eISSN: 1644-4116
ISSN: 1429-8538
Psychoonkologia
Bieżący numer Archiwum Artykuły zaakceptowane O czasopiśmie Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac
NOWOŚĆ
Portal dla onkologów!
www.eonkologia.pl
3/2014
vol. 18
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
więcej
 
 
streszczenie artykułu:
Artykuł oryginalny

Amazońskie dylematy. Powody rezygnacji kobiet po chirurgicznym leczeniu raka piersi z zabiegu rekonstrukcji piersi

Emilia Mazurek

Psychoonkologia 2014; 3: 97–105
Data publikacji online: 2014/10/15
Pełna treść artykułu
Pobierz cytowanie
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
Wstęp: Coraz większa liczba kobiet po chirurgicznym leczeniu raka piersi konfrontuje się z decyzją dotyczącą poddania się zabiegowi rekonstrukcji piersi. Choć systematycznie wzrasta liczba pacjentek decydujących się na zabieg odtwórczy, to zdecydowana większość z niego rezygnuje. Celem przeprowadzonych badań było poznanie powodów, dla których kobiety po chirurgicznym leczeniu raka piersi nie poddają się zabiegowi rekonstrukcji piersi.

Materiał i metody: Przeprowadzono sondaż diagnostyczny z wykorzystaniem autorskiego kwestionariusza ankiety. Badania przeprowadzono w siedmiu losowo wybranych klubach kobiet po mastektomii „Amazonki” działających na Dolnym Śląsku. W badaniach wzięło udział 139 kobiet, które przeszły zabieg mastektomii bądź operację oszczędzającą i nie poddały się zabiegowi rekonstrukcji piersi.

Wyniki: Średnia wieku badanych wyniosła 59 lat (±9,91 roku). Największą grupę stanowiły kobiety deklarujące wykształcenie średnie. W większości były to mężatki mieszkające w miastach. Najliczniejszą grupę badanych stanowiły Amazonki, u których raka piersi zdiagnozowano ponad 5 lat temu i które zostały poddane mastektomii jednostronnej. Głównym powodem rezygnacji z zabiegu rekonstrukcji piersi był brak wewnętrznej potrzeby spowodowany akceptacją ciała (29%). Na dalszych pozycjach pojawiły się: wiek (18%), lęk przed wznową choroby (12%), lęk przed kolejną operacją (10%), lęk przed bólem pooperacyjnym (7%), obawa, że trudno będzie monitorować ewentualne zmiany w miejscu zrekonstruowanej piersi (6%), przeciwwskazania medyczne (5%), inne. Dla badanej grupy charakterystyczne było stosunkowo duże zróżnicowanie samooceny dotyczącej posiadanej wiedzy o zabiegu rekonstrukcji piersi i jego możliwych konsekwencjach. Najwięcej kobiet określiło poziom posiadanej wiedzy o zabiegu jako średni.

Wnioski: Decyzja o poddaniu się zabiegowi rekonstrukcji piersi bądź rezygnacji z niego jest trudna. Kompleksowa wiedza na temat zabiegu i jego konsekwencji może pomóc chorej w jej podjęciu. Upowszechnianie rzetelnej wiedzy w tym zakresie jest ważnym zadaniem, z jakim powinny się zmierzyć m.in. Amazonki zrzeszone w klubach.

Background: An increasing number of women after surgical treatment of breast cancer are confronted with the decision to undergo breast reconstruction surgery. Most patients refuse to undergo the breast reconstructive surgery. The aim of this study was to investigate the reasons why women refuse to undergo breast reconstructive surgery after surgical treatment of breast cancer.

Material and methods: Material and methods: The study was carried out using the author’s questionnaire. The research was conducted in seven clubs for Amazons located in Lower Silesia. In the study there participated 139 women after mastectomy or conservative surgery who did not undergo breast reconstructive surgery.

Results: The average age of respondents was 59 years (±9.91 years). The largest group of respondents consisted of women declaring medium education levels. They were mostly married women living in cities. The largest group of respondents consisted of women diagnosed more than five years ago and who underwent mastectomy. The main reason for refusing to undergo breast reconstruction was no need (self-acceptance) (29%). The other reasons were: age (18%), the fear that reconstruction may trigger recurrence of the cancer (12%), the fear of additional surgery (10%), the fear of a pain (7%), the fear that it would be difficult to check the possible changes in the reconstructed breast (6%), medical reasons (5%), and others. The study group was characterized by a relatively large variation in the self-assessment in terms of knowledge about breast reconstruction surgery and its possible consequences. Most of them identified the level of knowledge about the procedure as average.

