eISSN: 2300-6722
ISSN: 1899-1874
Medical Studies/Studia Medyczne
Bieżący numer Archiwum Artykuły zaakceptowane O czasopiśmie Suplementy Rada naukowa Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac
Panel Redakcyjny
Zgłaszanie i recenzowanie prac online
3/2023
vol. 39
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
streszczenie artykułu:
Artykuł przeglądowy

Charakterystyka wybranych kampanii społecznych w profilaktyce nowotworu jądraCharakterystyka wybranych kampanii społecznych w profilaktyce nowotworu jądra

Maciej Stępień
1
,
Magdalena Woynarowska-Sołdan
2
,
Anna Badowska-Kozakiewicz
3

1.
Department of Economics of Health and Medical Law, Faculty of Health Sciences, Medical University of Warsaw, Warsaw, Poland
2.
Public Health Division, Faculty of Health Sciences, Medical University of Warsaw, Warsaw, Poland
3.
Department of Oncology Propaedeutics, Medical University of Warsaw, Warsaw, Poland
Medical Studies/Studia Medyczne 2023; 39 (3): 287–295
Data publikacji online: 2023/09/30
Pełna treść artykułu Pobierz cytowanie
 
Metryki PlumX:
Nowotwór jądra jest poważnym problemem zdrowotnym wśród mężczyzn, zwłaszcza młodych. Rozpoznanie nowotworu i rozpoczęcie leczenia we wczesnym stadium wiąże się z wysokim prawdopodobieństwem wyleczenia. Dlatego z punktu widzenia jednostki i zdrowia publicznego ważne jest wczesne wykrycie zmian. Można to osiągnąć m.in. poprzez samobadanie jąder, będącym podstawą profilaktyki wtórnej. Narzędziem zachęcającym mężczyzn do samobadania mogą być kampanie społeczne, czyli ukierunkowane działania komunikacyjne mające na celu rozwiązanie lub ograniczenie problemów społecznych poprzez modyfikację postaw lub zachowań określonych grup odbiorców. Do kampanii społecznych dotyczących profilaktyki nowotworu jądra realizowanych w Polsce należą „Odważni wygrywają”, „Mosznowładcy”, „Łap jaja!” oraz „BadajJAJKA”. Ich obecność wskazuje, że problematyka ta była obecna w przestrzeni publicznej w ostatnich kilku latach. Wszystkie kampanie miały określone hasła, zasięg, partnerów, konkretne grupy docelowe, cel i wykorzystywały konkretne narzędzia. Tylko w przypadku niektórych z nich można było znaleźć dane ewaluacyjne dotyczące ich przebiegu i rezultatów.

Testicular cancer is a serious health problem for men, especially young men. Diagnosing the cancer and starting treatment at an early stage is associated with a high probability of cure. Therefore, from an individual and public health point of view, prompt diagnosis is important. This can be achieved, among other things, through testicular self-examination as a basis for secondary prevention. Social campaigns, i.e. targeted communication activities aimed at solving or reducing social problems by modifying the attitudes or behaviour of specific audiences, can be a tool to encourage men to self-examine. Social campaigns on testicular cancer prevention carried out in Poland include “Odważni wygrywają”, “Mosznowladcy”, “Łap jaja!” and “BadajJAJKA”. These issues have been present in the public space over the past few years. All campaigns had specific slogans, reach, partners, audiences, purpose and used specific tools. Only for some of them could evaluation data be found on their progress and results.
słowa kluczowe:

kampania społeczna, nowotwór jądra, profilaktyka, jądra

© 2024 Termedia Sp. z o.o.
Developed by Bentus.