eISSN: 2084-9850
ISSN: 1897-3116
Pielęgniarstwo Chirurgiczne i Angiologiczne/Surgical and Vascular Nursing
Bieżący numer Archiwum Artykuły zaakceptowane O czasopiśmie Rada naukowa Recenzenci Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac Standardy etyczne i procedury
Panel Redakcyjny
Zgłaszanie i recenzowanie prac online
2/2020
vol. 14
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
streszczenie artykułu:
Artykuł oryginalny

Analiza systematycznej aktywności fizycznej i jakości życia osób ze stomią jelitową

Renata Piotrkowska
1
,
Piotr Jarzynkowski
1

1.
Zakład Pielęgniarstwa Chirurgicznego, Instytut Pielęgniarstwa i Położnictwa, Gdański Uniwersytet Medyczny, Gdańsk
Pielęgniarstwo Chirurgiczne i Angiologiczne 2020; 2: 70-74
Data publikacji online: 2020/09/14
Pełna treść artykułu Pobierz cytowanie
 
Cel pracy
Analiza wpływu systematycznej aktywności fizycznej na poziom i jakość życia osób ze stomią jelitową.

Materiał i metody
Przebadano 80 osób z wyłonioną stomią jelitową zrzeszonych w Pomorskim Stowarzyszeniu Stomijnym. Do oceny jakości życia wykorzystano skróconą wersję ankiety oceniającej jakość życia (The World Health Organization Quality Of Life – WHOQOL-BREF). Ocenę aktywności fizycznej prowadzono na podstawie Międzynarodowego kwestionariusza aktywności fizycznej (IPAQ) w wersji polskiej. W celu zebrania danych społeczno-demograficznych wykorzystano autorski kwestionariusz ankiety. Do analizy statystycznej wykorzystano pakiet statystyczny IBM SPSS 23. W obliczeniach jako poziom istotności przyjęto p < 0,005.

Wyniki
Po wyłonieniu stomii prawie połowa badanych (47%) kontynuowała aktywność fizyczną mniej intensywnie niż przed jej wytworzeniem, 38% w ogóle nie wykonywało dawnych aktywności fizycznych, a tylko 15% osób odpowiedziało, że są aktywne w takim samym stopniu. Na podstawie uzyskanych wyników aktywność fizyczna badanych została oceniona jako dostateczna, a jakość życia ankietowani określali najczęściej jako średnią. Zebrane dane wykazały, że osoby, które nie były aktywne zawodowo, nie były wystarczająco aktywne fizycznie (p = 0,021). Badania nie wykazały istotnego związku między poziomem aktywności fizycznej a jakością życia.

Wnioski
Aktywność fizyczna jest znacząco warunkowana aktywnością zawodową. Czynniki społeczno-demograficzne nie różnicują poziomu aktywności fizycznej osób z przetoką jelitową. Aktywność fizyczna nie wpływa istotnie na jakość ich życia.Aim of the study
Analysis of the impact of systematic physical activity on the level and quality of life of people with intestinal stoma.

Material and methods
Eighty people with an established intestinal stoma associated with the Pomeranian Stoma Association were examined. To assess the quality of life, the Abbreviated Version of the World Health Organisation Quality of Life Best Available Techniques Reference Document (WHOQOL-BREF) was used. Assessment of physical activity was based on the International Physical Activity Questionnaire (IPAQ) – Polish version. In order to collect socio-demographic data, the author’s own questionnaire was used. The statistical package IBM SPSS 23 was used for statistical analysis of the collected data. In the obtained calculations, p < 0.005 was used as the significance level.

Results
After the emergence of the stoma, only half of the respondents (50%) continued their physical activity from the period before the emergence, and 46% indicated that they did not feel at ease while exercising. On the basis of the results obtained, the physical activity of the respondents was sufficient, and the respondents most often defined their quality of life as average. The collected data showed that people who were not economically active were not sufficiently physically active (p = 0.021). The study did not show a significant relationship between the level of physical activity and quality of life.

Conclusions
Physical activity is significantly conditioned by the professional activity of people with intestinal stoma. Socio-demographic factors do not differentiate the level of physical activity of people with intestinal fistula. Physical activity does not significantly affect the quality of their lives.

słowa kluczowe:

aktywność fizyczna, jakość życia, stomia jelitowa

facebook linkedin twitter
© 2023 Termedia Sp. z o.o.
Developed by Bentus.