eISSN: 2084-9877
ISSN: 1896-9666
Przegląd Kardiodiabetologiczny/Cardio-Diabetological Review
Bieżący numer Archiwum O czasopiśmie Kontakt Zasady publikacji prac
2/2012
vol. 7
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
streszczenie artykułu:

Artykuł oryginalny
Zawał mięśnia sercowego, niestabilna choroba wieńcowa, tętniak aorty piersiowej i zator tętnicy płucnej jako najczęstsze przyczyny hospitalizacji pacjentów z bólem w klatce piersiowej

Agnieszka Lidia Szymańska
,
Beata Małkowska
,
Jerzy Robert Ładny

Przegląd Kardiodiabetologiczny 2012; 7 (2): 78–84
Data publikacji online: 2012/12/09
Pełna treść artykułu Pobierz cytowanie
 
Wstęp: Choroby sercowo-naczyniowe (cardiovascular diseases – CVD) to główny problem zdrowotny zarówno w Polsce, jak i na świecie. Wśród nich na szczególną uwagę zasługują te, które stanowią bezpośrednie zagrożenie życia pacjenta, czyli: zawał

mięś­­­­nia sercowego, niestabilna choroba wieńcowa, tętniak aorty piersiowej oraz zator tętnicy płucnej. Znajomość epidemiologii tych schorzeń, różnic związanych z wiekiem i płcią ma ogromne znaczenie w codziennej praktyce klinicznej.

Cel: Określenie częstości występowania ostrych stanów kardiologicznych (zawału mięśnia sercowego, niestabilnej choroby wieńcowej, tętniaka aorty piersiowej, zatoru tętnicy płucnej) i odsetka zgonów w zależności od wieku i płci pacjentów oraz określenie czasu hospitalizacji w badanych grupach.

Materiał i metody: Badaniem retrospektywnym objęto 33 975 chorych hospitalizowanych w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym w Białymstoku w 2011 roku. Na podstawie dokumentacji medycznej znajdującej się w bazie danych systemu informatycznego szpitala wyodrębniono grupę 1200 pacjentów hospitalizowanych z powodu ostrych stanów kardiologicznych (zawału mięśnia sercowego, niestabilnej choroby wieńcowej, tętniaka aorty piersiowej, zatoru tętnicy płucnej).

Wyniki: Spośród ostrych stanów kardiologicznych najczęstszą przyczyną hospitalizacji był zawał mięśnia sercowego (60%). Z powodu ostrych stanów kardiologicznych hospitalizowano 64% mężczyzn i 36% kobiet. Średnia wieku mężczyzn wyniosła 65 lat, a kobiet 71 lat. Odsetek zgonów wśród kobiet wyniósł 5,73%, natomiast wśród mężczyzn 2,36%.

Wnioski: Spośród ostrych stanów kardiologicznych najczęstszą przyczyną hospitalizacji był zawał mięśnia sercowego. Z powodu ostrych stanów kardiologicznych częściej hospitalizowano mężczyzn niż kobiety. Hospitalizowani mężczyźni byli młodsi w porównaniu z kobietami. Ostre stany kardiologiczne u kobiet wiązały się z gorszym rokowaniem niż u mężczyzn.

Introduction: Cardiovascular diseases (CVD) remain the largest health problem both in Poland and worldwide. Among them, there are some diseases which require special attention as they pose direct threat to a patient’s life, namely the myocardial infarction, unstable angina, thoracic aortic aneurysm and pulmonary embolism. Everyday clinical practice depends to a large extent on doctors’ knowledge on the epidemiology as well as age and gender differences among these diseases.

Aim: Determination of acute cardiac conditions (myocardial infarction, unstable angina, thoracic aortic aneurysm, pulmonary embolism) frequency rate and mortality rates by patients’ age and gender, as well as determination of hospitalisation period in the studied groups of patients.

Material and methods: A retrospective study was carried out on 33 975 patients hospitalised in 2011 in University Clinic Hospital in Bialystok. Based on medical documentation gathered in the Hospital’s electronic database, a group of 1200 patients hospitalised due to acute cardiac conditions (myocardial infarction, unstable angina, thoracic aortic aneurysm, pulmonary embolism) has been selected.

Results: Among acute cardiac conditions, myocardial infarction turned out to be the most frequent cause of hospitalisation (60%). Sixty-four percent male patients and 36% female patients were hospitalised due to acute cardiac conditions. The average age of male patients was 65, while female patients were on average 71 years. Death percentage among women reached 5.73%, compared to 2.36% among men.

Conclusions: Among acute cardiac conditions, myocardial infarction turned out to be the most frequent cause of hospitalisation. Male patients were more frequently hospitalised due to acute cardiac conditions than female patients. Hospitalised men were younger compared to women. Acute cardiac conditions in women were associated with worse prognosis than in men.
słowa kluczowe:

ból w klatce piersiowej, ostry zespół wieńcowy, tętniak aorty piersiowej, zatorowość płucna

© 2024 Termedia Sp. z o.o.
Developed by Bentus.