men, the most common diagnosis according to the ICD-10 were health problems from the S and T codes, and in women from code R.

słowa kluczowe:

pacjent, szpitalny oddział ratunkowy, świadczenia medyczne

facebook linkedin twitter
© 2023 Termedia Sp. z o.o.
Developed by Bentus.