eISSN: 2084-9877
ISSN: 1896-9666
Przegląd Kardiodiabetologiczny/Cardio-Diabetological Review
Bieżący numer Archiwum O czasopiśmie Kontakt Zasady publikacji prac
2/2012
vol. 7
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
streszczenie artykułu:

Artykuł oryginalny
Porównanie rozpowszechnienia wybranych czynników ryzyka wystąpienia choroby wieńcowej w populacjach miasta Białystok i powiatu białostockiego u pacjentów hospitalizowanych w Klinice Kardiologii Inwazyjnej w Białymstoku z rozpoznaniem zawału mięśnia sercowego

Łukasz Kuźma
,
Małgorzata Zalewska-Adamiec
,
Karol Kochański
,
Magdalena Róg-Makal
,
Hanna Bachórzewska-Gajewska
,
Sławomir Dobrzycki

Przegląd Kardiodiabetologiczny 2012; 7 (2): 114–121
Data publikacji online: 2012/12/09
Pełna treść artykułu Pobierz cytowanie
 
Wstęp: Ostre zespoły wieńcowe wciąż są najczęstszą przyczyną zgonów w Polsce. Wskaźniki umieralności z powodu zawału mięśnia sercowego są u nas dwukrotnie wyższe niż w innych krajach Unii Europejskiej. Analiza umieralności na terenie naszego kraju ukazuje różnice w grupach pacjentów o różnych statusach socjoekonomicznych czy zamieszkujących różne tereny. W regionach typowo wiejskich wskaźnik umieralności kształtuje się na poziomie 483,5/100 000, a dla mieszkańców miast wynosi 415,6/100 000.

Cel: Porównanie częstości występowania wybranych czynników ryzyka rozwoju choroby wieńcowej u pacjentów z terenu miasta Białystok oraz powiatu białostockiego hospitalizowanych w Klinice Kardiologii Inwazyjnej Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku z rozpoznaniem zawału mięśnia sercowego z uniesieniem odcinka ST (ST-elevation myocardial infarction – STEMI) i bez uniesienia odcinka ST (non-ST-elevation myocardial infarction – NSTEMI).

Materiał i metody: Do badania włączono 440 kolejnych pacjentów z terenu miasta Białystok oraz powiatu białostockiego z rozpoznaniem ostrego zespołu wieńcowego troponinododatniego. Obie populacje w zależności od zmian elektrokardiograficznych podzielono na dwie grupy: ze STEMI oraz z NSTEMI.

Wyniki: Zawał mięśnia sercowego z uniesieniem odcinka ST częściej występował u pacjentów poniżej 50. roku życia oraz u chorych z powiatu białostockiego w porównaniu z chorymi z miasta Białystok. Zawał mięśnia sercowego bez uniesienia odcinka ST najczęściej stwierdzano u pacjentów w wieku 50–59 lat z miasta Białystok. W obu grupach najczęstszym czynnikiem ryzyka wystąpienia ostrego zespołu wieńcowego były nadwaga i otyłość. Ciężkie nadciśnienie tętnicze było częstsze u chorych z powiatu białostockiego w porównaniu z pacjentami z miasta Białystok. Pacjenci z miasta Białystok charakteryzowali się gorszym profilem lipidowym w porównaniu z chorymi z powiatu białostockiego.

Wnioski: W obu grupach niedostateczna profilaktyka choroby wieńcowej i zawału mięśnia sercowego wskazuje na pilną konieczność podjęcia szerokich działań edukacyjnych.

Introduction: Acute coronary syndromes (ACS) are still the most common reason of death in Poland. Mortality rates in Poland are two times highier than in other EU countries. Analysis of mortality in Poland presents differentiation in various socio-economic

groups or patients inhabiting different regions. Morality rates for rural and urban areas are: 483.5/100 000, and 415.6/100 000.

Aim: To compare of prevalence of selected coronary heart disease risk factors among patients with STEMI and NSTEMI from Bialystok and Bialystok region hospitalized in the Department of Invasive Cardiology of Medical University of Bialystok.

Material and methods: Four hundred and forty consecutive patients with troponin postive ACS from Bialystok and Bialystok region were included in the study. Both populations were divided into ST-elevation myocardial infarction (STEMI) and non-ST-elevation myocardial infarction (NSTEMI) groups depending on ECG changes.

Results: ST-elevation myocardial infarction were more common among patients under 50 years of age from Bialystok region in compared to patients from Bialystok. Non-ST-elevation myocardial infarction were more common among patients between 50-59 years of age from Bialystok region. The most common ACS risk factors in both populations were overweight and obesity. Severe hypertension was more frequent in the population from Bialystok region compared to the population from Bialystok. Patients from Bialystok had worse lipid profile compared to patients from Bialystok region.

Conclusions: Insufficient prevention of coronary heart disease and myocardial infarction suggests urgent necessity of educational programs implementation. Heart disease and myocardial infarction suggests urgent necessity of implementations of educational programs.
słowa kluczowe:

czynniki ryzyka, choroba wieńcowa, zawał mięśnia sercowego

© 2024 Termedia Sp. z o.o.
Developed by Bentus.