eISSN: 2300-6722
ISSN: 1899-1874
Medical Studies/Studia Medyczne
Bieżący numer Archiwum Artykuły zaakceptowane O czasopiśmie Suplementy Rada naukowa Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac
 
3/2018
vol. 34
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
więcej
 
 
streszczenie artykułu:
Artykuł oryginalny

Czy wyniki kwalifikacji kandydatów na studia pielęgniarskie pierwszego stopnia trafnie przewidują poziom kompetencji społecznych absolwentów? Badanie wstępne

Mariusz Panczyk
,
Zofia Sienkiewicz
,
Paweł Zegarow
,
Joanna Gotlib

Medical Studies/Studia Medyczne 2018; 34 (3): 196–202
Data publikacji online: 2018/09/30
Pełna treść artykułu
Pobierz cytowanie
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
Wprowadzenie
Od kilku lat obserwujemy wzrost zainteresowania rolą kompetencji społecznych pielęgniarek w efektywnej i bezpiecznej opiece nad pacjentami.

Cel pracy
Próba odpowiedzi na pytanie, w jakim stopniu wyniki kwalifikacji kandydatów na studia pielęgniarskie pierwszego stopnia są skorelowane z profilem kompetencji społecznych ocenianym pod koniec studiów.

Materiał i metody
Badano łącznie 113 absolwentów Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Analizowano dane dotyczące kwalifikacji na studia, które obejmowały wyniki egzaminu maturalnego z języka polskiego, języka obcego oraz przedmiotu dodatkowego. Profil kompetencji społecznych oceniano za pomocą standaryzowanego kwestionariusza PROKOS, który umożliwia pomiar psychometryczny w pięciu wymiarach. W badaniu wykorzystano nieparametryczną korelację r-Spearmana (rs), a obliczeń dokonano z użyciem programu Statistica wersja 12.5.

Wyniki
Wyniki kwalifikacji z języka polskiego były pozytywnie skorelowane z poziomem asertywności (rs = 0,23) oraz kompetencjami społecznymi (rs = 0,21). Ponadto poziom kompetencji społecznych istotnie zależał od wyników maturalnych z przedmiotu dodatkowego (rs = 0,21). Wiek w chwili przyjęcia na studia wiązał się z kompetencjami w zakresie współpracy (rs = 0,17). Żadna domena ocenianego profilu nie była istotnie związana z punktacją z języka obcego.

Wnioski
Kryteria kwalifikacyjne stosowane podczas naboru na studia pielęgniarskie w niedostatecznym stopniu przewidywały poziom kompetencji społecznych absolwentów tego kierunku. Rekomenduje się wprowadzenie na etapie przyjmowania kandydatów na studia oceny kompetencji z domeny pozapoznawczej (non-cognitive) w celu zwiększenia trafności procesu kwalifikacji.Introduction
For several years we have seen growing interest of the role social skills of nurses in efficient and safe patient care.

Aim of the research
To evaluate to what extent the results of the recruitment of candidates for a bachelor’s degree course in nursing correlate with a social skills profile evaluated at the end of the course.

Material and methods
A total of 113 graduates from the Medical University of Warsaw were involved in the study. The analysis concerned data on the admission procedure, namely the matura exam (secondary school exit exam) results in Polish, foreign language, and an additional subject. A standardised PROKOS questionnaire that permits the measurement of psychometrics in five specific scopes was used to assess the social skills profile of the graduates. Non-parametric Spearman’s correlation (rs) was used in the study, and calculations were performed using Statistica 12.5 software.

Results
Exam results in Polish were positively correlated with the level of assertive (rs = 0.23) and community-focused (rs = 0.21) skills. Moreover, the level of social skills depended significantly on the matura exam results in an additional subject (rs = 0.21). A correlation between age at admission and the scope of cooperative skills (rs = 0.17) was also observed. However, neither of the domains of the profile was related significantly with ranking scores for a foreign language.

Conclusions
Admission criteria used in the selection procedure for nursing insufficiently predicted the level of future social skills of graduates. It is recommended to introduce an assessment of non-cognitive skills at the stage of recruiting candidates to increase the validity of the admission procedure.

słowa kluczowe:

umiejętności społeczne, kryteria przyjęcia na studia, psychometria, kwestionariusze

facebook linkedin twitter
© 2021 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe