eISSN: 1644-4116
ISSN: 1429-8538
Psychoonkologia
Bieżący numer Archiwum Artykuły zaakceptowane O czasopiśmie Rada naukowa Bazy indeksacyjne Kontakt Zasady publikacji prac
NOWOŚĆ
Portal dla onkologów!
www.eonkologia.pl
3/2014
vol. 18
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
streszczenie artykułu:
Artykuł oryginalny

Amazońskie dylematy. Powody rezygnacji kobiet po chirurgicznym leczeniu raka piersi z zabiegu rekonstrukcji piersi

Emilia Mazurek

Psychoonkologia 2014; 3: 97–105
Data publikacji online: 2014/10/15
Pełna treść artykułu Pobierz cytowanie
 
Wstęp: Coraz większa liczba kobiet po chirurgicznym leczeniu raka piersi konfrontuje się z decyzją dotyczącą poddania się zabiegowi rekonstrukcji piersi. Choć systematycznie wzrasta liczba pacjentek decydujących się na zabieg odtwórczy, to zdecydowana większość z niego rezygnuje. Celem przeprowadzonych badań było poznanie powodów, dla których kobiety po chirurgicznym leczeniu raka piersi nie poddają się zabiegowi rekonstrukcji piersi.

Materiał i metody: Przeprowadzono sondaż diagnostyczny z wykorzystaniem autorskiego kwestionariusza ankiety. Badania przeprowadzono w siedmiu losowo wybranych klubach kobiet po mastektomii „Amazonki” działających na Dolnym Śląsku. W badaniach wzięło udział 139 kobiet, które przeszły zabieg mastektomii bądź operację oszczędzającą i nie poddały się zabiegowi rekonstrukcji piersi.

Wyniki: Średnia wieku badanych wyniosła 59 lat (±9,91 roku). Największą grupę stanowiły kobiety deklarujące wykształcenie średnie. W większości były to mężatki mieszkające w miastach. Najliczniejszą grupę badanych stanowiły Amazonki, u których raka piersi zdiagnozowano ponad 5 lat temu i które zostały poddane mastektomii jednostronnej. Głównym powodem rezygnacji z zabiegu rekonstrukcji piersi był brak wewnętrznej potrzeby spowodowany akceptacją ciała (29%). Na dalszych pozycjach pojawiły się: wiek (18%), lęk przed wznową choroby (12%), lęk przed kolejną operacją (10%), lęk przed bólem pooperacyjnym (7%), obawa, że trudno będzie monitorować ewentualne zmiany w miejscu zrekonstruowanej piersi (6%), przeciwwskazania medyczne (5%), inne. Dla badanej grupy charakterystyczne było stosunkowo duże zróżnicowanie samooceny dotyczącej posiadanej wiedzy o zabiegu rekonstrukcji piersi i jego możliwych konsekwencjach. Najwięcej kobiet określiło poziom posiadanej wiedzy o zabiegu jako średni.

Wnioski: Decyzja o poddaniu się zabiegowi rekonstrukcji piersi bądź rezygnacji z niego jest trudna. Kompleksowa wiedza na temat zabiegu i jego konsekwencji może pomóc chorej w jej podjęciu. Upowszechnianie rzetelnej wiedzy w tym zakresie jest ważnym zadaniem, z jakim powinny się zmierzyć m.in. Amazonki zrzeszone w klubach.

Background: An increasing number of women after surgical treatment of breast cancer are confronted with the decision to undergo breast reconstruction surgery. Most patients refuse to undergo the breast reconstructive surgery. The aim of this study was to investigate the reasons why women refuse to undergo breast reconstructive surgery after surgical treatment of breast cancer.

Material and methods: Material and methods: The study was carried out using the author’s questionnaire. The research was conducted in seven clubs for Amazons located in Lower Silesia. In the study there participated 139 women after mastectomy or conservative surgery who did not undergo breast reconstructive surgery.

Results: The average age of respondents was 59 years (±9.91 years). The largest group of respondents consisted of women declaring medium education levels. They were mostly married women living in cities. The largest group of respondents consisted of women diagnosed more than five years ago and who underwent mastectomy. The main reason for refusing to undergo breast reconstruction was no need (self-acceptance) (29%). The other reasons were: age (18%), the fear that reconstruction may trigger recurrence of the cancer (12%), the fear of additional surgery (10%), the fear of a pain (7%), the fear that it would be difficult to check the possible changes in the reconstructed breast (6%), medical reasons (5%), and others. The study group was characterized by a relatively large variation in the self-assessment in terms of knowledge about breast reconstruction surgery and its possible consequences. Most of them identified the level of knowledge about the procedure as average.

Conclusions: The decision to undergo breast reconstruction surgery is difficult. Comprehensive knowledge about the procedure and its consequences, provided to the patient, can help her make a decision. It is an important task which should be undertaken by women after mastectomy affiliated to the clubs.
słowa kluczowe:

rak piersi, rekonstrukcja piersi, Amazonki, wiedza, edukacja

facebook linkedin twitter
© 2023 Termedia Sp. z o.o.
Developed by Bentus.