Conclusions: The decision to undergo breast reconstruction surgery is difficult. Comprehensive knowledge about the procedure and its consequences, provided to the patient, can help her make a decision. It is an important task which should be undertaken by women after mastectomy affiliated to the clubs.
słowa kluczowe:

rak piersi, rekonstrukcja piersi, Amazonki, wiedza, edukacja

referencje:
Yalom M. Historia kobiecych piersi. Wydawnictwo Zielone Drzewo, Instytut Psychologii Zdrowia PTP, Warszawa 2012. 
http://onkologia.org.pl/nowotwory-piersi-kobiet/ [dostęp 7.04.14] 
Nano MT, Gill PG, Kollias J, Bochner MA, Carter N, Winefield HR. Qualitative assessment of breast reconstruction in a specialist breast unit. ANZ J Surg 2005; 75: 445-453. 
Moody LA. Psychological Aspects of Additional Procedures Following Breast Reconstruction. The University of Hull 2007. 
Nowicki A, Nikiel M. Operacje odtwórcze piersi, ocena satysfakcji pacjentek. Wspolczesna Onkol 2006; 10: 45-50. 
de Walden-Gałuszko K, Majkowicz M, Trojanowski L, Trzebiatowska I. Jakość życia u kobiet z nowotworem gruczołu piersiowego. W: de Walden-Gałuszko K, Majkowicz M (red.). Jakość życia w chorobie nowotworowej. Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 1994; 105-112. 
Rowland JH, Desmond KA, Meyerowitz BE, Belin TR, Wyatt GE, Ganz PA. Role of breast reconstructive surgery in physical and emotional outcomes among breast cancer survivors. J Natl Cancer Inst 2000; 92: 1422-1429. 
Handel N, Silverstein MJ, Waisman E, Waisman JR. Reasons why mastectomy patients do not have breast reconstruction. Plast Reconstr Surg 1990; 86: 1118-1122; discussion 1123-1125. 
Fallbjörk U, Karlsson S, Salander P, Rasmussen BH. Differences between women who have and have not undergone breast reconstruction after mastectomy due to breast cancer. Acta Oncol 2010; 49: 174-179. 
Reaby LL. Reasons why women who have mastectomy decide to have or not to have breast reconstruction. Plast Reconstr Surg 1998; 101: 1810-1818. 
Schain WS, Jacobs E, Wellisch DK. Psychosocial issues in breast reconstruction. Clin Plast Surg 1984; 11: 237-251. 
Harcourt D, Rumsey N. Psychological aspects of breast reconstruction: a review of the literature. J Adv Nurs 2001; 35: 477-487. 
Mazurek E. Rekonstrukcja piersi – motywacja kobiet i poziom satysfakcji z zabiegu. Leczenie Ran 2012; 9: 51-57. 
Połom K, Murawa D, Wasiewicz J, Połom W, Murawa P. Rekonstrukcja gruczołu piersiowego u chorych leczonych z powodu raka piersi. Przegląd piśmiennictwa. Wspolczesna Onkol 2009; 13: 304-308. 
Mazurek E. Znaczenie wiedzy w podejmowaniu decyzji o poddaniu się zabiegowi rekonstrukcji przez kobiety leczone z powodu raka piersi. Onkologia Polska 2012; 15: 166-170. 
Ananian P, Houvenaeghel G, Protière C i wsp. Determinants of patients’ choice of reconstruction with mastectomy for primary breast cancer. Ann Surg Oncol 2004; 11: 762-771. 
Zierkiewicz E, Wechmann K. Amazonki – moje życie. Historia ruchu kobiet po leczeniu raka piersi z biografią liderki w tle. Fundacja Ekspert – Kujawy, Inowrocław 2013. 
Zierkiewicz E. Prasa jako medium edukacyjne. Kulturowe reprezentacje raka piersi w czasopismach kobiecych. Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2013. 
Nowak-Dziemianowicz M. Edukacja jako lustro kultury. Kultura i Edukacja 2013; 4: 7-23. 
Mazurek E. Biografie edukacyjne kobiet dotkniętych rakiem piersi. Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2013. 
Kasper AS. The Social Construction of Breast Loss and Reconstruction. Womens Health 1995; 1: 197-219.
© 2019 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe