eISSN: 1731-2515
ISSN: 0209-1712
Anestezjologia Intensywna Terapia
Bieżący numer Archiwum O czasopiśmie Rada naukowa Recenzenci Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac
Panel Redakcyjny
Zgłaszanie i recenzowanie prac online
Czasopismo podąża ściśle za wytycznymi Międzynarodowego Komitetu Wydawców Czasopism Medycznych (International Committee of Medical Journal Editors – ICJME) (szczegółowy opis wytycznych dostępny jest na stronie: http://www.icmje.org/recommendations/.
Wydawca rekomenduje Redaktorom Naczelnym przestrzeganie standardów Comittee on Publication Ethics (COPE), szczególnie w sytuacjach wątpliwych etycznie. Więcej informacji Autorzy, Czytelnicy oraz Redaktorzy mogą znaleźć na stronie internetowej komitetu COPE: http://publicationethics.org/. Dostępna jest również polska wersja językowa rekomendowanych zaleceń.

POLITYKA WYDAWNICZA I INFORMACJE OGÓLNE
Czasopismo „Anestezjologia Intensywna Terapia” jest oficjalnym czasopismem Polskiego Towarzystwa Anestezjologii i Intensywnej Terapii (PTAiT) wydawanym od 1969 roku.
Ukazuje się pięć razy w roku. Adresowane jest głównie do lekarzy anestezjologów, jednak ze względu na tematykę publikowanych prac (problemy anestezjologii, intensywnej terapii, resuscytacji, badania i leczenia bólu, pomocy doraźnej, medycyny okołooperacyjnej) i ich interdyscyplinarny charakter, odbiorcami są również lekarze innych specjalności.

Czasopismo jest indeksowane w MEDLINE (PubMed), bazie bibliograficznej Elsevier, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Index Copernicus i Polskiej Bibliografii Lekarskiej.

Przesyłane prace powinny być przygotowane w zgodzie z zasadami zawartymi w Deklaracji Helsińskiej (http://www.nil.org.pl/__data/assets/pdf_file/0010/93097/Deklaracja-Helsinska-przyjeta-na-64-ZO-WMA_-pazdziernik-2013_pelny-tekst.pdf).
Na podstawie Deklaracji Helsińskiej wszystkie prace kliniczne i doświadczalne muszą zawrzeć w pierwszym zdaniu rozdziału Metodyka informację o:
1) uzyskaniu zgody właściwej komisji etycznej (z podaniem jej pełnej nazwy),
2) uzyskaniu pisemnej zgody na udział w badaniu od wszystkich osób w nim uczestniczących, a w przypadku osób małoletnich od rodziców lub opiekunów prawnych. Ewentualnie Autorzy muszą podać informację, że odpowiednia komisja etyczna zwolniła badaczy z obowiązku uzyskiwania takiej zgody. Redakcja może zwrócić się do autorów pracy o udostępnienie kopii zgody komisji etycznej. Jej brak będzie powodem odrzucenia pracy bez przysłania jej do recenzji.
Nie należy podawać jakichkolwiek danych umożliwiających identyfikację chorych, naruszających ich prawa lub łamiących tajemnicę lekarską. W przypadku prac doświadczalnych na zwierzętach dodatkowej oceny metodyki dokonuje redakcja, która zastrzega sobie prawo ich odrzucenia np. w przypadku badań wykonywanych z zadawaniem cierpienia lub powodujących trwałe kalectwo zwierząt.

Potencjalne sprzeczności interesów. Autorzy prac powinni nadesłać oświadczenie o ich potencjalnych powiązaniach z przemysłem medycznym lub farmaceutycznym i ewentualnym konflikcie interesów związanym z tematyką pracy. Informacje te są poufne, ich ewentualne ujawnienie — ustalane z autorami przed ukazaniem się publikacji. Prace sponsorowane przez firmy bezpośrednio zainteresowane publikacją muszą być wyraźnie oznaczone.
Stosowanie ”ghostwriting” lub ”guest-authorship” jest przejawem nierzetelności naukowej. Wszystkie wykryte przypadki będą ujawniane, włącznie z powiadomieniem stosownych instytucji. Osoba wskazana jako autor do korespondencji jest zobowiązana do pozyskania od pozostałych współautorów zgody na zgłoszenie kolejnych, poprawionych wersji artykułów oraz wszelkich zmian na liście autorów.
Oświadczenia. Do pracy należy dołączyć: a) zgodę na publikację wyrażoną przez kierownika oddziału/kliniki, z której ona pochodzi; b) oświadczenie autora, że praca nie została przesłana w całości lub w części do innego czasopisma. Oświadczenie takie pociąga za sobą przekazanie praw autorskich PTAiT, a ponowna publikacja wymaga zgody Towarzystwa. Tabele i ryciny zaczerpnięte z innych publikacji wymagają dodatkowej zgody na reprodukcję od ich autorów i/lub wydawcy.
Zasady kwalifikacji prac do publikacji. Redakcja przyjmuje do publikacji prace w języku polskim i angielskim. Prace nadsyłane do czasopisma są recenzowane przez ekspertów z dziedziny anestezjologii i intensywnej terapii, a w razie potrzeby – również z innych specjalności.
Prace są kierowane do recenzji po wstępnej ocenie przez zespół redakcyjny pod kątem ich zgodności z niniejszymi zasadami. W razie zastrzeżeń prace są odsyłane do autorów z sugestiami poprawek. Przyjęte do druku materiały są publikowane w następujących działach:
1) artykuły redakcyjne,
2) prace oryginalne i kliniczne,
3) prace poglądowe,
4) miscellanea,
5) listy do redakcji.
Opisy przypadków są akceptowane do publikacji jedynie jako listy do Redakcji.

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE PRZYGOTOWANIA PRAC
Prace należy przesyłać wyłącznie drogą elektroniczną poprzez internetowy system redakcyjny: www.editorialsystem.com/ait/
Artykuł powinien być napisany w standardowym edytorze tekstu (np. Microsoft Word), czcionką Times New Roman rozmiar 12, zapisany w formacie pliku .doc/.docx, .rtf. Tekst nie powinien być w żadne sposób formatowany. Litery alfabetu greckiego oraz znaki specjalne mogą być wstawiane w tekście jedynie jako symbole. Nie wolno używać czcionki „Symbol” ponieważ znaki w ten sposób wprowadzone mogą zostać utracone w procesie redagowania. Nie należy stosować podkreśleń, a przypisy powinny być używane tylko tam, gdzie są konieczne. W przypadku korzystania z przypisów, należy je ponumerować i zamieścić w stopce na stosownej stronie manuskryptu. Wszystkie miary i wagi powinny być wyrażone w systemie metrycznym (SI). Należy przyłożyć szczególną wagę do rzetelnej analizy danych i testów statystycznych prezentowanych w artykule. Skróty pochodzące od słów angielskich wraz z rozwinięciem należy podać w nawiasie za skracanym określeniem przy pierwszym jego wystąpieniu w tekście. Należy unikać skrótów nieakceptowanych przez międzynarodowe grupy ekspertów.
Objętość prac (łącznie z tabelami i rycinami) nie powinna przekraczać: oryginalne i kliniczne — 12 stron, poglądowe — 16 stron. Tekst należy formatować z pozostawieniem marginesów oraz podwójnych odstępów między wierszami (ok. 1800 znaków na stronie).
Słownictwo. W pracach pisanych językiem polskim powinno być wyłącznie polskie. Styl, interpunkcja oraz ortografia nadsyłanych tekstów powinny uwzględniać zasady podane w następujących publikacjach:
• Markowski A: Wielki słownik poprawnej polszczyzny. PWN, Warszawa 2009
• Polański E: Wielki słownik ortograficzny. PWN, Warszawa 2009
• Praca zbiorowa. Polski słownik medyczny. PZWL Warszawa
Nie należy używać neologizmów wywodzących się z języka angielskiego, np.: respiracja, wazokonstrykcja, bronchodilatacja, epinefryna, itp. Wszystkie słowa obcojęzyczne (w tym rozwinięcia skrótów) powinny być pisane kursywą. Zwroty żargonowe, np.: chory sedowany, analgezja opiatowa, chory obkurczony, powinny być zastępowane określeniami powszechnie zrozumiałymi.
Prace, które nie odpowiadają niniejszym wymogom, są odsyłane bez kierowania ich do recenzji. Redakcja zastrzega sobie prawo poprawiania usterek stylistycznych i nazewnictwa lekarskiego oraz dokonywania skrótów bez porozumienia z autorami.

KONSTRUKCJA PRACY
Streszczenie (Abstract) powinno być w języku angielskim. W pracach oryginalnych i klinicznych dzieli się je na: Background, Methods, Results, Conclusion; w pracach poglądowych ma charakter opisowy. W sposób zwięzły (250 słów) odnosi się do treści pracy. Streszczenie pracy w formie niezmienionej jest publikowane w bazie bibliograficznej MEDLINE.
Wprowadzenie. Nie wymaga podtytułu. Zawiera założenia pracy w świetle aktualnego stanu wiedzy w zakresie podjętych badań. W przypadku kontynuacji wcześniejszych badań wskazane jest cytowanie poprzednich publikacji autorów. Wprowadzenie kończy jednoznacznie określony cel pracy.
Metodyka. Powinna być opisana w sposób umożliwiający weryfikację i ewentualne powtórzenie badań. W przypadku korzystania z metodyki publikowanej uprzednio, jej opis konieczny jest jedynie gdy dokonywane są znaczące modyfikacje; inaczej wystarczy stosowne cytowanie. Zbędne jest szczegółowe omawianie tak znanych metod, jak np. analgezja zewnątrzoponowa lub elementarne pomiary hemodynamiczne.
W przypadku, gdy sprzęt i aparatura medyczna nie są używane jako narzędzia badawcze lub gdy ich stosowanie nie miało istotnego wpływu na uzyskane wyniki, nie ma potrzeby ich szczegółowego opisywania; w przeciwnym wypadku należy podać ich nazwę, a w nawiasie producenta i kraj pochodzenia, np.: „płuca chorych wentylowano respiratorem Evita (Drager, Niemcy)”. Nazwy własne środków medycznych i leków należy podawać w ich farmakopealnym, a nie handlowym brzmieniu, posługując się nomenklaturą przyjętą w publikacji: Podlewski JK, Chwalibogowska-Podlewska A: Leki współczesnej terapii. PZWL, Warszawa, wyd. najnowsze.
W przypadku oceny porównawczej leków lub gdy ich użycie jest obarczone potencjalnym lub realnym wpływem na wyniki końcowe badań, w nawiasach należy podać nazwę handlową, producenta i kraj pochodzenia, np. propofol (Diprivan, AstraZeneca, Stany Zjednoczone). Przy nazwach handlowych nie należy umieszczać symboli znaków zastrzeżonych.
W tej części pracy należy podać sposób analizy statystycznej uzyskanych wyników oraz przyjęty przedział ufności. Nie należy ograniczać się do zwrotu: „do analizy użyto programu Statistica” lub podobnych. Wybór sposobu analizy powinien być dokonany już na etapie planowania pracy. Niewłaściwy dobór sposobu analizy powoduje odmowę przyjęcia pracy do druku.
Wyniki. Powinny być przedstawione w formie czytelnej, w zakresie ustalonym w metodyce. Dane z tabel i rycin nie mogą być powtarzane w tekście, jedynie opisane, np.: „ciśnienie krwi uległo istotnemu zmniejszeniu po podaniu nitrogliceryny (tab. 3)”. Wynikom musi towarzyszyć wiarygodna analiza matematyczna, dokumentowana stosownymi symbolami statystycznymi.
Dyskusja. Zawiera omówienie uzyskanych wyników (bez ich powtarzania) na tle aktualnego stanu wiedzy zaczerpniętego z cytowanego piśmiennictwa. Nie powinna przybierać charakteru pracy poglądowej, tj. komentowania piśmiennictwa bez odnoszenia się do wyników badań własnych. Cytowane piśmiennictwo odnoszące się do pojedynczego zagadnienia nie powinno przekraczać 4 najważniejszych pozycji. Zbyt częste cytowanie nazwisk autorów innych publikacji w tekście jest niepoprawne — ważne są dokonania.
Wyjątek stanowią prace wybitne, nowatorskie, o znaczącym charakterze poznawczym. Numery bibliograficzne powinny być umieszczone w tekście pracy w kwadratowych nawiasach na końcu zdania (myśli). Przywołanie nazwiska autora innej publikacji wymaga umieszczenia numeru bibliograficznego bezpośrednio po nazwisku.
Wnioski. Muszą odnosić się do celu pracy i pozostawać w bezpośrednim związku z wynikami badań własnych. Powinny być przedstawione w formie pojedynczych, prostych zdań zawierających konkretną myśl. Muszą być uogólnieniem prezentowanych wyników a nie ich powtórzeniem.
Podziękowania dotyczące artykułu. Sekcja "Podziękowania" powinna zawierać następujące odrębne oświadczenia w oddzielnych punktach:
1. Pomoc w artykule. Podziękowania powinny być skierowane tylko do tych, którzy w znaczący sposób przyczynili się do badania. Autorzy ponoszą odpowiedzialność za uzyskanie pisemnych zgód od osób wymienionych z nazwiska, na wypadek gdyby czytelnicy chcieli się do nich zwrócić w celu potwierdzenia danych, wniosków lub wyników. Jeśli nie korzystano z niczyjej pomocy, wymagana jest deklaracja jej braku.
2. Wsparcie finansowe i sponsorskie. Należy odnieść się do wszystkich istotnych źródeł finansowania dotyczących tego artykułu. Jeśli nie ma żadnych źródeł finansowania, wymagana jest deklaracja ich braku.
3. Konflikt interesów. Należy odnieść się do wszystkich istotnych konfliktów interesów dotyczących danego artykułu. Jeśli nie ma konfliktu interesów, wymagana jest deklaracja jego braku.
4. Prezentacja (tylko przypadku prac oryginalnych). Prezentacje wstępnych danych, na przykład ze spotkania międzynarodowego, powinny być potwierdzone oddzielnie. Jeśli wstępne dane nie zostały wcześniej przedstawione, wymagana jest tego deklaracja.
Przykłady:
Podziękowania dotyczące tego artykułu: Autorzy dziękują dr Ewie Nowak za pomoc w badaniu.
Wsparcie finansowe i sponsorskie: Ta praca została wsparta finansowo przez Klinikę Anestezjologii, London Hospital, Londyn, Wielka Brytania.
Konflikt interesów: A nie otrzymał honoraria z firmy Z. B otrzymuje obecnie dotację (# 12345) z Organizacji Y i C znajduje się na biurze rzecznika dla Organizacji X. Pozostali autorzy nie zgłaszają konfliktu interesów.
Prezentacja: Wstępne dane z tego badania zostały przedstawione w prezentacji plakatu na Międzynarodowych Kongresie Polskiego Towarzystwa Anestezjologii i Intensywnej Terapii, w Wiśle, 14−18 września 2014.

References.
Wykaz piśmiennictwa. Nie może przekraczać 30 pozycji w przypadku prac oryginalnych i klinicznych oraz 100 — poglądowych. Rekomendowany styl przygotowania piśmiennictwa – wg Index Medicus/NLM:(http://www.nlm.nih.gov/bsd/policy/cit_format.html). Poszczególne pozycje piśmiennictwa muszą być umieszczone w spisie według kolejności ich cytowania w tekście. Każda pozycja musi zawierać: a) nazwisko i pierwszą literę imienia (bez kropki) wszystkich autorów pracy (w przypadku cytowania pracy zespołowej, napisanej przez więcej niż 6 autorów, wymienia się nazwisko pierwszych 3 i dodaje „i wsp.”); b) pełny tytuł pracy w języku oryginału (nie należy używać wielkich liter na początku każdego słowa, jedynie na początku tytułu); c) skrót tytułu czasopisma, w którym praca została wydrukowana w formie podanej przez Index Medicus; d) rok wydania, tom, pełne numery stronicy początkowej i końcowej artykułu; np.:
Comber X, Dhonneur G, McElwain J, Malik MA, Laffey JG. Difficult tracheal intubation. Br J Anaesth 2010; 104: 260–261.
W wydawnictwach książkowych należy podać: a) nazwisko z pierwszą literą imienia autora; b) tytuł książki; c) wydawcę; d) miejsce wydania; c) rok wydania oraz pełne numery stronicy początkowej i końcowej fragmentu cytowanego. W przypadku cytowania rozdziału książki należy podać: a) nazwisko i pierwszą literę imienia; b) tytuł rozdziału; po słowie „In:” c) tytuł książki; w nawiasie d) (ed.): nazwisko redaktora książki; dalej jak w przypadku książki, np.:
Brunkhorst FM. Avoiding harm in metabolic management. In: Patient safety and quality of care in intensive care medicine. Chiche J-D, Moreno R, Rhodes A (eds.). Medizinisch Wissenschaftliche Verlagsgesellschaft, Berlin 2009; 341–348.
Akceptowane są prace internetowe, pochodzące z uznanych i recenzowanych witryn zawierające: a) nazwisko i pierwszą literę imienia autora; b) tytuł pracy; c) adres URL, np.: Shanahan D: Anatomy for anaesthesist. The virtual anaesthesia textbook. http://www.virtualanesthesia-textbook.com.
Ponumerowane, kolejne pozycje wykazu piśmiennictwa powinny być umieszczane od nowego akapitu. Należy unikać błędów literowych i stosować zasady interpunkcji zgodnie z podanymi przykładami. Redakcja zastrzega sobie prawo usunięcia niewiarygodnych i błędnie cytowanych pozycji piśmiennictwa i ich kontekstu.
UWAGA! Podając pozycję piśmiennictwa autorzy są zobowiązani dodawać jej numerację DOI w tych przypadkach, w których dane artykuły będą ją miały.

Jednostki. Należy podawać wg układu SI; w przypadku wyników pomiarów ciśnień w drogach oddechowych, badań gazometrycznych i innych, w których używa się mm Hg lub cm H2O, należy podać podwójne jednostki; np. ciśnienie w drogach oddechowych wyniosło 20 cm H2O (0,2 kPa). Nie dotyczy to wartości ciśnień krwi, podawane są tylko w mm Hg. We wszystkich pozostałych przypadkach (dotyczy to szczególnie wyników badań biochemicznych i hemodynamicznych) należy używać wyłącznie układu SI.
Skróty i skrótowce. Powinny być rozwijane w nawiasach do formy pełnej przy pierwszym ich umieszczaniu w tekście. Zasada ta nie dotyczy słów i zwrotów będących w powszechnym użyciu i ogólnie znanych, np.: FRC, SIMV, IPPV, EKG, INR, HR, SAP/DAP, SpO2, FIO2, ETCO2, EEG, VAS, TISS, CT, RTG, DIC, AST, ASA, Hb, Ht, N2O, O2, Ca2+, K+. W przypadku skrótowców, które nie mają charakteru uniwersalnego, ich rozwinięcia jest obowiązkowe, np.: niezależna wentylacja płuc (ILV, independent lung ventilation).
Ryciny. Należy załączać jako osobne pliki. Zalecany format przygotowania rycin: .tif, .cdr, .jpg. Materiały o małej rozdzielczości nie będą akceptowane. Redakcja przyjmuje również materiały skanowane pod warunkiem ich zadowalającej jakości. Ryciny powinny być w miarę możliwości jednakowego formatu, czytelne, ponumerowane (cyfry arabskie). Fotografie nie mogą w żaden sposób umożliwiać identyfikację chorych lub w inny sposób naruszać ich prawa; w przeciwnym wypadku niezbędna jest pisemna zgoda na publikację. Należy umieścić spis tytułów rycin z ewentualnymi objaśnieniami stosownych symboli.
Tabele. Należy przygotować i przesyłać podobnie jak ryciny. Nad tabelą należy podać jej numer (cyfry arabskie) i tytuł, pod tabelą objaśnienia używanych symboli i skrótów.
O ile to możliwe, wewnątrz tabel nie należy stosować linii rozdzielających poszczególne kolumny i rzędy. Obok nazw badanych parametrów należy podać jednostki, w których prezentowane są wyniki, np.: Kreatynina (μmol L-1). Redakcja zastrzega sobie możliwość adiustacji bądź usunięcia części danych z tabel. W przypadku równoczesnej prezentacji graficznej tych samych danych w formie rycin i tabel redakcja dokonuje wyboru tylko jednej z nich.
AUTORSTWO
Wszystkie osoby, które miały znaczący wkład w powstanie pracy, są uważane za współautorów. Wszyscy współautorzy są zobowiązani do wskazania Redakcji swojego wkładu w powstanie publikacji (autor koncepcji, założeń, metod, przeprowadzenie badań, analiza danych, napisanie publikacji, etc.). Autorzy mogą wskazać więcej niż jeden element swojego wkładu, a także więcej niż jeden autor może wskazać ten sam rodzaj kontrybucji. Inne rodzaje wkładu, takie jak dostarczenie odczynników czy narzędzi analitycznych powinny być wskazanie w „Podziękowaniach”. Stosowanie „ghostwriting” lub „guest authorship” jest przejawem nierzetelności naukowej. Wszystkie wykryte przypadki będą ujawniane, włącznie z powiadomieniem stosownych instytucji.

ZASTRZEŻENIE
Opinie i informacje zamieszczone w czasopiśmie nie odzwierciedlają stanowiska Redakcji i Wydawcy, którzy nie ponoszą odpowiedzialności za wszelkie następstwa wynikające z ich publikacji.
Materiały promocyjne są drukowane w czasopiśmie na zlecenie sponsorów i nie mogą być uznawane jako stanowisko redakcji i wydawcy w odniesieniu do treści, jakie zawierają.
facebook linkedin twitter
© 2023 Termedia Sp. z o.o.
Developed by Bentus.