eISSN: 2299-8284
ISSN: 1233-9989
Nursing Problems / Problemy Pielęgniarstwa
Bieżący numer Archiwum Artykuły zaakceptowane O czasopiśmie Rada naukowa Recenzenci Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac
2/2010
vol. 18
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
więcej
 
 
streszczenie artykułu:
Artykuł oryginalny

Aspekty pobytu rodziców wraz z dzieckiem w szpitalu

Renata Łukasik
,
Wioletta Waksmańska
,
Katarzyna Gawlik

Data publikacji online: 2010/05/11
Pełna treść artykułu
Pobierz cytowanie
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
Wstęp. Wymogi współczesnej medycyny oraz nowoczesne standardy pielęgnacji wskazują na konieczność hospitalizacji chorych dzieci z możliwością
zapewnienia im opieki rodzicielskiej. Jest to szczególnie ważne w przypadku hospitalizacji najmłodszych dzieci oraz przewlekle i terminalnie
chorych. Stwarza to nowe wyzwania dla opieki pielęgniarskiej zarówno w aspekcie o wymogów lokalowych, organizacyjnych, jak i etycznych.

Cel pracy. Celem pracy było poznanie wiedzy i opinii rodziców na temat ich praw w opiece nad dzieckiem w szpitalu, wynikających ze
znajomości przepisów zawartych w Europejskiej Karcie Praw Dziecka w Szpitalu oraz szpitalnej procedurze dotyczącej postępowania
rodzica pozostającego z dzieckiem na oddziale, a także określenie, w jakim zakresie oraz w jakie czynności rodzice angażują się w opiece
nad dzieckiem na szpitalu.

Materiał i metody. Badania przeprowadzono w grupie 84 rodziców (79 kobiet i 5 mężczyzn) sprawujących całodobową opiekę nad dzieckiem
podczas jego hospitalizacji. Udział w badaniach był anonimowy i dobrowolny. Badania zostały przeprowadzone w Szpitalu Pediatrycznym
w Bielsku-Białej, na oddziale pediatrycznym, na którym są hospitalizowane dzieci w wieku od 1 miesiąca do 18 lat. Średni czas pobytu
dziecka w oddziale wynosił 5-6 dni. Badania prowadzono od stycznia do maja 2009 roku. Posłużono się w nich autorską, anonimową ankietą.

Wyniki. Rodzice są pomocni w opiece nad hospitalizowanym dzieckiem, ale ich pobyt stwarza różne trudności w zakresie bazy lokalowej
oddziału i organizacji pracy. W miarę upływu czasu formy współpracy rodziców i personelu będą ulegać ewaluacji i doskonalić się do
momentu wypracowania skutecznych standardów opieki, które uwzględnią rolę rodzica w zespole terapeutycznym szpitala.

Wnioski:

1. Należy bardziej upowszechnić wiedzę rodziców dotyczącą praw w opiece nad dzieckiem. Mimo nieznajomości przez rodziców praw
w opiece nad dzieckiem (75%), większość zna procedurę szpitalną dotyczącą rodzica pozostającego z dzieckiem na oddziale (91%).

2. Należy także podjąć starania zmierzające do dostosowania placówek medycznych pod względem lokalowo-materialnym do potrzeb
rodziców.

3. Ważna jest potrzeba poprawy komunikacji interpersonalnej w relacji rodzice-personel medyczny (szacunek i kultura osobista we wzajemnych
relacjach).

4. Trzeba umożliwić rodzicom udział w zabiegach pielęgnacyjnych i badaniach diagnostycznych dzieci.

Problemy Pielęgniarstwa 2010; 18 (2): 169-175

Introduction. The requirements of modern medicine and state-of-the-art standards of nursing reflect the necessity of hospitalising ill children
and providing them with parental care. This is particularly important in the case of hospitalisation of the smallest children, chronically ill
children or children in terminal states. This brings about new challenges for nursing, both as regards premises and organisational requirements
and the ethical aspects of nursing.

Aim of the study. The purpose of the work was to learn about the knowledge and opinions of parents with regard to the right to care for
their child in hospital, resulting from the awareness of the provisions of the European Charter for Children in Hospital and the hospital
procedures regarding the conduct of a parent staying at a hospital department with their child. The other purpose was the determination to
what extent and in what activities parents engage when caring for their child during the child’s stay at hospital.
Material and methods. The research was carried out in a group of 84 parents (79 women and 5 men), caring for their children in hospital
24 hours a day. The participation in the research was anonymous and voluntary. The research was carried out at the Children’s Hospital in
Bielsko-Biała, the Paediatric Department, where children between 1 month and 18 years of age are hospitalised. The average time of stay of
a child at the Department was 5-6 days. The research was carried out from January to May 2009. An anonymous questionnaire developed
by the authors was used in the research.

Results. Parents are helpful in caring for a hospitalised child, however, their stay in hospital contributes to various difficulties as regards the
amenities of the department and work organisation. With time, the forms of parents cooperation with hospital staff shall be changing and
improving by the moment there shall be developed effective care standards, which will give parents a role in the therapeutic team of the
department.

Conclusions:

1. Parents knowledge of the right to care for a child must be improved. Parents are not aware of their right to care for a child (75%) but are
aware of the hospital procedure regarding parents staying with their child at the department (91%).

2. Attempts should be made with the aim of adjusting the amenities of medical centres to the needs of the parents.

3. Interpersonal communication between parents and medical personnel must be improved (respect and good manners in the relationship).

4. Parents should be enabled participation in treatment and diagnostic tests of their children.

Nursing Topics 2010; 18 (2): 169-175
słowa kluczowe:

dziecko; rodzic; pobyt w szpitalu

facebook linkedin twitter
© 2020 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe