eISSN: 2084-9877
ISSN: 1896-9666
Przegląd Kardiodiabetologiczny/Cardio-Diabetological Review
Bieżący numer Archiwum O czasopiśmie Kontakt Zasady publikacji prac
Kwartalnik Przegląd Kardiodiabetologiczny przyjmuje do druku prace oryginalne, przeglądowe, kazuistyczne z zakresu kardiologii, diabetologii i dziedzin pokrewnych, z dołączonym oświadczeniem – podpisanym przez wszystkich autorów – że praca nie była już publikowana lub oddana jednocześnie do druku w innym czasopiśmie. Czasopismo przyjmuje także sprawozdania ze zjazdów oraz konferencji krajowych i międzynarodowych, recenzje książek, wspomnienia i listy do redakcji. Istnieje też możliwość publikowania prac habilitacyjnych w postaci suplementu do czasopisma na koszt autora pracy.

• Rękopis pracy powinien być jednostronnym, czytelnym wydrukiem komputerowym na papierze formatu A4 (czcionka 12 pkt, podwójne odstępy między wierszami, marginesy 2,5 cm). Tekst nie powinien być formatowany. Każda część pracy powinna zaczynać się od nowej strony. W tekście nie należy umieszczać tabel i rycin, ale w miejscu proponowanym przez autora umieścić odpowiednią informację, np. Tabela I, Rycina 3.

Układ tekstu prac oryginalnych, przeglądowych i kazuistycznych powinien uwzględniać kolejno:
1) tytuł pracy (w języku polskim i angielskim);
2) imiona i nazwiska autorów;
3) nazwę instytucji i kliniki (zakładu), z której praca pochodzi;
4) krótki tytuł w języku polskim, który zostanie wykorzystany w nagłówkach stron czasopisma;
5) imię i nazwisko, tytuł naukowy oraz pełny adres autora odpowiedzialnego za korespondencję (w tym numer telefonu i faksu, e-mail);
6) słowa kluczowe w języku polskim i angielskim, w liczbie 3–4, zgodne z Index Medicus (Medical Subject Heading);
7) streszczenia w języku polskim i angielskim (o objętości minimum 200 a maksimum 250 słów dla prac oryginalnych, natomiast dla prac przeglądowych i kazuistycznych do 150 słów); streszczenie pracy oryginalnej powinno mieć budowę strukturalną, tj. zawierać: cel pracy, materiał i metody, wyniki oraz wnioski;
8) tekst pracy w następującej kolejności: 1) w pracach oryginalnych – wstęp i cel pracy, materiał, metody (lub materiał i metody), wyniki, omówienie, wnioski; 2) w pracach przeglądowych – układ dowolny; 3) w pracach kazuistycznych – wstęp (powód zainteresowania przypadkiem), opis przypadku, omówienie charakterystycznych objawów, wyników leczenia itp.;
9) podziękowania i oświadczenia;
10) piśmiennictwo: prace cytowane w tekście powinny być numerowane według kolejności cytowań. Odwołania do piśmiennictwa w tekście pracy prosimy umieszczać w nawiasach kwadratowych. Należy podać nazwiska trzech pierwszych autorów, a jeśli jest ich więcej – dodać skrót „i wsp.” („et al.”), tytuł pracy, skrót nazwy pisma (wg Index Medicus).

Pozycje piśmiennictwa powinny mieć następujący układ:
artykuły w czasopiśmie: Bonora E, Calceterra F, Lombardi S, et al. Plasma glucose levels throughout the day and HbA1c interrelationships in type 2 diabetes. Diabetes Care 2001; 24: 2023-2029;
książki: Brühl W. Zarys reumatologii. Wyd. VI unowocześnione. PZWL, Warszawa 1987;
rozdziały w książkach: Lozada CJ, Altman RD. Management of osteoarthritis. In: Arthritis and Allied Conditions. Koopman WJ (ed.). Lippincot Williams and Wilkins, Philadelphia 2005; 2257-2276.

Liczba pozycji piśmiennictwa nie powinna przekraczać 30 dla prac oryginalnych i kazuistycznych, a 60 dla prac przeglądowych.

• Całkowita objętość prac, włączając tabele, ryciny, piśmiennictwo i streszczenia nie może przekraczać: 1) dla prac oryginalnych i przeglądowych – 15 stron, 2) dla prac kazuistycznych – 8 stron, 3) wspomnień – 3 stron (strona maszynopisu to 1 800 znaków). Należy dołączyć dyskietkę lub płytę CD-ROM (format PC) zawierającą maszynopis pracy w pliku tekstowym edytora tekstów (preferowany format: Microsoft Office Word XP, 2000 lub wersje wcześniejsze). Przesyłany wydruk powinien dokładnie odpowiadać plikowi tekstowemu na dyskietce.

