eISSN: 1733-7607
ISSN: 1733-4101
Leczenie Ran
Bieżący numer Archiwum Artykuły zaakceptowane O czasopiśmie Rada naukowa Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac Standardy etyczne i procedury
LECZENIE RAN to kwartalnik skierowany do szerokiego grona specjalistów zajmujących się wszelkimi aspektami zagadnień związanych z procesem gojenia ran, od podstaw patofizjologicznych, poprzez metody diagnostyczne i nowe technologie po praktyczne i kliniczne sposoby leczenia.

Czasopismo przyjmuje do druku: prace oryginalne, prace poglądowe, opisy przypadków, sprawozdania z konferencji naukowych, recenzje książek i listy do Redakcji.

Przedstawienie do publikacji pracy opisującej doświadczenia na ludziach jest jednoznaczne z oświadczeniem autorów, że zastosowane postępowanie było zgodne z wymogami deklaracji helsińskiej (dotyczącej etyki lekarskiej i pielęgniarskiej, zabraniającej podawania imienia i nazwiska pacjenta, inicjałów lub numeru ewidencji szpitalnej) oraz zgodne ze standardami etycznymi ustanowionymi przez odpowiednią komisję etyczną. Treść pracy powinna być pozbawiona wszelkich informacji dotyczących Autorów oraz ośrodka, z którego pochodzi praca. Wszystkie te informacje powinny znaleźć się w osobnym pliku opisanym jako „Strona tytułowa”

Prace oryginalne powinny być przygotowane według schematu: Wprowadzenie, Cel pracy, Materiał i metody, Wyniki, Wnioski. Opisy przypadków powinny być podzielone według następującego schematu: Wprowadzenie, Opis przypadku, Wnioski.

Streszczenie
Streszczenie powinno być przygotowane i przesłane w dwóch językach: polskim i angielskim. W pracach oryginalnych powinno zawierać od 200 do 250 słów i być podzielone na: Cel pracy, Materiał i metody, Wyniki, Wnioski. W pracach kazuistycznych i poglądowych powinno zawierać od 100 do 150 słów.

Słowa kluczowe
Dla każdej pracy należy przygotować od 3 do 6 słów kluczowych (w wersji polskiej i angielskiej) opisujących przedmiot pracy (zgodnie z Index Medicus Medical Subject Headings – MESH).

Skróty, jednostki miary
W pracy należy stosować tylko standardowe skróty. Należy unikać skrótów w tytule i streszczeniu. Pierwsze użycie skrótu w tekście musi być wyjaśnione, chyba że jest to standardowa jednostka miary. Miary długości, wysokości, ciężaru i objętości należy podawać w systemie jednostek metrycznych (metr, kilogram, litr) lub ich ułamków dziesiętnych. Temperatury podaje się w stopniach Celsjusza, ciśnienie tętnicze w milimetrach słupa rtęci. Wszystkie wyniki pomiarów hematologicznych lub biochemicznych zamieszcza się wraz z podaniem norm w systemie metrycznym według Międzynarodowego Systemu Jednostek (SI).

Tabele, ryciny
Tabele i ryciny powinny być przygotowane, ponumerowane i załączone w osobnych plikach. Podpisy pod rycinami należy przesłać w osobnym pliku. Ryciny powinny być zapisane w jednym z wymienionych formatów: .cdr, .tif, .jpg, .ai, .bmp lub .eps.
Autorzy wykorzystujący materiały pochodzące z innych źródeł powinni uzyskać zgodę na ich wykorzystanie od autorów pracy lub od wydawnictwa, w którym się one ukazały, a w podpisie zaznaczyć ich pochodzenie.

Piśmiennictwo
Prace cytowane w tekście powinny być numerowane według kolejności cytowań; odwołania do piśmiennictwa w tekście pracy prosimy umieszczać w nawiasach kwadratowych. Każda pozycja musi zawierać nazwisko i pierwszą literę imienia autora (autorów), tytuł pracy, tytuł czasopisma według skrótów używanych w lndex Medicus oraz kolejno rok, numer tomu, pierwszą i ostatnią stronę pracy (np. Weber AS, Haidinger G. The prevalence of atopic dermatitis in children is influenced by their parents’ education: results of two cross-sectional studies conducted in Upper Austria. Pediatr Allergy Immunol 2010; 21: 1028-1035). W przypadku książek należy podać ponadto pełny tytuł dzieła, wydawcę, miejsce i rok wydania (np. Korzeniewska-Rybicka I. Niesteroidowe leki przeciwzapalne w leczeniu bólów kręgosłupa. W: Bóle kręgosłupa i ich leczenie. Koszewski W (red.). Termedia, Poznań 2010; 79-91).

Badania kliniczne
Leczenie Ran jest publikowany zgodnie z zasadami i zaleceniami ICMJE. ICMJE wymaga – i zaleca, aby wszyscy redaktorzy czasopism medycznych wymagali – rejestracji badań klinicznych w publicznym rejestrze badań w momencie lub przed rejestracją pierwszego pacjenta jako warunku publikacji artykułu.
ICMJE definiuje badanie kliniczne jako każdy projekt badawczy, który prospektywnie przypisuje osoby lub grupę osób do interwencji, z równoległymi grupami porównawczymi lub kontrolnymi lub bez nich, w celu zbadania związku między interwencją związaną ze zdrowiem a wynikiem zdrowotnym. Interwencje związane ze zdrowiem to interwencje stosowane w celu modyfikacji wyników biomedycznych lub związanych ze zdrowiem; przykłady obejmują leki, zabiegi chirurgiczne, urządzenia, terapie behawioralne, programy edukacyjne, interwencje dietetyczne, interwencje poprawiające jakość i zmiany w procesie opieki. Wyniki zdrowotne to wszelkie pomiary biomedyczne lub związane ze zdrowiem uzyskane u pacjentów lub uczestników, w tym pomiary farmakokinetyczne i zdarzenia niepożądane.

ICMJE akceptuje publicznie dostępną rejestrację w każdym rejestrze, który jest głównym rejestrem Międzynarodowej Platformy Rejestru Badań Klinicznych WHO (ICTRP), który zawiera minimalny akceptowalny 24-elementowy zestaw danych rejestracyjnych badania lub w ClinicalTrials.gov, który jest dostawcą danych dla WHO ICTRP.

Zgodnie z zaleceniami ICMJE Redakcja Leczenia Ran wymaga od autorów podania przy składaniu artykułu do publikacji wszystkich niezbędnych informacji dotyczących zarejestrowanego badania: nazwy rejestru, Identyfikatora Głównego, Tytułu Publicznego, Daty Rejestracji. Dane podane przez autora są weryfikowane przez redakcję.

Więcej informacji na ten temat można znaleźć tutaj www.icmje.org/recommendations/browse/publishing-and-editorial-issues/clinical-trial-registration.html

Źródło: ICMJE, Clinical Trials, www.icmje.org/recommendations/browse/publishing-and-editorial-issues/clinical-trial-registration.html

Przekazanie praw autorskich, konflikt interesów
Każda praca nadesłana do redakcji musi zawierać dołączone oświadczenie podpisane przez wszystkich autorów o przekazaniu praw autorskich i wydawniczych do artykułu na rzecz Wydawnictwa Termedia, z deklaracją, że praca nie została już opublikowana (w całości lub fragmentach) albo oddana jednocześnie do druku w innym wydawnictwie.
Wymagane jest również przesłanie oświadczenia o braku lub istnieniu konfliktu interesów, ze wskazaniem, jaki konflikt interesów zachodzi, oraz wskazanie ewentualnego źródła finansowania badań do publikacji (grant, instytucja naukowo-badawcza, stowarzyszenie, inny podmiot) lub o ich braku. Wzory oświadczeń dostępne są na stronie internetowej czasopisma. Po wypełnieniu i podpisaniu oświadczeń prosimy o ich załączenie w mailu wraz z przesyłaną pracą.

Proces recenzowania
Prace nadesłane do redakcji zgodnie z przedstawionymi zasadami podlegają ocenie recenzentów. Redakcja dokonuje wyboru recenzentów, kierując się tematyką przedstawioną w artykule. Każda praca jest recenzowana przez niezależnych recenzentów, w modelu, w którym autor/autorzy i recenzenci nie znają swoich tożsamości (double-blind review process). Recenzent ocenia pracę na podstawie pytań przygotowanych dla czasopisma. Recenzent może również załączyć indywidualne uwagi odnoszące się do treści artykułu. Praca jest akceptowana do publikacji po otrzymaniu pozytywnych opinii ekspertów przez Redaktora Naczelnego.

Ograniczenie odpowiedzialności
Redakcja oraz Wydawca dokładają wszelkich starań, by informacje opublikowane w czasopiśmie „Leczenie ran” były wiarygodne i dokładne. Jednak opinie wyrażane w artykułach czy reklamach są publikowane na wyłączną odpowiedzialność autorów lub reklamodawców. W związku z tym ani Redakcja, ani Wydawca nie ponoszą odpowiedzialności za konsekwencje wykorzystania jakichkolwiek nieścisłych informacji.


Prace do publikacji należy zgłaszać drogą mailową na adres: katarzyna.cierzniakowska@biziel.pl
© 2024 Termedia Sp. z o.o.
Developed by Bentus.