eISSN: 1644-4116
ISSN: 1429-8538
Psychoonkologia
Bieżący numer Archiwum Artykuły zaakceptowane O czasopiśmie Rada naukowa Bazy indeksacyjne Kontakt Zasady publikacji prac
NOWOŚĆ
Portal dla onkologów!
www.eonkologia.pl
3/2014
vol. 18
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
streszczenie artykułu:
Artykuł oryginalny

Ocena wpływu wsparcia społecznego na psychiczne przystosowanie do choroby nowotworowej pacjentów w trakcie leczenia paliatywnego lub radykalnego

Julia Wyszomirska
,
Maksymilian Gajda
,
Jacek Janas
,
Mariusz Gomulski
,
Jerzy Wydmański

Psychoonkologia 2014; 3: 89–96
Data publikacji online: 2014/10/15
Pełna treść artykułu Pobierz cytowanie
 
Wstęp: Przystosowanie do choroby nowotworowej można traktować jako szczególną strategię radzenia sobie ze stresem. Czynnikiem, który może odgrywać rolę bufora wobec sytuacji trudnych, jest wsparcie społeczne. Celem badania była ocena zależności między subiektywnym spostrzeganiem różnych wymiarów wsparcia społecznego i stosowaniem konstruktywnych bądź destrukcyjnych strategii adaptacyjnych w sytuacji choroby nowotworowej u pacjentów w trakcie terapii paliatywnej lub radykalnej.

Materiał i metody: Zbadano 89 chorych na nowotwory złośliwe w trakcie leczenia paliatywnego (n = 60) lub radykalnego (n = 29). Wykorzystano dwa narzędzia samoopisowe: Skalę Przystosowania Psychicznego do Choroby Nowotworowej Mini-MAC oraz Berlińskie Skale Wsparcia Społecznego (BSSS).

Wyniki i wnioski: Badane grupy pacjentów różnią się pod względem relacji między poszczególnymi wymiarami wsparcia społecznego oraz ich wpływem na korzystanie ze strategii konstruktywnych lub destrukcyjnych w przystosowaniu do choroby nowotworowej. Dla przystosowania do choroby nowotworowej nie jest szczególnie istotne, jak osoba chora ocenia aktualnie otrzymywane wsparcie, ale jak spostrzega jego dostępność w sytuacji, kiedy będzie potrzebne. W obu badanych grupach siła wpływu spostrzeganych możliwości otrzymania wsparcia na przystosowanie do choroby jest różna. Silniejszy pozytywny wpływ widoczny jest w grupie chorych leczonych paliatywnie, u których wiąże się z korzystaniem z konstruktywnych strategii. U chorych w trakcie terapii radykalnej ogranicza się on do mniejszej tendencji do używania strategii destrukcyjnych.

Background: Adjustment to cancer can be treated as a particular form of coping strategies. Social support is a factor which can play a role as a buffer against difficult situations and stress. The aim of the study was to evaluate the relation between the subjective evaluation of different dimensions of social support and the constructive or destructive adaptive style of coping in cancer patients in palliative or radical treatment.

Material and methods: The study involved 89 cancer patients who were treated palliatively (60 patients) or radically (29 patients). Two self-report tools were used: the Mental Adjustment to Cancer Mini-MAC and Berlin Social Support Scales (BSSS).

Results and conclusions: The examined groups of patients differ in terms of the relations between particular dimensions of social support and their influence on the use of constructive or destructive coping strategies in adjustment to cancer. For the adjustment to cancer, it is not particularly essential how the patient evaluates the actually received social support, but how they perceive its availability in an emergency situation. In both examined groups, the influence of perceived available social support on adjustment to illness is different. A stronger positive influence can be seen in the group of patients in palliative treatment, in whom it relates to the use of constructive coping strategies. In patients in radical treatment, it is connected with a lower tendency to the use of destructive coping strategies.
słowa kluczowe:

wsparcie społeczne, przystosowanie do choroby nowotworowej, przystosowanie psychologiczne, radzenie sobie ze stresem, terapia paliatywna, nowotwór

facebook linkedin twitter
© 2023 Termedia Sp. z o.o.
Developed by Bentus.