eISSN: 2084-9850
ISSN: 1897-3116
Pielęgniarstwo Chirurgiczne i Angiologiczne/Surgical and Vascular Nursing
Bieżący numer Archiwum O czasopiśmie Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac
2/2012
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
więcej
 
 
streszczenie artykułu:
Artykuł oryginalny

Rola pielęgniarki w leczeniu trombolitycznym w udarze niedokrwiennym mózgu – opis przypadku

Anna Smelkowska, Joanna Pniewska, Barbara Grabowska-Fudala, Krystyna Jaracz

Pielęgniarstwo Chirurgiczne i Angiologiczne 2012; 2: 78-82
Zmiana organizacji leczenia i opieki nad chorymi z udarem mózgu w postaci wyodrębnienia oddziałów udarowych doprowadziła do zmniejszenia wskaźników śmiertelności w tej grupie pacjentów. Obecnie spośród dostępnych metod leczenia przyczynowego udaru mózgu jedynie leczenie trombolitycznie uznaje się za metodę najskuteczniejszą. Warunkiem efektywności i bezpieczeństwa tej terapii jest znajomość i ścisłe przestrzeganie kryteriów włączenia i zasad postępowania podczas leczenia. Rola pielęgniarki w tym obszarze jest bardzo istotna. Polega na sprawnym koordynowaniu działań z zakresu badań diagnostycznych, ścisłej obserwacji pacjenta, pomiarze parametrów życiowych i zapewnieniu opieki pielęgniarskiej specyficznej dla pacjenta w ostrej fazie udaru.

W pracy omówiono rolę pielęgniarki w prowadzeniu leczenia trombolitycznego na podstawie opisu przypadku pacjentki poddanej tej procedurze.

The change in the organization of treatment and care of stroke patients, which centered on isolation of stroke wards, led to a decrease of mortality indicators in these patients. Currently, among available methods of treatment, only the thrombolysis treatment is considered as the most effective. Effectiveness and safety of this therapy is conditional upon the familiarity and strict observance of both the inclusion criteria and the rules of conduct during treatment. The role of a nurse in this area is crucial. It rests on efficient coordination of diagnostic activities, overseeing strict patient observation, monitoring of vital signs, and providing appropriate nursing care to patients in the last stages of stroke. The work presents the role of a nurse in the course of the thrombolysis using the example of a female patient undergoing such a treatment.
słowa kluczowe:

udar mózgu, leczenie trombolityczne, opieka pielęgniarska

© 2017 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe