eISSN: 1644-4116
ISSN: 1429-8538
Psychoonkologia
Bieżący numer Archiwum Artykuły zaakceptowane O czasopiśmie Rada naukowa Bazy indeksacyjne Kontakt Zasady publikacji prac
NOWOŚĆ
Portal dla onkologów!
www.eonkologia.pl
1/2015
vol. 19
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
streszczenie artykułu:

Artykuł oryginalny
Wpływ kształcenia z zakresu medycyny paliatywnej na sposób postrzegania opieki paliatywnej przez studentów kierunku lekarskiego

Leszek Pawłowski
,
Anna Wyszadko
,
Justyna Janiszewska
,
Tomasz Buss
,
Aleksandra Modlińska
,
Magdalena Osowicka
,
Agnieszka Stankiewicz
,
Monika Lichodziejewska-Niemierko

Psychoonkologia 2015, 1: 19-26
Data publikacji online: 2015/06/10
Pełna treść artykułu Pobierz cytowanie
 
Wstęp: Medycyna paliatywna została zaliczona do koniecznych elementów treści programu nauczania przyszłych lekarzy, zgodnie z obowiązującymi w Polsce standardami kształcenia dla kierunku lekarskiego. Kształcenie w tym zakresie powinno obejmować wiedzę z zakresu przyczyn, objawów, zasad diagnozowania i postępowania terapeutycznego w najczęstszych problemach medycyny paliatywnej, zasad postępowania paliatywnego z pacjentem w stanie terminalnym oraz regulacji prawnych z tego zakresu.

Celem pracy było ustalenie wpływu kształcenia studentów w zakresie medycyny paliatywnej na zmianę sposobu postrzegania przez nich sytuacji chorych przewlekle.

Materiał i metody: W badaniu zastosowano metodę sondażu diagnostycznego. Narzędziem badawczym był anonimowy kwestionariusz skierowany do studentów VI roku studiów na kierunku lekarskim. Ankietę przeprowadzono przed rozpoczęciem tygodniowego cyklu zajęć z przedmiotu „medycyna paliatywna”, a następnie uczestnicy ponownie wypełniali taki sam kwestionariusz po zakończeniu tego cyklu.

Wyniki: W badaniu wzięło udział 139 osób nieuczestniczących jeszcze w zajęciach i 99 osób po zakończeniu cyklu zajęć. Respondenci po zajęciach wyrazili przekonanie o większej skuteczności łagodzenia bólu u chorych w opiece paliatywnej niż badani przed zajęciami. Ponadto, według ich opinii wyrażonych po zajęciach, objęcie chorego opieką paliatywną pozwala na rozwiązywanie problemów psychologicznych, socjalnych i duchowych chorych w większym stopniu, niż wskazywali przed zajęciami. Wzrosła liczba badanych, którzy nie akceptują uporczywej terapii. Studenci po zajęciach wskazywali na wyższy stopień wsparcia dla rodzin chorych w opiece paliatywnej niż przed zajęciami.

Wnioski: Kształcenie studentów kierunku lekarskiego w zakresie medycyny paliatywnej prowadzi do zmiany postrzegania opieki paliatywnej i dostrzegania korzyści, jakie przynosi ona chorym i ich rodzinom.

Introduction: According to polish law palliative medicine has been included in the compulsory topic of medical education. The Department of Palliative Medicine of Medical University in Gdansk, since its establishment in 1995 provides training in palliative medicine for medical students. These classes include 10 hours of seminars and 20 hours of practical training, part of which takes place in hospices.

The aim of this study was to estimate the impact of education in palliative care on students’ perception of the situation of chronically ill people.

Material and methods: The diagnostics survey was applied. Students of the 6th year of medical education filled in the anonymous questionnaires before (139) and after (99) one-week palliative medicine classes.

Results: After classes respondents believed that pain management in palliative patients can be more effective, than they estimated week before. Moreover they claimed that providing patients with palliative care allows to solve physical, social, psychological and spirituals problems to extent estimated higher than before palliative medicine classes. The number of respondents who do not approve continuing futile therapy in terminal patients increased from 57% to 74% after classes, and the percentage of students who accept such proceeding decreased from 27% to 12%. After classes students indicated that the support for families of palliative patients is more important than they had previously thought.

Conclusions: Teaching palliative medicine to medical students leads to changes in perceiving palliative care and appreciating benefits it gives to patients and their families.
słowa kluczowe:

medycyna paliatywna, studenci medycyny, chorzy w stanie terminalnym, szkolnictwo, badania przekrojowe

facebook linkedin twitter
© 2023 Termedia Sp. z o.o.
Developed by Bentus.