Tabele. Każda tabela powinna znajdować się na oddzielnej stronie. Tabele numerujemy liczbami rzymskimi według kolejności pojawiania się w pracy. Tytuł tabeli powinien być napisany w języku polskim i angielskim. Informacje zawarte w tabelach nie powinny być powtarzane w tekście. Objaśnienia do tabeli, np. rozwinięcia skrótów, podaje się w stopkach pod tabelą.
Ryciny. Ryciny i fotografie prosimy numerować liczbami arabskimi i załączać na oddzielnych wydrukach (w wersji elektronicznej prosimy umieścić je w oddzielnych plikach). Ryciny powinny być zapisane w jednym z wymienionych formatów: .cdr, .tif, .jpg, .ai, .bmp lub.eps. Natomiast fotografie przesyłane do redakcji w formie elektronicznej powinny posiadać rozdzielczość 300 dpi oraz rozszerzenia.tif lub.jpg. Prosimy nie „osadzać” rysunków i fotografii w dokumentach MS Office. Na odwrocie ryciny (fotografii) należy podać nazwisko i imię pierwszego autora oraz tytuł pracy i numer ryciny. Tytuł (umieszczony u dołu ryciny bądź fotografii) i legenda powinny być napisane w językach polskim i angielskim. Rozmiar ryciny (fotografii) wraz z oznaczeniami i legendą nie powinien być większy niż 16 na 12 cm. Ryciny i fotografie są umieszczane w artykule w takiej postaci, w jakiej zostały dostarczone; prosimy zatem o ich staranne wykonanie. Jeżeli rycina (fotografia) była już publikowana, to należy podać jej źródło, a także uzyskać pisemną zgodę od właściciela praw autorskich na jej ponowną publikację. Przyjmujemy także ryciny i fotografie kolorowe.

• Skróty należy zawsze objaśnić przy pierwszym wystąpieniu terminu skracanego w tekście (dotyczy to również streszczenia). Poza wyjątkowymi sytuacjami nie należy używać skrótów w tytule pracy.

• Wyniki badań laboratoryjnych oraz odpowiednie normy i odchylenia standardowe powinny być wyrażone w jednostkach przyjętych przez Międzynarodowy Układ Jednostek Miar SI (Systéme International d’Unités).

• Oczekujemy, że badania, których wyniki będą kierowane do druku, spełniają wymagania deklaracji helsińskiej (1989). Autorzy opisów przypadków są zobowiązani do nieujawniania personaliów opisywanych pacjentów, a w przypadku fotografii zawsze należy uzyskać pisemną zgodę pacjenta na publikację jego wizerunku.

• Czasopismo stosuje procedury zabezpieczające oryginalność publikacji naukowych zgodnie z kryteriami ICMJE (International Comittee of Medical Journal Editors) i WAME (World Association of Medical Editors), dlatego konieczne jest także podanie informacji o zakresie pracy każdego autora włożonej w tworzenie publikacji, m.in. kto jest autorem koncepcji pracy, założeń, metod, protokołu itp. oraz afiliacji każdego z autorów.
• Informujemy, że Redakcja przestrzega najwyższych standardów w publikacjach naukowych i współpracę z autorami opiera na jawności informacji o rzeczywistym wkładzie osób/podmiotów w powstanie publikacji. Wszelkie przypadki „ghostwriting” i „guest authorship” jako przejaw nierzetelności naukowej będą podlegały karom zwyczajowym.

• Prace nadesłane do redakcji podlegają ocenie recenzentów (formularz recenzyjny). Redakcja dokonuje wyboru recenzentów, kierując się tematyką przedstawioną w artykule nadesłanym do druku. Prace nadsyłane do Redakcji są recenzowane przez dwóch niezależnych recenzentów, w modelu, w którym autor(rzy) i recenzenci nie znają swoich tożsamości (tzw. double-blind review process). Redakcja zastrzega sobie prawo dokonywania poprawek językowych bez porozumienia z autorem. Inne zmiany są konsultowane z autorami. Redakcja przekazuje autorom pracę do korekty z prośbą o odesłanie jej w ciągu trzech dni.

• Za prace publikowane w kwartalniku Przegląd Kardiodiabetologiczny (poza pracami zamówionymi przez redakcję) autorzy nie otrzymują wynagrodzenia.

• Pracę w dwóch egzemplarzach oraz materiały uzupełniające na nośnikach elektronicznych prosimy przesyłać pod adresem:

Redakcja pisma Przegląd KardiodiabetologicznyPodlaskie Centrum Endokrynologii
ul. Mickiewicza 48, p. 103
15-215 Białystok
tel./faks +48 85-744 74 15


Stosowanie się do przedstawionych wymagań jest warunkiem koniecznym do opublikowania pracy w czasopiśmie. Prace niespełniające wymogów formalnych będą bez oceny merytorycznej odsyłane do autorów w celu uzupełnienia.
© 2024 Termedia Sp. z o.o.
Developed by Bentus.